KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Uniapnea ja sydämen vajaatoiminta

Lisätietoa aiheesta
22.11.2010
Ulla Anttalainen
 • Kanadalaisessa takautuvassa tutkimuksessa oli mukana 450 (miehiä 382 ja naisia 68) peräkkäistä sydämen vajaatoimintaa sairastavaa potilasta «Sin DD, Fitzgerald F, Parker JD ym. Risk factors for central and obstructive sleep apnea in 450 men and women with congestive heart failure. Am J Respir Crit Care Med 1999;160:1101-6 »1. Henkilöiden keskimääräinen ikä oli 60 vuotta ja BMI 29 kg/m2. Sydämen vajaatoiminta oli kaikilla kardiologin diagnosoima. Kaikki potilaat lähetettiin unirekisteröintiin uniapneaoireiden tai hengenahdistuksen takia. Uniapnea diagnosoitiin käyttäen luokitusta AHI ≥ 10/h, 15/h tai 20/h. Uniapnea luokiteltiin sentraaliseksi, jos sentraalisia tapahtumia oli enemmän kuin 50 % yöstä.
  • Pidettäessä uniapnean rajana AHI ≥ 10/h, löydettiin 148 sentraalista uniapeapotilasta, 168 obstruktiivista uniapneapotilasta ja 134 ei-uniapneapotilasta. Sydämen vajaatoimintapotilailla, joilla AHI oli yli 10/h, 15/h ja 20/h, löytyi sentraalista uniapneaa 33 %:lla, 29 %:lla ja 25 %:lla vastaavasti ja obstruktiivista uniapneaa 38 %:lla, 32 %:lla ja 27 %:lla vastaavasti. Naisilla oli vähemmän niin sentraalista (15 % vs. 36 %, p < 0.05) kuin obstruktiivista (31 % vs. 38 %, p < 0.05) uniapneaa kuin miehillä. Miehillä BMI:n lisääntyminen ja naisilla iän lisääntyminen lisäsi obstruktiivisen uniapnean todennäköisyyttä.
 • Sleep Heart Health Studyn poikkileikkausotoksessa kyselytutkimuksella selvitettiin lääkärin diagnosoima sydämen vajaatoiminta ja koehenkilöille tehtiin kotona unirekisteröinti «Shahar E, Whitney CW, Redline S ym. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease: cross-sectional results of the Sleep Heart Health Study. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:19-25 »2. Mukaan tuli 1 023 henkilöä, joista miehiä 597 ja naisia 426. Heidän keskimääräinen ikänsä eri ryhmissä oli 61–66 vuotta ja BMI 26–31 kg/m2. Uniapnea diagnosoitiin AHI:a käyttäen ja koehenkilöt jaettiin AHI:n mukaan kvartiileihin (0–1.3, 1.4–4.4, 4.5–11 ja > 11).
  • Sydämen vajaatoimintaa sairasti 123 henkilöä. Sydämen vajaatoiminta oli 2.4-kertaisesti yleisempi lievää-keskivaikeaa uniapneaa (kaksi ylempää kvartiilia) sairastavien keskuudessa kuin ei uniapneaa sairastavilla (kaksi alempaa kvartiilia). Ikä, sukupuoli, tupakointi, kohonnut verenpaine, sokeritauti ja BMI huomioitiin monimuuttujamallissa.
 • Sadalle keski-ikäiselle obeesille miespuoliselle sydämen vajaatoimintaa (LVEF < 45 %) sairastavalle potilaalle tehtiin unirekisteröinti «Javaheri S. Sleep disorders in systolic heart failure: a prospective study of 100 male patients. The final report. Int J Cardiol 2006;106:21-8 »4. Uniapnean diagnostisena rajana pidettiin AHI > 15/h.
  • Tutkimuksessa todettiin, että 49 %:lla sydämen vajaatoimintaa sairastavalla miehellä oli vaikea uniapnea (AHI > 44/h). Heistä 37 %:lla oli sentraalinen ja 12 % obstruktiivinen uniapnea.
 • Poikkileikkaustutkimuksessa tutkittiin avohoitoisia sydämen vajaatoimintapotilaita ja selvitettiin uniapnean esiintyvyyttä, tyyppiä ja vaikeusastetta «Ferrier K, Campbell A, Yee B ym. Sleep-disordered breathing occurs frequently in stable outpatients with congestive heart failure. Chest 2005;128:2116-22 »3. Tutkimukseen päätyi 53 potilasta, joista miehiä 41 ja naisia 12. Heidän keskimääräinen ikänsä oli 60 vuotta ja BMI 28 kg/m2 sekä LVEF 34 %. Uniapnea diagnosoitiin, kun AHI > 10/h.
  • Uniapnea (sentraalinen + obstruktiivinen) todettiin 36 potilaalla (68 %). Sentraalinen tauti oli 28:lla ja obstruktiivinen 8 potilaalla eli kaikista potilaista 53 % ja 15 %. Monimuuttujamallia ei ollut vaan parametreja verrattiin uniapneaa ja ei-uniapneaa sairastavien välillä.
 • Kommentit: Pääasiassa sydämen vajaatoiminta liittyy sentraaliseen uniapneaan, mutta kuten tutkimuksista käy ilmi yhteyttä on osittain myös obstruktiivisen uniapnean kanssa. Eteenpäin katsovat pitkittäistutkimukset puuttuvat. Tutkimusten potilasmäärät olivat osin pieniä. Mukana oli sekä miehiä että naisia paitsi viimeisessä tutkimuksessa vain miehiä. Tutkimusten otokset olivat väestöstä ja sekoittavat tekijät useimmissa otettu huomioon analyyseissä. Uniapnean vaikeusasteen kriteerinä oli AHI. Kolmannessa tutkimuksessa väestönä maorit pääosin ja beetasalpaajien käyttö oli vähäistä (noin 30 %:lla) eli soveltuvuus suomalaisiin huonontuu.

Kirjallisuutta

 1. Sin DD, Fitzgerald F, Parker JD ym. Risk factors for central and obstructive sleep apnea in 450 men and women with congestive heart failure. Am J Respir Crit Care Med 1999;160:1101-6 «PMID: 10508793»PubMed
 2. Shahar E, Whitney CW, Redline S ym. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease: cross-sectional results of the Sleep Heart Health Study. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:19-25 «PMID: 11208620»PubMed
 3. Ferrier K, Campbell A, Yee B ym. Sleep-disordered breathing occurs frequently in stable outpatients with congestive heart failure. Chest 2005;128:2116-22 «PMID: 16236863»PubMed
 4. Javaheri S. Sleep disorders in systolic heart failure: a prospective study of 100 male patients. The final report. Int J Cardiol 2006;106:21-8 «PMID: 16321661»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko