Tulosta

Transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio (TENS) kuukautiskipujen hoidossa

Näytönastekatsaukset
1.12.2015
Kalle Saikkonen

Näytön aste: C

Korkeataajuinen TENS saattaa lievittää kuukautiskipuja.

Cochranen järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä «Proctor ML, Smith CA, Farquhar CM ym. Transcutaneous electrical nerve stimulation and acupuncture for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2002;(1):CD002123 »1, «»1 selvitettiin TENSin tehoa primaarin kuukautiskivun hoidossa. Ensisijaisena tulosmuuttujana oli kivun väheneminen ja toissijaisena muun muassa hoidon haittavaikutukset. Katsausta varten haettiin kattavasti huhtikuuhun 2009 mennessä ilmestyneet aihetta koskevat tutkimusjulkaisut, -suunnitelmat ja abstraktit. Kaikkiaan 7 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta (n = 164) läpäisi katsauksen kriteerit. Tutkimuksista 4 vertasi korkeataajuista TENSiä lume-TENSiin; näistä 2 (n = 106) käyttämällä dikotomista muuttujaa ja 1 (n = 18) jatkuvaa muuttujaa (VAS 100 p). Yhden tutkimuksen dataa ei voitu käyttää meta-analyysissa.

Korkeataajuinen TENS vähensi kipua lume-TENSiä tehokkaammin OR 7,2 (95 % luottamusväli 3,1–16,5) ja WMD (weighted mean difference) 45,0 (95 % luottamusväli 22,5–67,5).

Meta-analyysiin otettiin 2 matalataajuista TENSiä lume-TENSiin (n = 63) ja 1 matalataajuista TENSiä lumepilleriin vertaava tutkimus (n = 18). Tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt.

Korkea- ja matalataajuista TENSiä vertailevia tutkimuksia katsauksessa oli 3, joista meta-analyysiin pääsi 2. Dikotomista muuttujaa käyttävä tutkimus (n = 42) näytti, että korkeataajuinen TENS lievitti kipua tehokkaammin (OR 3,9; 95 % luottamusväli 1,1–13), mutta VAS-asteikkoa käyttävässä tutkimuksessa (n = 18) ei merkitsevää eroa todettu (WMD 20,9; 95 % luottamusväli -4,4–46,1).

Sopimattomassa muodossa olevan tulosdatan vuoksi analyysista ulosjääneen tutkimuksen perusteella matalataajuinen TENS lievitti kuukautiskipua korkeataajuista todennäköisemmin.

Yhdessä tutkimuksessa (n = 64) iburofeenin todettiin lievittävän kuukautiskipua korkeataajuista TENSiä tehokkaammin OR 0,3 (95 % luottamusväli 0,1–0,8). Merkittäviä haittavaikutuksia ei todettu, tosin moni tutkimus ei niistä millään tavalla raportoinut.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kipu 1

Kommentit:

Katsaukseen sisältyvät tutkimukset olivat kooltaan pieniä ja laadultaan vaihtelevia. Käytetyn intervention vakioiminen on hankalaa ja sokkoutusta on vaikea toteuttaa.

Kirjallisuutta

  1. Proctor ML, Smith CA, Farquhar CM ym. Transcutaneous electrical nerve stimulation and acupuncture for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2002;(1):CD002123 «PMID: 11869624»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kipu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko