Tulosta

Ennenaikaisen vastasyntyneen myöhäinen napanuoran sulku tai napanuoran lypsäminen

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Liisa Rovamo

Näytön aste: B

Raskausviikoilla 24–26 syntyneillä lapsilla myöhäinen napanuoran sulku (30–120 sekuntia) tai napanuoran lypsäminen ilmeisesti vähentävät verensiirtojen tarvetta, aivoverenvuotojen määrää ja nekrotisoivan enterokoliitin riskiä.

Cochrane-katsauksessa «Rabe H, Diaz-Rossello JL, Duley L ym. Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies to influence placental transfusion at preterm birth on maternal and infant outcomes. Cochrane Dat»1 oli verrattu satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa 738 lapsella aikaista vs myöhäistä napanuoransulkua. Napanuora oli suljettu välittömästi (alle 30 sekuntia) tai sulkua oli myöhäistetty aina 2 minuutin ikään asti (30–120 sekuntia). Mukana olivat myös tutkimukset, jossa napanuoraa lypsämällä oli autettu istukkaveren siirtymistä lapseen. Lasten ikä oli 24–26 raskausviikkoa.

Lapset, joilla napanuora suljettiin myöhäistetysti, saivat vähemmän verensiirtoja (7 tutkimusta; 392 lasta, RR 0,61, 95 % luottamusväli 0,46–0,81), heillä oli vähemmän aivoverenvuotoja (10 tutkimusta; 539 lasta, RR 0,59, 95 % luottamusväli 0,41–0,85) ja heillä oli matalampi nekrotisoivan enterokoliitin riski (5 tutkimusta; 241 lasta, RR 0,62, 95 % luottamusväli 0,43–0,90) kuin lapsilla, joiden napanuora suljettiin välittömästi.

Seerumin bilirubiiniarvot olivat korkeammat myöhäisen napanuoran sulkuryhmässä (7 tutkimusta; 320 lasta, keskimääräinen ero 15,01 mmol/l, 95 % luottamusväli 5,62–24,40). Kuolleisuudessa, isojen aivoverenvuotojen määrässä tai periventrikulaarisen leukomalasian määrissä ei ollut eroja. Useissa tutkimuksissa seuranta oli puutteellista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kommentti: Tutkimusasetelmat ja lasten määrät vaihtelevat eri tutkimuksissa, joten avoimeksi jäi, millainen istukkaverenmäärä olisi sopiva. Tutkimukseen oli otettu töitä aina vuodesta 1993 lähtien.

Kirjallisuutta

  1. Rabe H, Diaz-Rossello JL, Duley L ym. Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies to influence placental transfusion at preterm birth on maternal and infant outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD003248 «PMID: 22895933»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko