Tulosta

Tramadoli neuropaattisen kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
1.12.2015
Maija Haanpää

Näytön aste: A

Tramadoli lievittää neuropaattista kipua.

Systemoidussa katsauksessa «Hollingshead J, Dühmke RM, Cornblath DR. Tramadol for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3):CD003726 »1, «»1 selvitettiin tramadolin tehoa ja turvallisuutta neuropaattisen kivun hoidossa. Kirjallisuushaku tehtiin Medlinesta (1966 – 17.11.2008), Cochrane-tietokannoista (17.11.2008 saakka) ja LILACS:sta (1982 – 17.11.2008). Mukaan otettiin satunnaistetut tutkimukset.

Satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Norrbrink C, Lundeberg T. Tramadol in neuropathic pain after spinal cord injury: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin J Pain 2009;25:177-84 »2 selvitettiin tramadolin tehoa ja turvallisuutta selkäydinvamman jälkeisessä neuropaattisessa kivussa. Systemoituun kirjallisuuskatsaukseen «Hollingshead J, Dühmke RM, Cornblath DR. Tramadol for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3):CD003726 »1 hyväksyttiin 7 tutkimusta, joista 5 tramadolia verrattiin lumeeseen, 1 klomipramiiniin ja 1 morfiiniin. Tutkimusten laatu vaihteli kohtalaisesta korkeatasoiseen. Lumekontrolloiduista tutkimuksista 1 tutkittiin tramadolia kivuliaassa diabeettisessa neuropatiassa, 1 vyöruusun jälkisäryssä, 1 syöpäpotilaiden neuropaattisessa kivussa ja 1 eri syistä johtuvissa kivuliaissa polyneuropatioissa.

Kaikissa mukaan hyväksytyissä lumekontrolloiduissa tutkimuksissa tramadoli lievitti neuropaattista kipua merkittävästi tehokkaammin kuin lume. 3 lumekontrolloidusta tutkimuksesta, joissa oli yhteensä 303 potilasta, tehtiin meta-analyysi. Tramadolin NNT vähintään 50 % kivunlievitykseen oli 3,8 (95 % luottamusväli 2,8–6,3). NNT tutkimuksen keskeyttämisen haittavaikutusten vuoksi oli 7,7. Vain 1 tutkimuksessa arvioitiin tramadolin tehoa neuropaattisen kivun osaoireisiin, ja siinä todettiin tramadolin lievittävään parestesioita ja kosketuksen aiheuttamaa allodyniaa. Aineisto oli riittämätön arvioimaan tramadolin kivunlievitystehoa klomipramiiniin tai morfiiniin verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Selkäydinvammapotilailla «Norrbrink C, Lundeberg T. Tramadol in neuropathic pain after spinal cord injury: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin J Pain 2009;25:177-84 »2 tramadoli lievitti kipua tehokkaammin kuin lume, mutta tutkimusaineiston pienuus (36 potilasta) ja lyhyt seuranta-aika (4 viikkoa) rajoittavat johtopäätösten tekoa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kipu 1

Kommentit:

Tramadoli on NNT-lukujen perusteella yhtä tehokas neuropaattisen kivun hoidossa kuin epilepsia- ja masennuslääkkeet, mutta suoria vertailututkimuksia ei ole tehty. Haittavaikutukset saattavat rajoittaa sen käyttöä, mutta ne helpottuvat lääkkeen käytön lopettamisen myötä eivätkä ole hengenvaarallisia. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentelu, hikoilu, suun kuivuminen ja sedaatio. Tramadoli madaltaa kohtauskynnystä epilepsiapotilailla. Tramadolin väärinkäyttöriski on vähäisempi kuin muilla opioideilla. Tramadoli tehoaa myös kudosvauriokipuun, joten se soveltuu potilaille, joilla on sekä kudosvauriokipu että neuropaattinen kipu.

Kirjallisuutta

  1. Hollingshead J, Dühmke RM, Cornblath DR. Tramadol for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3):CD003726 «PMID: 16856016»PubMed
  2. Norrbrink C, Lundeberg T. Tramadol in neuropathic pain after spinal cord injury: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin J Pain 2009;25:177-84 «PMID: 19333166»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kipu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko