Tulosta

Fenytoiinin teho status epilepticuksessa

Näytönastekatsaukset
27.4.2016
Tapani Keränen

Näytön aste: B

Fenytoiini on ilmeisesti tehokas tajuttomuus–kouristuskohtauksena esiintyvän status epilepticuksen toisen linjan lääkkeenä.

Systemaattisessa katsauksessa «Trinka E, Höfler J, Zerbs A ym. Efficacy and safety of intravenous valproate for status epilepticus: a systematic review. CNS Drugs 2014;28:623-39 »1 arvioitiin kolme satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa iv (laskimonsisäisesti) annosteltua fenytoiinia ja valproaattia verrattiin pitkittyneen yleistyneen toonis-kloonisen kohtauksen tai tajuttomuus-kouristuskohtauksina ilmenevän status epilepticuksen hoidossa lapsilla ja aikuisilla. Tutkimukset tunnistettiin Medline-haun perusteella.

Katsaukseen valittuihin fenytoiini-valproaatti -vertailututkimuksiin osallistui yhteensä 195 potilasta. Kahdessa tutkimuksessa valproaattia tai fenytoiinia annettiin ensimmäisenä lääkkeenä ja yhdessä tutkimuksessa tutkimuslääkettä annettiin potilaille, joilla kohtaus jatkui diatsepaamin annon jälkeen. Fenytoiinin annos oli 15–18 mg/kg ja valproaattia annettiin 20–30 mg/kg infuusiona 15–20 minuutin aikana. Tutkimusten meta-analyysin mukaan kohtaukset loppuivat yhtä suurella osalla valproaattia ja fenytoiinia saaneilla potilailla (riskisuhde 1,14, 95 % luottamusväli 0,97–1,34). Tutkimuksessa, jossa fenytoiinia ja valproaattia annettiin toisen linjan lääkkeenä, kohtaukset loppuivat vastaavasti 88 %:lla ja 84 %:lla potilaista. Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Kohtausten uusiutumisessa 12 tunnin kuluessa ei myöskään ollut eroa lääketyhmien välillä. Fenytoiinia saaneilla esiintyi 12 %:lla hypotensiota ja 4 %:lla hengitysdepressio.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Brigo työtovereineen laati systemaattisen katsauksen «Brigo F, Storti M, Del Felice A ym. IV Valproate in generalized convulsive status epilepticus: a systematic review. Eur J Neurol 2012;19:1180-91 »2 samoista valproaatti-fenytoiinitutkimuksista, jotka arvioitiin edellä mainitussa systemaattisessa katsauksessa. Meta-analyysiin hyväksyttiin kuitenkin vain kaksi tutkimusta, koska yhdessä tutkimuksessa oli annettu potilaille sekä valproaattia että fenytoiinia. Näiden kahden tutkimusten meta-analyysissa ei todettu tilastollisesti merkittävää eroa hoitovasteessa lääkkeen annon jälkeen valproaatin ja fenytoiinin välillä (riskisuhde (RR) 1,31, 95 % luottamusväli 0,93–1,84). Myöskään hoitovasteessa 24 tunnin kohdalla ei ollut eroa (riskisuhde (RR) 0,96, 95 % luottamusväli 0,88–1,06). Riski oli tilastollisesti merkittävästi alhaisempi valproaatilla fenytoiiniin verrattuna (riskisuhde (RR) 0,31, 95 % luottamusväli 0,12–0,85).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yasiry ja Shorvon (3) tunnistivat meta-analyysissaan «Yasiry Z, Shorvon SD. The relative effectiveness of five antiepileptic drugs in treatment of benzodiazepine-resistant convulsive status epilepticus: a meta-analysis of published studies. Seizure 2014;»3 kahdeksan prospektiivista tutkimusta, joissa fenytoiinia oli annettu toisen linjan lääkkeenä status epilepticuksessa. Hoitovaste saavutettiin meta-analyysin mukaan 50,2 %:lla potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa prospektiivisessa tutkimuksessa «Treiman DM, Meyers PD, Walton NY ym. A comparison of four treatments for generalized convulsive status epilepticus. Veterans Affairs Status Epilepticus Cooperative Study Group. N Engl J Med 1998;339:7»4 satunnaistettiin 384 potilasta, joilla oli kouristuskohtauksen esiintyvä status epilepticus saamaan ensivaiheen lääkkeenä iv (laskimonsisäisesti) loratsepaamia, fenobarbitaalia, fenytoiinia (104 potilasta) tai diatsepaamin ja fenytoiinin yhdistelmää (99 potilasta). Feynytoiiniryhmässä hoitovaste saavutettiin 51.0 %:lla ja fenytoiini-diatsepaamiryhmässä 59,6 %:lla potilaista. Haittavaikutuksissa ei ollut eroa tutkimuslääkeryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus) 1

Kirjallisuutta

 1. Trinka E, Höfler J, Zerbs A ym. Efficacy and safety of intravenous valproate for status epilepticus: a systematic review. CNS Drugs 2014;28:623-39 «PMID: 24806973»PubMed
 2. Brigo F, Storti M, Del Felice A ym. IV Valproate in generalized convulsive status epilepticus: a systematic review. Eur J Neurol 2012;19:1180-91 «PMID: 22182304»PubMed
 3. Yasiry Z, Shorvon SD. The relative effectiveness of five antiepileptic drugs in treatment of benzodiazepine-resistant convulsive status epilepticus: a meta-analysis of published studies. Seizure 2014;23:167-74 «PMID: 24433665»PubMed
 4. Treiman DM, Meyers PD, Walton NY ym. A comparison of four treatments for generalized convulsive status epilepticus. Veterans Affairs Status Epilepticus Cooperative Study Group. N Engl J Med 1998;339:792-8 «PMID: 9738086»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko