KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Patientinformation |  Publicerad:  
Teija Riikola, Kirsi Tarnanen, Johanna Höök-Nikanne, Raija Sipilä och Finska Läkaresällskapet
Skriv ut

Psoriasis (hud- och ledpsoriasis)

Patientinformation
1.3.2013
Teija Riikola, Kirsi Tarnanen, Johanna Höök-Nikanne, Raija Sipilä och Finska Läkaresällskapet

God medicinsk praxis -rekommendationen på finska «Psoriaasi (iho ja nivelet)»1

Psoriasis är en mångfacetterad kronisk inflammationssjukdom i hud och leder som kan börja vid vilken ålder som helst. Målsättningen för behandlingen är att lindra symtomen och att upprätthålla arbetsförmågan. Det är typiskt för psoriasis att det förekommer omväxlande lugnare perioder och aktivare perioder med mera symtom av sjukdomen. Det är väsentligt att patienten förbinder sig till behandlingen och att patient-läkarförhållandet är fungerande och bestående.

Många varianter av hudpsoriasis

Hudpsoriasis kan förekomma på alla hudområden (bl.a. hudvecken, hårbottnen, ansiktet, handflatorna och fotsulorna, könsorganen) och på naglarna. Till sin omfattning kan utslaget variera från några få prickar eller fläckar till en form som täcker nästan hela huden.

Läkaren diagnostiserar hudpsoriasis genom att undersöka utslaget, och oftast behövs det inga laboratorieprov. Vid oklara fall tar man en hudprovbit på en obehandlad utslagsfläck.

För det mesta ger psoriasisutslaget ganska lindriga symtom, men det kan förekomma klåda och ömhet. Det finns ingen behandling som kan bota psoriasis, men lyckligtvis är symtomen hos de flesta lindriga och de kan väl kontrolleras med regelbunden behandling och genom levnadsvanorna.

Sjukdomens svårighetsgrad avgör vilken behandling man väljer

Man behandlar hudpsoriasis om sjukdomen besvärar patienten. När man bedömer sjukdomens svårighetsgrad beaktar man hur omfattande och kraftiga hudsymtomen är, hur intensiva eventuella andra symtom som klåda och smärta är, hur sjukdomen påverkar livet och livskvaliteten och hur effektiva tidigare behandlingar har varit.

För hudpsoriasis med lindriga symtom räcker det med lokalbehandling. Den vanligaste lokalbehandlingen för psoriasis är bassalvor, de gör utslaget mindre torrt, kliande och fjällande. Då utslagen blir värre behandlar man huden med kortisonsalva eller med en kombinationssalva med kortison och kalcipotriol. Man väljer preparat och salvbas enligt psoriasistyp och hudområde: på tjocka fläckar använder man starka kortisonsalvor och på tunna hudområden svaga preparat. Kortisonsalvor lämpar sig inte för långvarigt regelbundet bruk på grund av sina biverkningar, så de används bara som kurer: på tunna hudområden (ansikte och hudveck) en till två veckor och på tjockare hud (bålen, extremiteternas sträckarsidor, händerna och fotsulorna) tre till fyra veckor.

Som underhållsbehandling kan man använda salvor som innehåller bara kalcipotriol eller kalcitriol. Dessa preparat passar bra för långvarigt bruk.. Deras effekt kan dock vara dålig för en del patienter, åtminstone om behandlingen inte är regelbunden.

För att avlägsna fjällande hud från hårbottnen och från tjocka psoriasisplacker kan man använda fem till tio procentig salicylsyra i en vattenlöslig salvbas eller i olja. När man har avlägsnat hudflagorna behandlar man hårbottnen med kortisonliniment. Hudolja och öronsköljning mjukar upp och avlägsnar hudflagor i örongångarna. Icke-fjällande psoriasisutslag i hudveck spricker lätt upp, därför kan man ha med något antimikrobiskt ämne i lokalbehandlingen, så som medicinskt svavel kombinerat med svagt hydrokortison.

Om det inte räcker med bara lokalbehandling kan man använda behandling med ultraviolett ljus (UVB- eller PUVA), som alltid ges under läkarkontroll. Om utslaget är besvärligt eller patienten förutom utslaget också har ledbesvär använder man invärtes läkemedel. Sådana läkemedel är metotrexat, acitretin och ciklosporin. Om man inte får utslaget att lugna sig med dessa behandlingar, kan man i specialfall använda nya biologiska läkemedel. En specialistläkare i hudsjukdomar beslutar om man skall använda invärtes läkemedel och väljer den behandling som bäst passar för den enskilda patienten.

Behandling av hudpsoriasis lindrar hudsymtomen

  • För patienter med lindriga symtom räcker det med lokalbehandling med bassalva.
  • Om hudsymtomen blir värre behandlar man huden med en kur kortisonsalva. För tjocka fläckar används en stark kortisonsalva, på tunna hudveck och på ansiktet svagare preparat.
  • Salvor som innehåller D-vitaminderivat (kalcipotriol- och kalcitriolsalvor) är effektiva bara om de används regelbundet.
  • Salicylsyra i salvbas eller i olja hjälper att avlägsna hudflagor i hårbotten eller tjocka psoriasisplacker. Patienten får ofta hjälp av behandling med ultraviolett ljus.
  • För besvärliga utslag använder man invärtes läkemedel, så som metotrexat, acitretin och ciklosporin.
  • I specialfall kan man använda biologiska läkemedel.

Psoriasis kan också drabba lederna

Ledpsoriasis diagnostiseras utgående från hudsymtom och ledinflammation, och det finns anledning att misstänka sjukdomen alltid om ledinflammation och psoriasisutslag förekommer samtidigt. I sällsynta fall uppkommer hudsymtomen först efter ledsymtomen.

Symtom på ledpsoriasis är ömmande leder som är stela på morgonen, ett fåtal osymmetriskt inflammerade leder, alltså ledinflammation bara på den ena sidan av kroppen, inflammation i de yttersta finger- och tålederna och förändringar i naglarna. Utgående från ledsymtomen delar man in ledpsoriasis i tre svårighetsgrader: lindrig, medelsvår och svår.

Vid ledpsoriasis kan laboratorie- och bilddiagnostikundersökningarna vara normala.

Vid behandling av ledpsoriasis behövs inflammationsdämpande värkmedicin

Behandlingen av ledpsoriasis planeras utgående från hur många leder som är inflammerade och hur svåra symtomen bedöms vara enligt läkaren och patienten.

Vid lindrig, icke-framskridande ledpsoriasis (enstaka leder är inflammerade) räcker det med inflammationsdämpande värkmedicin och vid behov lokala kortisoninjektioner. Om man inte får ledinflammationen att lugna sig med injektioner sätter man till en egentlig reumamedicin, i första hand metotrexat. Om man inte får tillräkligt bra resultat med läkemedelsbehandlingen eller om ledpsoriasisen är kombinerad med en svår hudpsoriasis, börjar man behandla patienten med biologiska läkemedel.

Behandling av ledpsoriasis lugnar ner ledinflammationen

  • Behandlingen planeras utgående från hur många leder som är inflammerade och hur svåra symtomen bedöms vara enligt läkaren och patienten.
  • Vid lindrig icke-framskridande ledpsoriasis räcker det med inflammationsdämpande värkmedicin och vid behov lokala kortisoninjektioner.
  • Om man inte får ledinflammationen att lugna sig med den här behandlingen sätter man till en egentlig reumamedicin.
  • Om man inte får tillräckligt bra resultat med läkemedelsbehandlingen eller om ledpsoriasisen är kombinerad med en svår hudpsoriasis, börjar man behandla patienten med biologiska läkemedel.

I samband med psoriasis kan det förekomma också andra sjukdomar

Risken för diabetes, fetma, förhöjda blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar ökar med sjukdomens svårighetsgrad och beroende på hur länge den har varat. Man bör därför fästa speciell uppmärksamhet vid att förebygga dessa samtidigt förekommande sjukdomar när man behandlar hud- och ledsymtom. Det är bra att komma i håg att en symtomgivande psoriasis kan medföra ångest och depression.

Psoriasis som behandlingsmässigt är i balans behandlas inom primärvården

Om hudsjukdomen kan kontrolleras med lokalbehandling och ledsjukdomen är stabil, behandlas psoriasisen inom primärvården. Också övriga sjukdomar förknippade med psoriasis behandlas inom primärvården.

En specialistläkare svarar för behandlingen om utslaget inte lugnar sig med ändamålsenlig lokalbehandling eller om hudpsoriasisen breder ut sig snabbt, är svår eller orsakar arbetsoförmåga. Barnpatienter skall också behandlas inom den specialiserade sjukvården. Specialistläkare behövs också när det är fråga om inflammation i flera leder, en sjukdomsform som påminner om ryggradsreumatism eller en utdragen ledinflammation som reagerar dåligt på inflammationsdämpande värkmedicin och lokala kortisoninjektioner.

När man har behandlingen är i balans övergår vården och uppföljningen av patienten till primärvården.

Vilka orsaker finns till psoriasis?

Bakom psoriasis finns ofta ärftliga faktorer, och i synnerhet om sjukdomen börjar under 40 års ålder har den ofta en stark ärftlig disposition. Psoriasis kan dock bryta ut vid vilken ålder som helst.

Den mest kända utlösande faktorn för hudpsoriasis är en svalginfektion orsakad av bakterien Streptococcus pyogenes. Stor alkoholförbrukning, infektioner (så som tandinfektioner och HIV), tobaksrökning och stress kan utlösa psoriasis eller förvärra den, detsamma gäller också många läkemedel. Den utlösande faktorn för ledpsoriasis kan vara en infektion eller ett trauma.

Psoriasis i siffror

Två procent av befolkningen i Finland har hudpsoriasis. Ungefär tio procent av patienterna med hudpsoriais har också ledpsoriasis. Hos största delen av patienterna med hudpsoriasis är symtomen lindriga; ungefär tre till fem procent lider av svår psoriasis.

Texten har bearbetats enligt Finska Läkarföreningen Duodecims God medicinsk praxis-rekommendation av redaktör Teija Riikola och den har uppdaterats av redaktör Kirsi Tarnanen som svarar för patientversionerna. Den har granskats av specialistläkaren i hudsjukdomar och allergologi, docent Johanna Höök-Nikanne från polikliniken för hudsjukdomar vid Lojo sjukhus, HUCS och redaktionschefen Raija Sipila från Duodecim.

Översättningen till svenska är bekostad av Finska Läkaresällskapet.

Ansvarsbegränsning

God medicinsk praxis -rekommendationerna är sammandrag gjorda av framstående experter gällande diagnostik och behandling av bestämda sjukdomar. De ersätter inte läkarens eller annan hälsovårdspersonals egen bedömning av vilken diagnostik och behandling som är bäst för den enskilda patienten då behandlingsbeslut fattas.

God medicinsk praxis-rekommendationerna är oberoende nationella behandlingsrekommendationer som baserar sig på evidensbaserade forskningsresultat. Läs mer
GOD MEDICINSK PRAXIS - REKOMMENDATION PÅ FINSKA