Tulosta

Vaikea mekoniumaspiraatio-oireyhtymä ja surfaktanttibolushoito

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Hanna Soukka

Näytön aste: B

Surfaktanttibolushoito ilmeisesti vähentää ECMO-hoidon tarvetta mutta ei kuolemia vaikean mekoniumaspiraatio-oireyhtymän hoidossa.

Cochrane-katsauksessa «El Shahed AI, Dargaville P, Ohlsson A ym. Surfactant for meconium aspiration syndrome in full term/near term infants. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD002054 »1 selvitettiin surfaktanttibolushoidon vaikutusta mekoniumaspiraatio-oireyhtymän hoidossa täysiaikaisilla tai lähes täysiaikaisilla lapsilla. Satunnaistettuja tutkimuksia etsittiin MEDLINE- ja EMBASE-tietokannoista sekä laajasti erilaisista kokousjulkaisuista.

Neljän satunnaistetun tutkimuksen meta-analyysissä (n = 326) ei ollut ryhmien välistä eroa mortaliteetissa (RR 0,98, 95 % luottamusväli 0,41–2,39). Kahden tutkimuksen meta-analyysissä (n = 208) surfaktanttihoito vähensi ECMO:n (extracorporeal membrane oxygenation) tarvetta merkitsevästi (RR 0,64, 95 % luottamusväli 0,46–0,91, NNT = 6) ja yhdessä tutkimuksessa se lyhensi sairaala-aikaa merkitsevästi (-8 vrk, 95 % luottamusväli -14 – -3 vrk).

Muissa päätetapahtumissa ei ollut eroa surfaktantti- ja kontrolliryhmän välillä (respiraattorihoidon kesto, lisähapen tarpeen kesto, ilmavuoto, interstitielli emfyseema, krooninen keuhkosairaus).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kirjallisuutta

  1. El Shahed AI, Dargaville P, Ohlsson A ym. Surfactant for meconium aspiration syndrome in full term/near term infants. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD002054 «PMID: 17636695»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko