Tulosta

T-kappaleresuskitaattorin käyttö vastasyntyneen elvytyksessä

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Mari Juuti

Näytön aste: C

Vastasyntyneen elvytyksessä T-kappaleresuskitaattorin käytöllä saattaa olla useita etuja verrattuna hengityspalkeen tai anestesiapussin käyttöön, mutta se on vaikeampi laittaa käyttökuntoon.

Systemaattiseen katsaukseen «Hawkes CP, Ryan CA, Dempsey EM. Comparison of the T-piece resuscitator with other neonatal manual ventilation devices: a qualitative review. Resuscitation 2012;83:797-802 »1 otettiin mukaan 30 tutkimusta, joissa oli tutkittu T-kappaleresuskitaattoreita. Näistä 17 tutkimuksessa T-kappaleresuskitaattoreita verrattiin muihin vastasyntyneen elvytyksessä käytettäviin käsiventilaatiovälineisiin (hengityspalje, anestesiapussi). Tutkimuksista kaksi oli satunnaistettuja ja kontrolloituja (RCT), 14 mallinukella tai keuhkomallilla tehtyjä ja 1 seurantatutkimus, jossa tutkittiin elvytyskäytäntöjen muutosten vaikutuksia. 13 tutkimuksessa T-kappaleresuskitaattoreita ei verrattu muihin välineisiin. Tiedonhaku tehtiin huhtikuussa 2011.

Ensisijaisissa päätetapahtumissa, joita olivat kuolleisuus, intubaatioiden tarve ja BPD:n (keskosen krooninen keuhkosairaus) ilmaantuvuus, ei havaittu merkitsevää eroa. Toissijaisissa päätetapahtumissa havaittiin joitakin eroja, joiden perusteella voidaan tehdä varovaisia johtopäätöksiä.

T-kappaleresuskitaattorilla saadaan toteutettua edeltä määritellyt PIP- ja PEEP-tasot eli sisäänhengityksen huippupaine (PIP) ja positiivinen uloshengityksen loppupaine (PEEP) tarkemmin kuin hengityspalkeella ja anestesiapussilla.

Esimerkiksi Roehr ym. «Roehr CC, Kelm M, Fischer HS ym. Manual ventilation devices in neonatal resuscitation: tidal volume and positive pressure-provision. Resuscitation 2010;81:202-5 »2 osoittivat, että keski-PIP-arvo oli merkitsevästi korkeampi (p < 0,001) hengityspalkeella (25 cmH2O) kuin T-kappaleresuskitaattorilla (19,7 cmH2O) ventiloitaessa, kun tavoite oli 20 cmH2O.

Dawson ym. «Dawson JA, Schmölzer GM, Kamlin CO ym. Oxygenation with T-piece versus self-inflating bag for ventilation of extremely preterm infants at birth: a randomized controlled trial. J Pediatr 2011;158:912-9»3 osoittivat, että PEEP:n ylläpitämisessä 5 cmH2O:ssa T-kappaleresuskitaattori oli merkitsevästi parempi (P < 0,001) kuin hengityspalje.

Kertahengitystilavuudet olivat pienemmät ja tilavuuksien vaihtelu vähäisempää T-kappaleresuskitaattorilla hengitystä tuettaessa. Näin volutrauman (tilavuusvaurion) syntyminen on epätodennäköisempää. Myös sisäänhengitysaika on yhteneväisempi ventiloijan kokemuksesta riippumatta, kun hengitystä tuetaan T-kappaleresuskitaattorilla. Pitkä sisäänhengitys (2–3 sekuntia) ventilaation alussa voidaan toteuttaa luotettavimmin T-kappaleresuskitaattorilla.

Tutkimuksissa tuli ilmi myös joitakin T-kappaleresuskitaattoriin liittyviä rajoitteita. Keuhkokomplianssin muutoksia ei ole yhtä helppo havaita T-kappaleresuskitaattoria käytettäessä kuin anestesiapussilla tai hengityspalkeella ventiloitaessa. Sisäänhengityspaineiden muuttaminen vie T-kappaleresuskitaattorilla enemmän aikaa ja maskivuoto on suurempaa verrattuna anestesiapussiin ja hengityspalkeeseen. Kolmesta käytetystä käsiventilaatiovälineestä T-kappaleresuskitaattori on teknisesti kaikkein vaikein saattaa käyttökuntoon.

Yhteenvetona katsauksen laatijat toteavat, että ennen kuin kliininen näyttö eri laitteiden välisistä paremmuuseroista on käytettävissä, tulee terveydenhuollon ammattilaisten opetella käyttämään kliinisessä työssä käytössään olevaa käsiventilaatiovälinettä ja olla tietoinen myös sen rajoituksista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kirjallisuutta

  1. Hawkes CP, Ryan CA, Dempsey EM. Comparison of the T-piece resuscitator with other neonatal manual ventilation devices: a qualitative review. Resuscitation 2012;83:797-802 «PMID: 22227500»PubMed
  2. Roehr CC, Kelm M, Fischer HS ym. Manual ventilation devices in neonatal resuscitation: tidal volume and positive pressure-provision. Resuscitation 2010;81:202-5 «PMID: 19926383»PubMed
  3. Dawson JA, Schmölzer GM, Kamlin CO ym. Oxygenation with T-piece versus self-inflating bag for ventilation of extremely preterm infants at birth: a randomized controlled trial. J Pediatr 2011;158:912-918.e1-2 «PMID: 21238983»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko