Tulosta

Synnytyksen käynnistämisen vaikutus perinataalikomplikaatioihin

Lisätietoa aiheesta
25.6.2013
Marja Vääräsmäki
 • Synnytyksen käynnistäminen 38. raskausviikon täytyttyä vähentää makrosomian esiintyvyyttä insuliinihoitoisilla raskausdiabeetikoilla, mutta ei vaikuttane olennaisesti muihin perinataalikomplikaatioihin.
  • Cochrane-katsaus «Boulvain M, Stan C, Irion O. Elective delivery in diabetic pregnant women. Cochrane Database Syst Rev 2001;2:CD001997 »1 , «»1, jonka tarkoituksena oli arvioida, eroavatko elektiivisesti synnyttävien (eli siis tehty synnytyksen käynnistys) diabeetikoiden perinataalitulokset spontaanisti käynnistyneiden diabeetikoiden perinataalituloksista.
   • Tulosmuuttujina tarkasteltiin äidin ja lapsen mortaliteettia ja morbiditeettia.
   • Ainoastaan yksi tutkimus täytti Cochrane-katsauskriteerit. Siinä 200 diabeetikkoäitiä (187 insuliinihoitoinen raskausdiabetes, 13 tyypin 2 diabetes) satunnaistettiin 38. raskausviikon (H) täytyttyä joko synnytyksen käynnistykseen tai spontaanin synnytyksen odotteluun raskausviikon 42 täyttymiseen mennessä. Tiukkojen poissulkukriteereiden vuoksi tutkimukseen kelpuutettiin vain 200/944 diabeetikkoäidistä. Induktioryhmässä käynnistettiin todellisuudessa 70 % synnytyksistä, odotteluryhmässä 49 %. Satunnaistamisesta synnytykseen kului käynnistysryhmässä 6,4 päivää ja odotteluryhmässä 12,8 päivää. Makrosomian (> 4 000 g) määrä oli käynnistysryhmässä pienempi (riskisuhde, RR 0,56, 95 % luottamusväli 0,32–0,98), ryhmien välillä ei ollut eroa keisarileikkausten suhteen (RR 0,81, luottamusväli 0,52–1,26). Odotteluryhmässä oli 3 lievää hartiadystokiatapausta, ei kuiten kaan yhtään pleksusvauriota eikä solisluun murtumaa, käynnistysryhmässä ei ollut yhtään hartiadystokiaa (3 vs 0 %).
   • Synnytyksen käynnistyksen todettiin vähentävän makrosomiaa, mutta aineisto oli liian pieni arvioimaan vaikutusta perinataalimortaliteettiin. Äidin tai lapsen morbiditeetissa ei todettu eroa ryhmien välillä.

Kirjallisuutta

 1. Boulvain M, Stan C, Irion O. Elective delivery in diabetic pregnant women. Cochrane Database Syst Rev 2001;2:CD001997 «PMID: 11406020»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Raskausdiabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko