Tulosta

Sydänperäiset troponiinit väestötutkimuksissa

Lisätietoa aiheesta
22.4.2009
Heli Koukkunen

Ruotsalaiseen Zetheliuksen ym. «Zethelius B, Johnston N, Venge P. Troponin I as a predictor of coronary heart disease and mortality in 70-year-old men: a community-based cohort study. Circulation 2006;113:1071-8 »1 väestöpohjaiseen kohorttitutkimukseen osallistui 1 203 70-vuotiasta miestä. Seuranta-ajan mediaani oli 7.9 vuotta ja maksimi 10.4 vuotta. Miehiltä määritettiin -70 asteessa pakastettuina säilytetyistä EDTA-plasmanäytteistä TnI (AccuTnI, Beckman Coulter, menetelmän herkkyysraja <0.01 µg/l, väestön 99. persentiilin raja 0.04 µg/l, 10 % CV 0.06 µg/l monikeskustutkimuksessa ja 0.03 µg/l omassa tutkimuslaboratoriossa määritettynä). Päätetapahtumat haettiin kuolemansyyrekisteristä ja valtakunnallisesta sairaaloiden poistoilmoitusrekisteristä.

Koko aineistossa TnI oli 0.017±0.06 µg/l (keskiarvo ± SD) ja miehillä, joilla ei tutkimuksen alussa ollut tiedossa sepelvaltimotautia (n=835), TnI oli 0.016 ± 0.06 µg/l. Miehillä, joilla ei tutkimuksen alussa ollut tiedossa sepelvaltimotautia, TnI ennusti kuoleman vaaraa (Coxin mallissa HR 1.26, 95 % CI 1.08-1.46) tai ensimmäistä sepelvaltimotautikohtausta (HR 1.31, 95 % CI 1.11-1.54) perinteisistä vaaratekijöistä (kokonais- ja HDL-kolesterolista, plasman glukoosista, painoindeksistä, tupakoinnista ja systolisesta verenpaineesta) riippumatta. TnI ennusti kuoleman vaaraa myös kaikilla kohortin miehillä (HR 1.35, 95 % CI 1.21-1.50) perinteisistä vaaratekijöistä riippumatta. Miehistä, joilla ei tutkimuksen alussa ollut tiedossa sepelvaltimotautia, Kaplan-Meier-analyysissa kuoleman vaara ja ensimmäisen sepelvaltimotautikohtauksen vaara oli suurempi niillä, joilla TnI oli ≥0.021 µg/l kuin niillä, joilla TnI oli <0.021 µg/l (p<0.001 ja p<0.024). Kuoleman vaara ja ensimmäisen sepelvaltimotautikohtauksen vaara oli myös suurempi niillä miehillä, joilla TnI oli ≥0.040 µg/l kuin niillä, joilla TnI oli <0.040 µg/l (p<0.001 molemmille päätetapahtumille).

Yhdysvaltalaiseen Wallacen ym. «Wallace TW, Abdullah SM, Drazner MH ym. Prevalence and determinants of troponin T elevation in the general population. Circulation 2006;113:1958-65 »2 tutkimukseen osallistui 3 557 Dallasin alueen asukasta, jotka olivat iältään 30–65-vuotiaita. Otos painottui mustaihoisiin. Koko aineistosta oli miehiä 43.7 % ja mustaihoisia 51.2 %. Heiltä määritettiin EDTA-plasmanäytteestä TnT (Elecsys Troponin T, Roche Diagnostics, kolmannen polven määritysmenetelmä, väestön 99. persentiili <0.01 µg/l, 10% CV 0.03 µg/l).

TnT oli mitattavissa 41 henkilöllä (1.15 %). Kun otoksen painotus otettiin huomioon, mitattavissa olevan TnT:n vallitsevuuden estimaatti väestössä oli 0.70 % (95 % CI 0.34–1.07 %). Mitattavissa olevan TnT:n vaihteluväli oli 0.01–0.37 µg/l ja mediaani 0.024 µg/l. Neljällä henkilöllä (0.1%) oli TnT >0.1 µg/l. Henkilö, jolla TnT oli 0.37 µg/l, oli peritoneaalidialyysipotilas. Yhden muuttujan analyyseissa TnT ≥ 0.01 µg/l oli yhteydessä ikään, mustaihoiseen rotuun, miessukupuoleen, aiempaan sydäninfarktiin, aiempaan sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen, sydämen vajaatoimintaan, läppävikoihin, rytmihäiriöihin, stabiiliin angina pectorikseen, diabetekseen, hypertoniaan ja krooniseen munuaissairauteen (p<0.001 jokaiselle). Henkilöillä, joilla TnT oli vain vähän koholla (0.01-0.029 µg/l), ja niillä, joilla se oli selkeästi koholla (≥0.03 µg/l), ei todettu näiden muuttujien suhteen merkitseviä eroja. Monimuuttujamallissa (logistinen regressioanalyysi) sydämen vajaatoimintafaktori (anamnestinen sydämen vajaatoiminta, EF <40 % tai BNP >100 µg/l), diabetes, vasemman kammion hypertrofia ja krooninen munuaissairaus (GFR <60 ml/min) olivat itsenäisesti yhteydessä TnT-tasoon ≥ 0.01 µg/l. Toisalta TnT ei ollut koholla yhdelläkään henkilöllä erittäin matalan riskin kohortissa (n=1060) eli niillä henkilöillä, joilla ei ollut diabetesta, hypertoniaa, kroonista munuaissairautta, vasemman kammion hypertrofiaa, matalaa EF:ta, sairastettua sydäninfarktia eikä painoindeksiä > 30 kg/m2.

Ruotsalaiseen Eggersin ym. «Eggers KM, Lind L, Ahlström H ym. Prevalence and pathophysiological mechanisms of elevated cardiac troponin I levels in a population-based sample of elderly subjects. Eur Heart J 2008;29:2252-8 »3 väestöpohjaiseen tutkimukseen osallistui 1005 70-vuotiasta henkilöä, joista 50.0 % oli miehiä ja 7.2 % oli sydäninfarktin sairastaneita. Heiltä määritettiin TnI (Access AccuTnI, Beckman Coulter, herkkyysraja 0.006 µg/l, 10 % CV 0.014 µg/l, väestön 99. persentiili 0.044 µg/l), ja päätösrajaksi asetettiin >0.01 µg/l.

TnI oli >0.01 µg/l 219 henkilöllä (21.8 %) ja >0.02 µg/l 41 henkilöllä (4.1 %). Monimuuttuja-analyysissa miessukupuoli, iskeemiset EKG-muutokset ja NT-pro-BNP-taso ennustivat riippumattomasti TnI-tasoa >0.01 µg/l. TnI >0.01 µg/l oli vahvasti yhteydessä myös vasemman kammion massaindeksiin, mutta yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. TnI-taso ei ollut yhteydessä inflammaatiomarkkereiden CRP:n ja IL-6:n tasoihin. 248 henkilölle tehtiin sydämen MRI, jossa 60 henkilöllä todettiin sairastettuun sydäninfarktiin sopiva löydös. Näistä henkilöistä 49 ei ollut tiettävästi koskaan sairastanut sydäninfarktia. TnI oli >0.01 µg/l 31.7 %:lla niistä henkilöistä, joilla oli sairastettuun sydäninfarktiin viittaava MRI-löydös ja 23.4 %:lla niistä henkilöistä, joilla tällaista löydöstä ei ollut, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Kirjallisuutta

  1. Zethelius B, Johnston N, Venge P. Troponin I as a predictor of coronary heart disease and mortality in 70-year-old men: a community-based cohort study. Circulation 2006;113:1071-8 «PMID: 16490824»PubMed
  2. Wallace TW, Abdullah SM, Drazner MH ym. Prevalence and determinants of troponin T elevation in the general population. Circulation 2006;113:1958-65 «PMID: 16618821»PubMed
  3. Eggers KM, Lind L, Ahlström H ym. Prevalence and pathophysiological mechanisms of elevated cardiac troponin I levels in a population-based sample of elderly subjects. Eur Heart J 2008;29:2252-8 «PMID: 18606612»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko