Tulosta

Diabetesta sairastavan sopeutumisvalmennus ja kuntoutus

Lisätietoa aiheesta
29.1.2016
Käypä hoito -työryhmä Diabetes

Esimerkkitilanteita, jolloin ryhmämuotoinen tai yksilöllinen sopeutumisvalmennus tai kuntoutus ovat usein hyödyllisiä

 • diabetekseen sairastuminen
 • hoitomuodon muutokset
 • vaikeudet hoitotasapainon saavuttamisessa
 • toistuvat hypoglykemiat
 • viitteet lisäsairauksista
 • elämäntilanteeseen liittyvät kuormitukset
 • hoitoväsymys ja hoidossa jaksamisen haasteet
 • sairauden ja sen hoidon mukanaan tuomat psyykkiset ja sosiaaliset kuormitukset (pelot, hoidon arkeen soveltamisen haasteet jne.)
 • tuen tarve painohallinnassa ja elintapamuutoksissa
 • ammatinvalintaan ja – vaihtoon liittyvät kysymykset
 • elämäntilanteen siirtymät (perhetilanteen muutokset, työttömyys, eläkkeelle siirtyminen jne.)

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssivaihtoehtoja diabetesta sairastaville:

 • KELA:n järjestämä työikäisten sopeutumisvalmennus ja kuntoutus tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoille eri kuntoutuslaitoksissa ja Diabetesliitossa http://bit.do/kuntoutushaku (https://easiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication). (Lähiomainen voi osallistua tyypin 2 diabeetikoiden kurssille kahden päivän ajan Kela:n kustantamana.)
 • Terveydenhuollon kustantamat työikäisten diabeteskurssit (Työikäisten kursseille on mahdollista hakea myös terveydenhuollon maksusitoumuksella. Sopeutumisvalmennuskursseja järjestävät myös jotkin sairaalat ja terveyskeskukset. Joillakin diabetesyhdistyksillä on myös sopeutumisvalmennustoimintaa yhteistyössä paikallisen terveydenhuollon kanssa.)
 • Eläkkeensaajien diabeteskurssit (Diabetesliiton järjestämät, RAY:n tukemat diabeteskurssit)
 • Erityisryhmien diabeteskurssit (mm. Kuurojen Palvelusäätiön yhteistyökurssit kuuroille ja kuurosokeille diabeetikoille, Diabetesliitto järjestää RAY:N tuella kursseja mm. kehitysvammaisille, maahanmuuttajille ja mielenterveyskuntoutujille)
 • Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus
 • Työhallinnon järjestämä ammatillinen kuntoutus (Työ- ja elinkeinotoimistot hoitavat vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvaa ammatinvalinnanohjausta, uudelleenkoulutusta ja työnvälitystä, työkykyä voidaan selvittää kuntoutustutkimuksilla ja työ- ja koulutuskokeiluilla.)
 • Myös Sydän- Diabetes- ja Aivoliiton liiton Tulppa-kuntoutusryhmät ja Diabeteskeskuksessa järjestettävät Kuntoremontti-kurssit soveltuvat tyypin 2 diabeetikoiden varhaiskuntoutukseen.

Lisätietoa:

 • Sopeutumisvalmennus, suomalaisen kuntoutuksen oivallus: «http://www.cp-liitto.fi/files/3533/Sopeutumisvalmennus_suomalaisen_kuntoutuksen_oivallus_RAY2014.pdf»1
 • Ilanne-Parikka Pirjo: Diabetes. Kirjassa Kuntoutus: Rissanen, Paavo; Kallanranta, Tapani, Suikkanen, Asko (toim.) uudistettu painos 2008
 • Marttila, J. & Ilanne-Parikka 2009. Diabeteskurssit tukevat diabeteksen kanssa selviytymistä. Diabetes ja lääkäri 9, 19–25.
 • Marttila, J., Himanen, O., Ilanne-Parikka, P. & Hiltunen, L. 2004. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön. DEHKO-raportti 2004:2. Tampere: Suomen Diabetesliitto ry.
 • Marttila, J. 2010. Matkalla - Näkökulmia ryhmäohjaukseen. Diabetes ja lääkäri 9, 28–32.
 • Marttila, J. 2011. Diabeteksen omahoidon tukiverkostot. Teoksessa Ilanne-Parikka, P., Rönnemaa, T., Saha, M-T & Sane, T., (toim.) Diabetes. Helsinki; Duodecim, 56-57.
 • Kurki, M., Hemiö, K., Lindström, J. & Jaakkola, L. 2008. Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa. Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarja A:7. Helsinki: Miina Sillanpää Säätiö.
 • Vaalamo, I., Marttila, J. & Ilanne-Parikka, P. 2005. Diabeteskurssin jälkeen myönteisiä tuloksia omahoidossa ja hoitotasapainossa. Diabetes ja Lääkäri 4, 24–28.
 • Dove A, Morrison N, Reimer D & Wice S. 2009. Group-Based Diabetes Education: Impact on indicators of health outcomes, access and satisfaction over 24 months. Canadian Journal of Diabetes 33 (4), 354–36
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko