Tulosta

Tramadolin vaikutus kipupotilaiden uneen

Näytönastekatsaukset
3.12.2015
Erkki Mäkinen

Näytön aste: B

Tramadoli, vaikka on tehokas kivun hoidossa, ei näytä lievittävän neuropaattisista kivuista kärsivien unettomuutta.

Yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa «Harati Y, Gooch C, Swenson M ym. Double-blind randomized trial of tramadol for the treatment of the pain of diabetic neuropathy. Neurology 1998;50:1842-6 »1 verrattiin kaksoissokkoutetussa satunnaistetussa tutkimuksessa tramadolia lumeeseen diabeettisen neuropaattisen kivun hoidossa. Päätulosmuuttujana oli kivun lievittyminen, ja sekundaarisina tulosmuuttujina olivat selviytyminen päivittäisissä toiminnoissa ja vaikutus uneen. Koehenkilöitä oli 111, ja he olivat keski-iältään 59-vuotiaita (vaihteluväli 32–85). Koehenkilöistä 60 % oli miehiä. Washout/kartoitusvaiheen jälkeinen varsinainen tutkimusvaihe kesti 42 vuorokautta. Tutkimusvaiheessa tramadoliannos nostettiin asteittain alun 50 mg:n päiväannoksesta 200 mg:aan 10. tutkimuspäivänä. Sen jälkeen potilaat saivat nostaa lääkeannosta 50 mg:lla/vrk kivun vaatimalla tavalla, mutta ei kuitenkaan yli 400 mg:aan vuorokaudessa. Annosta ei enää saanut laskea 28. tutkimuspäivänä käytössä olleesta annoksesta. Kipua arvioitiin viisiportaisella Pain Intesity Scale -mittarilla, ja kivun lievittymistä kuusiportaisella Likertin asteikolla. Unen laatua arvioitiin kahdella kokonaisunen laatua kuvaavalla indeksillä ja seitsemällä unen laadun osa-alueita kuvaavalla asteikolla.

Tutkimuksen aikana potilaiden kokeman kivun intensiteetti puolittui (p < 0,01), ja vastaavasti kivun lievittymisindeksi osoitti kivun asteittaisen lievittymisen tilastollisesti merkitsevästi verrattuna lumeeseen (p < 0,01) tutkimuspäivien 14 ja 42 välillä. Millään unen laadun mittarilla ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa lumeeseen verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Unettomuus 1

Kirjallisuutta

  1. Harati Y, Gooch C, Swenson M ym. Double-blind randomized trial of tramadol for the treatment of the pain of diabetic neuropathy. Neurology 1998;50:1842-6 «PMID: 9633738»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Unettomuus
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko