Tulosta

Alkoholiriippuvaisen henkilön työkyvyttömyyskriteerit

Lisätietoa aiheesta
16.3.2010
Juhani Juntunen

Alkoholiriippuvaisen henkilön sosiaaliturva on kansallisen sosiaalivakuutuslain säätelemä. Tämän vuoksi työkyvyttömyyden arvioinnista ei oikein voi tehdä kansainvälisen näytön asteen tarkastelua. Kyseessähän on maan tapa arvioida sosiaalilain säädösten soveltamista. Työkyky on monimutkainen kokonaisuus, johon vaikuttavat sairaudet, motivaatio, sosiaaliset mielikuvat ja ympäristötekijät «Juntunen J, Havu T. Vakuutuslääketieteen eettisiä ja juridisia näkökohtia. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2001;37:72-9»1. Suomessa vallitsevan käytännön mukaisesti alkoholiriippuvainen on työkyvytön, mikäli hänellä on toimintakykyä merkittävästi alentavia alkoholisairauksia tai muita sairauksia «Juntunen J. Alkoholi ja työkyky. Tiimi 2009;1:12-4»2. Pelkkä alkoholiriippuvuus johtaa harvoin esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseen.

Alkoholiongelmaisten työkyvyn ylläpitämisessä alkoholinkäytön lopettaminen tai vähentäminen on tärkeintä. Maassamme on varsin kattava hoitoonohjausjärjestelmä. Kuntien lakisääteinen velvoite on tarvittavien avomuotoisten ja erityispalvelujen järjestäminen päihdeongelmaisille. Työterveyshuoltolaki edellyttää yrityksiltä päihdeohjelmaa, joka on osa työpaikkojen työkykyä ylläpitävää toimintaa. Työpaikoilla on käytössä esimiehen ja alkoholiongelmaisen työntekijän välinen hoitoonohjaussopimus, jonka tarkoituksena on sitouttaa työntekijä hoitoon työpaikan menetyksen sijasta. Hoito voidaan toteuttaa työterveyshuollossa, A-klinikalla tai muussa sopivassa päihdehuoltopaikassa.

Ennen työkyvyttömyyseläkkeen ratkaisemista tulee harkita mahdollista kuntoutusta. Kelalla on yleinen kuntoutusvastuu, työeläkelaitokset hoitavat ammatillisen kuntoutuksen. Kuntoutuksen kriteerinä on työkyvyttömyyden uhka, jota voidaan kuntoutuksella vähentää. Työeläkekuntoutuksen kriteerinä on lisäksi vakiintuneisuus työelämään ja riittävä työhistoria. Alkoholisairaudet aiheuttavat työkyvyttömyyden uhkan missä tahansa ammatissa. Tämä uhka yleensä vähenee tai poistuu alkoholinkäytön loppuessa. Näin ollen alkoholiongelmaiset kuuluvat muita harvemmin työeläkekuntoutuksen piiriin.

Alla on esitetty maassamme vakuutuslääketieteessä käytettävät alkoholiriippuvaisen henkilön työkyvyttömyyskriteerit:

Alkoholiriippuvainen henkilö on pysyvästi työkyvytön, mikäli hänellä on

  1. Pysyvästi työkykyä alentavia somaattisia sairauksia (alkoholisairaudet, muut somaattiset oheissairaudet)
  2. Työkykyä alentavia psykiatrisia sairauksia (krooniset alkoholipsykoosit, skitsofrenia, vaikea masentuneisuus, vaikea kaksisuuntainen mielialahäiriö, vaikea persoonallisuushäiriö)
  3. Vaikea alkoholiriippuvuus (sosiaalinen syrjäytyneisyys, hoitoresistentti alkoholismi, ”toivoton tapaus”).

Kirjallisuutta

  1. Juntunen J, Havu T. Vakuutuslääketieteen eettisiä ja juridisia näkökohtia. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2001;37:72-9
  2. Juntunen J. Alkoholi ja työkyky. Tiimi 2009;1:12-4
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko