Tulosta

Laihtumistulos suomalaisissa hoitotutkimuksissa (vuodesta 1990 lähtien)

Lisätietoa aiheesta
28.12.2010
Aikuisten lihavuus -työryhmä

Suomalaisissa hoitotutkimuksissa erilaisilla elintapahoidon toteutuksilla 32–75 % hoito-ohjelman loppuun käyneistä oli 5 % alkupainoa kevyempiä kahden vuoden seurannassa ja 5–7 vuoden kuluttua 19–65 %. Yli 10 % laihtuneita oli vastaavasti 20–41 % ja 11–53 %. Hoito-ohjelmien aikana keskeytti 5–28 % potilaista (paitsi yhdessä ENED-alaryhmässä 56 %).

Tarkasteltavaksi kerättiin kaikki 1990 lähtien julkaistut lihavuuden hoitotutkimukset, joissa seuranta-aika oli vähintään kaksi vuotta. Ks. taulukko «»1.

Karvetti ja Hakala «Karvetti RL, Hakala P. A seven-year follow-up of a weight reduction programme in Finnish primary health care. Eur J Clin Nutr 1992;46:743-52 »1 keräsivät Turun seudun terveyskeskuksista 243 potilasta (keski-ikä 48 vuotta), jotka satunnaistettiin hoitoryhmään (n=126) ja kontrolliryhmään (n=117). BMI oli keskimäärin 34.3 kg/m2. Hoitona oli ryhmäohjausta yhteensä 12 kertaa vuoden aikana. 26 % hoitoryhmästä ja 18 % kontrolliryhmästä keskeytti. Vuoden kohdalla (intervention lopussa) hoitoryhmässä miehet (n=17) olivat laihtuneet keskimäärin 10.9 kg ja naiset (n=62) 5.4 kg. Kontrolliryhmässä paino nousi keskimäärin miehillä 0.9 ja naisilla 0.2 kg. Hoitoryhmää seurattiin seitsemään vuoteen asti. Toisen vuoden kohdalla keskimääräinen laihtumistulos (ilmoitettu paino) oli miehillä (n=17) 12.1 ja naisilla (n=61) 5.0 kg. 7 vuoden kohdalla vastaavat luvut 8.7 ja 3.5 kg; miehistä 53 % ja naisista 21 % olivat laihtuneet >10 kg alkupainosta, 71 % ja 60 % olivat alle alkupainon ja 29 % ja 40 % olivat yli alkupainon.

Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hakalan ym. «Hakala P, Karvetti RL, Rönnemaa T. Group vs. individual weight reduction programmes in the treatment of severe obesity--a five year follow-up study. Int J Obes Relat Metab Disord 1993;17:97-102 »2 tutkimuksessa rekrytoitiin lehti-ilmoituksella ja valittiin 60 potilasta (M 20, N 40, keskimääräinen ikä 41 vuotta, BMI 43 kg/m2), jotka satunnaistettiin kaksi vuotta kestävään interventioon yksilöhoitona (yhteensä 15 käyntiä) ja ryhmähoitona (aluksi kaksi viikkoa kuntoutuskeskuksessa, yhteensä 40 käyntiä). Kahden vuoden kohdalla keskimääräinen laihtumistulos oli yksilöhoidossa miehillä (N=10) 15.6 ja naisilla (n=18) 10.4 kg, ryhmähoidossa 1.8 ja 5.4 kg. Viiden vuoden kohdalla keskimääräinen laihtumistulos yksilöhoidossa miehillä 12.9 ja naiset 3.4 kg, ryhmähoidossa 3.0 ja 2.1 kg. Viiden vuoden kohdalla yksilöhoidossa 78 % miehistä ja 56 % naisista ja ryhmähoidossa 67 % miehistä ja 47 % naisista olivat vähintään 1 kg alle alkupainon. Miehet pärjäsivät merkitsevästi paremmin yksilöhoidossa, mutta laihdutusohjelmat olivat erilaiset yksilö- ja ryhmähoidossa, ja yksilöhoidon toteutti mieslääkäri.

Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hakalan «Hakala P. Weight reduction programmes at a rehabilitation centre and a health centre based on group counselling and individual support: short- and long-term follow-up study. Int J Obes Relat Metab Dis»3 tutkimuksessa kerättiin 60 henkeä (M 18, N 42, keskimääräinen ikä 40 vuotta ja BMI 39 kg/m2) lehti-ilmoituksella ja satunnaistettiin kahteen hoitoryhmään: Toinen ryhmä sai ryhmäohjauksen kuntoutuslaitoksessa kolmen viikon aikana, toinen 10 ryhmähoitokäyntinä terveyskeskuksissa (TK). Laitosryhmästä keskeytti 1, terveyskeskusryhmästä 4. Intervention jälkeen kaikilla oli mahdollisuus seurantakäynteihin terveyskeskuksessa 1–2 kuukauden välein kahden vuoden ajan; seurantakäyntejä oli keskimäärin 6–8. Kahden vuoden kohdalla laitoshoitoryhmä oli laihtunut keskimäärin 7.5 kg (p<0.05) ja TK-ryhmä 3.1 kg (NS); 10 % tai enemmän oli laihtunut 35 % laitoshoidossa ja 21 % terveyskeskuksen ryhmissä olleista. Viiden vuoden kohdalla naiset kummastakin ryhmästä ja miehet TK-ryhmästä painoivat saman kuin hoidon alussa, miehet laitosryhmässä 6.8 kg vähemmän; >1 kg alle alkupainon olivat laitos- ja TK-ryhmien naisista 45 ja 42 % ja miehistä 86 ja 50 % ja 1 kg yli alkupainon 45 % ja 47 % sekä 0 ja 50 %.

Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Pekkarisen ja Mustajoen «Pekkarinen T, Mustajoki P. Comparison of behavior therapy with and without very-low-energy diet in the treatment of morbid obesity. A 5-year outcome. Arch Intern Med 1997;157:1581-5 »4 tutkimuksessa oli 59 peräkkäistä laihdutushoitoon lähetettyä sairaalloisesti lihavaa potilasta (keskimääräinen BMI 46, ikä 43 vuotta). He osallistuivat laihdutusryhmiin, joista joka toisessa käytettiin 6–8 viikon erittäin niukkaenergiaisen dieetin (ENED) jaksoa, joka toisessa ei (ei satunnaistettu). Muuten ryhmien ohjaus oli samanlaista ja kesti 16 viikkoa. 56 % ENED-ryhmästä ja 28 % ei-ENED-ryhmästä keskeytti. Ryhmät loppuun käyneistä laihtuivat keskimäärin: ENED 22.9 kg ja ei-ENED 8.9 kg. Ryhmän ei ollut seurantakäyntejä. 4.8–6.2 vuoden kohdalla potilaat kutsuttiin mittauksiin. Seuranta käynneistä sulkeutuivat pois 3 kuollutta ja 2, joille oli tehty laihdutusleikkaus. Jäljelle jääneistä kaikki ENED-ryhmissä ja 89 % ei-ENED-ryhmissä ryhmän loppuun käyneet tavoitettiin ja lisäksi tiedot saatiin 80 %:sta ENED-ryhmän ja 75 %:sta ei-ENED-ryhmän keskeyttäneistä. Seurantakäynnin keskimääräinen painon pieneneminen ryhmähoidon loppuun käyneillä: ENED 16.9 kg, ei-ENED 4.9 kg. Vähintään 5 %:n painon pieneneminen ryhmän loppuun käyneillä: ENED 75 % ja ei-ENED 31 % (kaikilla eli mukana keskeyttänet: ENED 58 %, ei-ENED 27 %). Vähintään 10 %:n painon pieneneminen: ryhmän loppuun käyneet ENED 33 %, ei-ENED 31 %, kaikki ENED 25 %, ei-ENED 23 %. Tutkimuksessa keskeyttäneiden määrä oli suuri etenkin ENED-ryhmässä. Toisaalta keskeyttäneet olivat mukana seurantakäynneillä ja osa heistä oli onnistunut painonhallinnassa.

Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Potilaat eivät saaneet valita hoitomuotoa, vaan joutuivat eri hoitomuotoihin siinä järjestyksessä, kun heidät lähetettiin lihavuuden hoitoon. Vaikka tutkimusryhmiä ei satunnaistettu, ne olivat varsin samanlaiset.

Pekkarisen ym. «Pekkarinen T, Takala I, Mustajoki P. Two year maintenance of weight loss after a VLCD and behavioural therapy for obesity: correlation to the scores of questionnaires measuring eating behaviour. Int J»5 tutkimuksessa hoidettiin 62 lehti-ilmoituksella rekrytoitua lihavaa henkilöä (naisia 57, miehiä 5), joiden ikä oli 20–60 vuotta ja BMI 32–40 kg/m2 ja joilla ei ollut diabetes- tai verenpainelääkitystä. Kaikki osallistuivat painonhallintaryhmiin (á 15 henkeä): alussa oli kahdeksan viikon ENED-jakso, ohjausta elintapojen muuttamiseksi, 12 käyntiä, kesto 17 viikkoa. Ryhmän jälkeen ei ollut ohjauskäyntejä. Ryhmän lopussa oli mukana 59 (95 %) henkeä, keskimääräinen laihtumistulos 14.9 kg. Kahden vuoden seurantakäynnillä kävi 57 potilasta eli 92 % ryhmän aloittaneista. Heillä keskimääräinen laihtumistulos oli 5.7 kg; vähintään 5 % alkupainosta oli 31 (54 %) ja yli 10 % alkupainosta 19 potilasta (33 %). 77 %:lla paino oli pienempi kuin hoidon alussa.

Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Fogelholmin ym. «Fogelholm M, Kukkonen-Harjula K, Nenonen A ym. Effects of walking training on weight maintenance after a very-low-energy diet in premenopausal obese women: a randomized controlled trial. Arch Intern M»6 tutkimuksessa oli 85 lehti-ilmoituksella rekrytoitua naista (keskimääräinen BMI 34, ikä 30–45 vuotta). Kaikki osallistuivat 12 viikon painonhallintaryhmiin, johon sisältyi kahdeksan viikon ENED-jakso. Sen jälkeen tutkittavat satunnaistettiin 3 ryhmään (pelkkä dieettiohjaus, dieetti + kohtuullinen kävelyharjoittelu (4.2 MJ/vk) ja dieetti + runsas kävely (8.4 MJ/vk)), jotka kokoontuivat viikoittain 40 viikon ajan. Vuoden kohdalla mukana oli 94.1 % tutkittavista, seurantakäynneille kaksi vuotta myöhemmin osallistui 87.1 %. 12 viikon laihdutusohjelman lopussa paino oli pienentynyt keskimäärin 13.1 kg, 40 viikon ylläpito-ohjelman aikana paino nousi dieettiryhmässä 2.0 kg, pieneni edelleen 0.6–0.7 kg liikuntaryhmissä. Kahden vuoden seurannan aikana paino suureni tutkimusryhmissä 5.9–9.6 kg; erot ryhmien välillä olivat pieniä mutta parhaiten menestyi kohtuullisen kävelyn ryhmä. Kahden vuoden kohdalla koko aineistosta yli 5 % laihtui 38 % ja yli 10 % laihtui 20 % seurannan loppuun käyneistä.

Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Borgin ym. «Borg P, Kukkonen-Harjula K, Fogelholm M ym. Effects of walking or resistance training on weight loss maintenance in obese, middle-aged men: a randomized trial. Int J Obes Relat Metab Disord 2002;26:67»7 tutkimuksessa oli 90 lehti-ilmoituksella rekrytoitua miestä (keskimääräinen BMI 33.1, ikä 30–50 vuotta). Kaikki osallistuivat 2 kuukauden laihdutusjaksoon, johon sisältyi kahdeksan viikon ENED-jakso. Keskimääräinen painon väheneminen laihdutusjaksolla oli 14.2 kg (-13 %). Laihdutusjakson jälkeisellä 6 kuukauden painonhallintajaksolla tutkittavat satunnaistettiin kolmeen tutkimusryhmään (pelkkä ruokavalio-ohjaus, ruokavalio-ohjaus + kävelyharjoittelua kolme kertaa viikossa á 45 minuuttia, ruokavalio-ohjaus + lihasvoimaharjoittelua kolme kertaa viikossa á 45 minuuttia). Painonhallintajakson paino pysyi muuttumattomana tutkimusryhmissä. Ryhmien välillä ei ollut eroja painossa, mutta lihaskuntoryhmässä rasvakudoksen määrä muuttui tilastollisesti merkitsevästi edulliseen suuntaan verrattuna vain ruokavalio-ohjausta saaneeseen ryhmään. Kahden vuoden seurannan päättyessä tutkittavien (n=66, 73 % aloittajista) paino oli noussut keskimäärin 9.6 kg laihdutusjakson jälkeen. Tutkimusryhmien välillä ei ollut eroja painossa tai kehon koostumuksessa. Yli 10 % painon vähenemisen säilytti 27 % ja yli 5 % painon vähenemisen 47 % tutkittavista.

Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kaukuan ym. «Kaukua J, Pekkarinen T, Sane T ym. Health-related quality of life in obese outpatients losing weight with very-low-energy diet and behaviour modification: a 2-y follow-up study. Int J Obes Relat Metab»8 seurantatutkimuksessa oli 126 sairaalan lihavuuden hoitoon lähetettyä vaikeasti tai sairaalloisesti lihavaa potilasta, joilla oli runsaasti lihavuuteen liittyviä sairauksia: miehiä 34 %, naisia 66 %, keski-ikä 48 v ja -BMI 42.8. Hoitomuotona oli 17 viikoittaista käyntiä painonhallintaryhmässä, jossa lihavuuden perushoidon lisäksi alussa oli 10 viikon erittäin niukkaenergiaisen dieetin jakso. Ryhmän aikana keskeytti 21 % aloittaneista ja 2 vuoden seurannassa 33 % ryhmän loppuun käyneistä. Keskimääräinen laihtumistulos ryhmän lopussa oli 14 kg, 1 vuoden kuluttua 7.1 kg ja 2 vuoden kuluttua 3.3 kg. Kahden vuoden kohdalla vähintään 5 % alkupainoa kevyempiä oli 30 % ja vähintään 10 % kevyempiä 12 % tutkituista.

Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Karvetti RL, Hakala P. A seven-year follow-up of a weight reduction programme in Finnish primary health care. Eur J Clin Nutr 1992;46:743-52 «PMID: 1425528»PubMed
  2. Hakala P, Karvetti RL, Rönnemaa T. Group vs. individual weight reduction programmes in the treatment of severe obesity--a five year follow-up study. Int J Obes Relat Metab Disord 1993;17:97-102 «PMID: 8384171»PubMed
  3. Hakala P. Weight reduction programmes at a rehabilitation centre and a health centre based on group counselling and individual support: short- and long-term follow-up study. Int J Obes Relat Metab Disord 1994;18:483-9 «PMID: 7920874»PubMed
  4. Pekkarinen T, Mustajoki P. Comparison of behavior therapy with and without very-low-energy diet in the treatment of morbid obesity. A 5-year outcome. Arch Intern Med 1997;157:1581-5 «PMID: 9236560»PubMed
  5. Pekkarinen T, Takala I, Mustajoki P. Two year maintenance of weight loss after a VLCD and behavioural therapy for obesity: correlation to the scores of questionnaires measuring eating behaviour. Int J Obes Relat Metab Disord 1996;20:332-7 «PMID: 8680460»PubMed
  6. Fogelholm M, Kukkonen-Harjula K, Nenonen A ym. Effects of walking training on weight maintenance after a very-low-energy diet in premenopausal obese women: a randomized controlled trial. Arch Intern Med 2000;160:2177-84 «PMID: 10904461»PubMed
  7. Borg P, Kukkonen-Harjula K, Fogelholm M ym. Effects of walking or resistance training on weight loss maintenance in obese, middle-aged men: a randomized trial. Int J Obes Relat Metab Disord 2002;26:676-83 «PMID: 12032753»PubMed
  8. Kaukua J, Pekkarinen T, Sane T ym. Health-related quality of life in obese outpatients losing weight with very-low-energy diet and behaviour modification: a 2-y follow-up study. Int J Obes Relat Metab Disord 2003;27:1072-80 «PMID: 12917713»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko