Tulosta

Sitostanolit ja sitosterolit hyperkolesterolemian hoidossa aikuisilla

Lisätietoa aiheesta
8.3.2013
Hannu Vanhanen

Ruokavaliohoidon vaikutus tehostuu kolesterolin imeytymistä vähentävän kasvistanolin tai -sterolin lisäyksellä ennen mahdollista lääkehoitoa. Kliinisissä tutkimuksissa kasvistanoleilla ja -steroleilla rikastetut tuotteet, kuten margariini tai jugurtti, ovat lyhytkestoisissa tutkimuksissa pienentäneet kokonais- ja LDL-kolesterolipitoisuutta lähes samantehoisesti, mutta sterolit suurentavat myös seerumin kasvisterolipitoisuuksia «Katan MB, Grundy SM, Jones P ym. Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mayo Clin Proc 2003;78:965-78 »1. Kasvisterolien pitoisuus on kuitenkin vain murto-osa kolesterolin seerumipitoisuudesta, joten ilmiön merkitys on avoin. Pelkkä kolesterolin imeytymisen esto pienentää seerumin kokonais- ja LDL-kolesterolipitoisuuksia parhaimmillaan noin 10 % ja 15 % verrokkeihin nähden «Katan MB, Grundy SM, Jones P ym. Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mayo Clin Proc 2003;78:965-78 »1. Hoito stanoleilla tai steroleilla ei ole vaikuttanut rasvaliukoisten A- ja D-vitamiinien plasmapitoisuuksiin. Alfakaroteenin, lykopeenin ja vitamiini E:n pitoisuudet pysyivät muuttumattomina suhteessa LDL-kolesteroliin. Beetakaroteenin pitoisuus voi laskea, mutta pitoisuus pysyy silti normaalialueella, eikä ilmiön ole katsottu olevan haitallinen «Katan MB, Grundy SM, Jones P ym. Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mayo Clin Proc 2003;78:965-78 »1, «Scholle JM, Baker WL, Talati R ym. The effect of adding plant sterols or stanols to statin therapy in hypercholesterolemic patients: systematic review and meta-analysis. J Am Coll Nutr 2009;28:517-24 »2.

Stanolien ja sterolien kolesterolipitoisuutta pienentävä vaikutus on suurempi kuin ravinnon tyydyttyneen rasvan tai kolesterolin määrän vähentäminen tai rasvan laadun parantaminen. Yhdistettynä statiiniin saadaan tehokas yhteisvaikutus, joka on teholtaan enemmän kuin statiiniannoksen kaksinkertaistaminen «Katan MB, Grundy SM, Jones P ym. Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mayo Clin Proc 2003;78:965-78 »1. Stanolien ja sterolien käytöstä seerumin kolesterolia alentavina aineina ei toistaiseksi ole päätetapahtumatutkimuksia.

Stanolit ja sterolit osana ruokavaliota meta-analyysien valossa

Vuonna 2003 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana 41 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta «Katan MB, Grundy SM, Jones P ym. Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mayo Clin Proc 2003;78:965-78 »1, kun vuonna 2008 julkaistu meta-analyysi kasvisteroleista ja -stanoleista käsitti 59 tutkimusta «Abumweiss SS, Barake R, Jones PJ. Plant sterols/stanols as cholesterol lowering agents: A meta-analysis of randomized controlled trials. Food Nutr Res 2008;52; PMID: 19109655»3. Tulokset annos-vasteesta olivat samanlaiset kuin vuotta myöhemmin julkaistussa meta-analyysissä «Demonty I, Ras RT, van der Knaap HC ym. Continuous dose-response relationship of the LDL-cholesterol-lowering effect of phytosterol intake. J Nutr 2009;139:271-84 »4, jossa oli mukana 84 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta. Keskimääräinen eri tutkimusten yhteenlaskettu seerumin LDL-kolesterolipitoisuuden lasku oli 8,8 % annoksella 2,15 g/vrk. Tässä analyysissä ei saatu merkittävää eroa stanolien ja sterolien välillä seerumin kolesterolipitoisuutta pienentävässä vasteessa annoshaarukassa 0,45–9,00 g/vrk. Mukana olevien tutkimusten kesto vaihteli alle kuukaudesta puoleen vuoteen. Vertailussa saatiin ei-merkitsevä 6,7 %:n ero stanolien eduksi maksimaalisessa LDL-kolesterolin laskussa sterolien ja stanolien välillä «Demonty I, Ras RT, van der Knaap HC ym. Continuous dose-response relationship of the LDL-cholesterol-lowering effect of phytosterol intake. J Nutr 2009;139:271-84 »4. Samassa tutkimuksessa vapaa ja rasvahappoon esteröity stanoli tai steroli olivat samantehoisia.

Suuret annokset

Vuonna 2010 julkaistiin kaksi tutkimusta, joissa käytettiin suurta stanoliannosta aina 9 grammaa/vrk. Ensimmäisessä tutkimuksessa «Mensink RP, de Jong A, Lütjohann D ym. Plant stanols dose-dependently decrease LDL-cholesterol concentrations, but not cholesterol-standardized fat-soluble antioxidant concentrations, at intakes up to»5 saatiin lineaarinen annos-vaste LDL-kolesterolin laskussa aina 17 %:iin asti kontrolliin verrattuna ja toisessa «Gylling H, Hallikainen M, Nissinen MJ ym. The effect of a very high daily plant stanol ester intake on serum lipids, carotenoids, and fat-soluble vitamins. Clin Nutr 2010;29:112-8 »6 vastaavasti 17,4 % lasku LDL-tasossa 8,8 gramman vuorokautisella kasvistanoliannoksella.

Tutkimukset steroleilla ovat antaneet epäjohdonmukaiset tai pienemmät muutokset LDL-tasossa «Clifton PM, Noakes M, Ross D ym. High dietary intake of phytosterol esters decreases carotenoids and increases plasma plant sterol levels with no additional cholesterol lowering. J Lipid Res 2004;45:1»7: 12,4 % lasku 6,6 g steroliesteriä, kun taas toisessa tutkimuksessa ei saatu eroja 3 ja 9 g:n päiväannoksilla «Davidson MH, Maki KC, Umporowicz DM ym. Safety and tolerability of esterified phytosterols administered in reduced-fat spread and salad dressing to healthy adult men and women. J Am Coll Nutr 2001;20:»8. Tutkimuksissa oli kuitenkin muitakin eroja, kuten se, missä muodossa (esteröitynä rasvahappoon vai vapaana, ravintorasvana, jugurtin mukana tai muussa muodossa) sterolit ja stanolit annosteltiin, joten suora vertailu ei ole oikeutettua.

Meta-analyysi «Musa-Veloso K, Poon TH, Elliot JA ym. A comparison of the LDL-cholesterol lowering efficacy of plant stanols and plant sterols over a continuous dose range: results of a meta-analysis of randomized, p»9, jossa oli mukana myös edellä mainitut suuret annokset sterolia tai stanolia ja kaikkiaan 114 satunnaistettua tutkimusta, saatiin maksimaalisessa tehossa eroa seerumin LDL-kolesterolin pitoisuuden laskussa stanolien ja stanoliesterien vs sterolien ja steroliesterien välillä viitaten siihen, että vain stanoleilla annos-vaste jatkuisi selvempänä kuin steroleilla käytettäessä yli 2 gramman vuorokausiannoksia. Edellä mainittua vertailua on kritisoitu sillä, että erot voivat johtua tutkimusten muillakin eroilla, joita mainittiin jo edellisessä kappaleessa. Alle 2,5 gramman päiväannoksilla vastaavia eroja ei ole saatu esille «Talati R, Sobieraj DM, Makanji SS ym. The comparative efficacy of plant sterols and stanols on serum lipids: a systematic review and meta-analysis. J Am Diet Assoc 2010;110:719-26 »10. Kaivataan lisää tutkimuksia, joissa samat henkilöt saavat sterolia ja stanolia satunnaistetussa järjestyksessä.

Johtopäätökset viimeisimmästä stanoli- ja sterolitutkijoiden yhteenvedosta «Plat J, Mackay D, Baumgartner S ym. Progress and prospective of plant sterol and plant stanol research: report of the Maastricht meeting. Atherosclerosis 2012;225:521-33 »11 olivat seuraavat:

Hyperkolesterolemian yhdistelmähoito stanoleilla ja steroleilla yhdessä statiinin kanssa

Teoriassa hyperkolesterolemian hoito voidaan toteuttaa joko estämällä kolesterolin synteesiä tai kolesterolin tai sappihappojen imeytymistä suolistossa tai yhdistämällä nämä kaksi mekanismia. Hyperkolesterolemian lääkehoito perustuu nykyisin pääosin statiinien käyttöön. Suomessa käytetyistä kolesterolilääkkeistä yli 90 % on statiineja. Monilla statiineilla haittavaikutukset lisääntyvät annosten nousun myötä. Atorvastatiinin kohdalla haitat eivät mahdollisesti lisäänny siirryttäessä pienistä annoksista (10 mg/vrk) suuriin annoksiin (80 mg/vrk). Toisaalta statiiniannoksen kaksinkertaistamiseen liittyvä LDL-kolesterolin pitoisuuden lasku on vain luokkaa 6 %. Ravinnon stanoli- tai sterolilisä yhdistettynä statiiniin saadaan tehokas yhteisvaikutus, joka on teholtaan enemmän kuin statiiniannoksen kaksinkertaistaminen «Katan MB, Grundy SM, Jones P ym. Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mayo Clin Proc 2003;78:965-78 »1. Varsinkin suomalaisessa populaatiossa tehokas kolesterolin imeytyminen, joka liittyy apoproteiini E:n alatyyppeihin 3/4 tai 4/4, on monia muita väestöjä tavallisempaa. Niinpä on houkuttelevaa hoitaa hyperkolesterolemiaa estämällä kolesterolin imeytymistä, myös silloin, kun vaste statiinihoitoon jää odotettua pienemmäksi «Vanhanen H, Gylling H , Miettinen TA. Hyperkolesterolemian yhdistelmähoito. Duodecim 2002;118:1967-73»14. Tämä voi olla vihje siitä, että kolesterolin imeytyminen on tehokasta ja sen merkitys seerumin kolesterolitason säätelyssä on synteesiä merkittävämpi. Lääkkeellinen kolesterolin imeytymisen estäjä etsetimibi pienentää seerumin LDL-kolesterolia vajaat 20 %. Yhdistelmähoidossa pienen statiiniannoksen kanssa on yhteisvaikutus sama kuin statiiniannoksen kaksinkertaistamisella kolme kertaa.

Euroopan unionin uuden ruoan turvallisuutta valvovan viranomaisen (Efsa) kannanotot

Euroopan unionin uusi ruoan turvallisuutta valvova viranomainen Efsa (European Food Safety Authority, Internet www.efsa.europa.eu «http://www.efsa.europa.eu»1), «European Food Safety Authority: Efsa: www.efsa.europa.eu»15 on ottanut kantaa elintarvikkeiden myyntiin ja mainontaan liittyviin väitteisiin (terveysväitteet) arvioimalla kunkin väitteen näytön asteen kriittisesti. Vuonna 2012 Efsa arvioi, että annoshaarukassa 1,5–2,4 g stanolit ja sterolit olivat yhtä tehokkaita laskemaan seerumin kolesterolitasoa. Merkittävä LDL-kolesterolin lasku saatiin jo 0,8–1,0 gramman päiväannoksilla. Vuonna 2012 Efsa korotti turvalliseksi katsotun päiväsaannin ylärajan 3,0 grammaan. Kolmen gramman (2,6–3,4 g) päiväannoksen stanoleja tai steroleja arvioitiin laskevan LDL-kolesterolia yli 11 %. Efsan annossuositus on 1,5–3 g/vrk, mikä pienentää seerumin kolesterolitasoa 7–12 %.

Kirjallisuutta

 1. Katan MB, Grundy SM, Jones P ym. Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mayo Clin Proc 2003;78:965-78 «PMID: 12911045»PubMed
 2. Scholle JM, Baker WL, Talati R ym. The effect of adding plant sterols or stanols to statin therapy in hypercholesterolemic patients: systematic review and meta-analysis. J Am Coll Nutr 2009;28:517-24 «PMID: 20439548»PubMed
 3. Abumweiss SS, Barake R, Jones PJ. Plant sterols/stanols as cholesterol lowering agents: A meta-analysis of randomized controlled trials. Food Nutr Res 2008;52; PMID: 19109655
 4. Demonty I, Ras RT, van der Knaap HC ym. Continuous dose-response relationship of the LDL-cholesterol-lowering effect of phytosterol intake. J Nutr 2009;139:271-84 «PMID: 19091798»PubMed
 5. Mensink RP, de Jong A, Lütjohann D ym. Plant stanols dose-dependently decrease LDL-cholesterol concentrations, but not cholesterol-standardized fat-soluble antioxidant concentrations, at intakes up to 9 g/d. Am J Clin Nutr 2010;92:24-33 «PMID: 20504972»PubMed
 6. Gylling H, Hallikainen M, Nissinen MJ ym. The effect of a very high daily plant stanol ester intake on serum lipids, carotenoids, and fat-soluble vitamins. Clin Nutr 2010;29:112-8 «PMID: 19709787»PubMed
 7. Clifton PM, Noakes M, Ross D ym. High dietary intake of phytosterol esters decreases carotenoids and increases plasma plant sterol levels with no additional cholesterol lowering. J Lipid Res 2004;45:1493-9 «PMID: 15145979»PubMed
 8. Davidson MH, Maki KC, Umporowicz DM ym. Safety and tolerability of esterified phytosterols administered in reduced-fat spread and salad dressing to healthy adult men and women. J Am Coll Nutr 2001;20:307-19 «PMID: 11506058»PubMed
 9. Musa-Veloso K, Poon TH, Elliot JA ym. A comparison of the LDL-cholesterol lowering efficacy of plant stanols and plant sterols over a continuous dose range: results of a meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2011;85:9-28 «PMID: 21345662»PubMed
 10. Talati R, Sobieraj DM, Makanji SS ym. The comparative efficacy of plant sterols and stanols on serum lipids: a systematic review and meta-analysis. J Am Diet Assoc 2010;110:719-26 «PMID: 20430133»PubMed
 11. Plat J, Mackay D, Baumgartner S ym. Progress and prospective of plant sterol and plant stanol research: report of the Maastricht meeting. Atherosclerosis 2012;225:521-33 «PMID: 23083678»PubMed
 12. Naumann E, Plat J, Kester AD ym. The baseline serum lipoprotein profile is related to plant stanol induced changes in serum lipoprotein cholesterol and triacylglycerol concentrations. J Am Coll Nutr 2008;27:117-26 «PMID: 18460490»PubMed
 13. Plat J, Brufau G, Dallinga-Thie GM ym. A plant stanol yogurt drink alone or combined with a low-dose statin lowers serum triacylglycerol and non-HDL cholesterol in metabolic syndrome patients. J Nutr 2009;139:1143-9 «PMID: 19403719»PubMed
 14. Vanhanen H, Gylling H , Miettinen TA. Hyperkolesterolemian yhdistelmähoito. Duodecim 2002;118:1967-73
 15. European Food Safety Authority: Efsa: www.efsa.europa.eu
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Dyslipidemiat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko