Tulosta

Runsasverihiutaleisen plasman (PRP) vaikutus oireisiin ja uusintarepeämiin kiertäjäkalvosimen ongelmissa

Näytönastekatsaukset
29.9.2014
Jaro Karppinen

Näytön aste: C

Runsasverihiutaleisesta plasmasta ei liene hyötyä kiertäjäkalvosimen tendinopatian hoidossa tai uusintarepeämän estossa.

Systemaattiseen katsaukseen «Chahal J, Van Thiel GS, Mall N ym. The role of platelet-rich plasma in arthroscopic rotator cuff repair: a systematic review with quantitative synthesis. Arthroscopy 2012;28:1718-27 »1 kelpuutettiin 5 tutkimusta (2 satunnaistettua ja 3 vertailututkimusta), jossa arvioitiin tähystysleikkauksen aikana jänteen luuliitoksen alueelle geelimuodossa laitetun runsasverihiutaleisen plasman (platelet-rich plasma, PRP) vaikutusta uusintarepeämiin ja potilaiden oireisuuteen potilailla, joilla todettiin magneettikuvauksella (MK) supraspinatuksen repeämä, joka varmennettiin vielä leikkauksessa. Tutkimuksissa potilaita oli yhteensä 261, ja heidän keski-ikänsä 59 vuotta. MK:n seuranta-aika (uusintarepeämien arvio) oli 4–22 kuukautta ja oireiden seuranta-aika 19–31 kuukautta. Repeämiä todettiin kaiken kaikkiaan 31 %:lla: PRP-ryhmässä 26,6 % (29/113) ja kontrolliryhmässä 36,1 % (43/119). Hoitoryhmien riskisuhde (RR) oli 0,77 (95 % luottamusväli 0,48–1,23). PRP:n tehoa pienissä ja keskisuurissa repeämissä oli arvioitu 4 tutkimuksessa, joista useimmissa tutkimuksissa ne oli määritelty alle 3 cm repeämäksi.

Pienissä tai keskisuurissa repeämissä PRP-hoidon jälkeen uusintarepeämiä oli vähemmän kuin kontrolliryhmässä (riskisuhde 0,32, 95 % luottamusväli 0,14–0,72, p = 0,006). Oireisuudessa ei ollut eroa ryhmien välillä. Constant scorea oli käytetty kaikissa 5 tutkimuksessa ja keskimääräinen ero oli 0,48 (95 % luottamusväli -1,96–2,92). Myöskään muissa toissijaisissa muuttujissa ei ollut eroa ryhmien välillä (ASES, SST, UCLA, SANE).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Systemaattisen katsauksen jälkeen on julkaistu viisi satunnaistettua tutkimusta «Rodeo SA, Delos D, Williams RJ ym. The effect of platelet-rich fibrin matrix on rotator cuff tendon healing: a prospective, randomized clinical study. Am J Sports Med 2012;40:1234-41 »2, «Ruiz-Moneo P, Molano-Muñoz J, Prieto E ym. Plasma rich in growth factors in arthroscopic rotator cuff repair: a randomized, double-blind, controlled clinical trial. Arthroscopy 2013;29:2-9 »3, «Weber SC, Kauffman JI, Parise C ym. Platelet-rich fibrin matrix in the management of arthroscopic repair of the rotator cuff: a prospective, randomized, double-blinded study. Am J Sports Med 2013;41:2»4, «Gumina S, Campagna V, Ferrazza G ym. Use of platelet-leukocyte membrane in arthroscopic repair of large rotator cuff tears: a prospective randomized study. J Bone Joint Surg Am 2012;94:1345-52 »5, «Jo CH, Shin JS, Lee YG ym. Platelet-rich plasma for arthroscopic repair of large to massive rotator cuff tears: a randomized, single-blind, parallel-group trial. Am J Sports Med 2013;41:2240-8 »6, joissa on arvioitu tähystysleikkauksen yhteydessä laitettua PRP:n vaikutusta uusintarepeämiin ja oireisuuteen supraspinatuksen.

Kolmessa viidestä tutkimuksesta «Rodeo SA, Delos D, Williams RJ ym. The effect of platelet-rich fibrin matrix on rotator cuff tendon healing: a prospective, randomized clinical study. Am J Sports Med 2012;40:1234-41 »2, «Ruiz-Moneo P, Molano-Muñoz J, Prieto E ym. Plasma rich in growth factors in arthroscopic rotator cuff repair: a randomized, double-blind, controlled clinical trial. Arthroscopy 2013;29:2-9 »3, «Weber SC, Kauffman JI, Parise C ym. Platelet-rich fibrin matrix in the management of arthroscopic repair of the rotator cuff: a prospective, randomized, double-blinded study. Am J Sports Med 2013;41:2»4 (PRP-ryhmässä yhteensä 102 potilasta, kontrolliryhmässä 99 potilasta; keski-ikä hieman alle 60 vuotta) hoitoryhmien välillä ei ollut eroa jänteen MK:lla arvioidussa paranemisessa 4–12 kuukauden seurannassa. Myöskään kliinisissä oireissa vuoden kohdalla (kahdessa tutkimuksessa ASES ja UCLA, yhdessä SST) ei ollut eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kahdessa tutkimuksessa «Gumina S, Campagna V, Ferrazza G ym. Use of platelet-leukocyte membrane in arthroscopic repair of large rotator cuff tears: a prospective randomized study. J Bone Joint Surg Am 2012;94:1345-52 »5, «Jo CH, Shin JS, Lee YG ym. Platelet-rich plasma for arthroscopic repair of large to massive rotator cuff tears: a randomized, single-blind, parallel-group trial. Am J Sports Med 2013;41:2240-8 »6 PRP-hoidolla oli positiivinen vaikutus jänteen MK:lla todennettuun integriteettiin.

Italialaisessa tutkimuksessa «Gumina S, Campagna V, Ferrazza G ym. Use of platelet-leukocyte membrane in arthroscopic repair of large rotator cuff tears: a prospective randomized study. J Bone Joint Surg Am 2012;94:1345-52 »5 (molemmissa hoitoryhmissä 40 potilasta; keski-ikä 61 vuotta) päävastemuuttujana oli toimintakyvyn muutos (Constant score) yhden vuoden seurannassa sekä jänteen integriteetti (MK). Toimintakyvyn paranemisessa ryhmien välillä ei ollut eroa (PRP 23,7 ± 7,8 vs kontrolli 24,1 ± 4,9; p = 0,73). Sen sijaan jänteen integriteetissä oli merkittävä ero PRP:n hyväksi (täysin normaali jänne: 59 vs 35 %; repeämä: 0 vs 8 %; p = 0,04).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Korealaisessa tutkimuksessa «Jo CH, Shin JS, Lee YG ym. Platelet-rich plasma for arthroscopic repair of large to massive rotator cuff tears: a randomized, single-blind, parallel-group trial. Am J Sports Med 2013;41:2240-8 »6 (molemmissa ryhmissä 24 potilasta; keski-ikä 63 vuotta) yhden vuoden kontrollissa hoitoryhmien välillä ei ollut eroa kivussa, lihasvoimissa, potilastyytyväisyydessä tai toimintakyvyssä (muun muassa SPADI, ASES, UCLA). Aikaisintaan 9 kuukauden kuluttua leikkauksesta MK:lla arvioitu uusintarepeämien määrä oli kuitenkin merkittävästi pienempi PRP-ryhmässä (4/20 vs 10/18; p = 0,023). Samoin supraspinatuksen poikkipinta-ala oli vuoden kohdalla pienentynyt vähemmän PRP-ryhmässä (poikkipinta-alan pieneneminen: 16 ± 94 mm2 vs 86 ± 104 mm2).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kahdessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Rha DW, Park GY, Kim YK ym. Comparison of the therapeutic effects of ultrasound-guided platelet-rich plasma injection and dry needling in rotator cuff disease: a randomized controlled trial. Clin Reha»7, «Kesikburun S, Tan AK, Yilmaz B ym. Platelet-rich plasma injections in the treatment of chronic rotator cuff tendinopathy: a randomized controlled trial with 1-year follow-up. Am J Sports Med 2013;41:2»8 on arvioitu supraspinatusjänteen PRP-infuusion vaikutusta lumehoitoon verrattuna. Korealaisessa tutkimuksessa «Rha DW, Park GY, Kim YK ym. Comparison of the therapeutic effects of ultrasound-guided platelet-rich plasma injection and dry needling in rotator cuff disease: a randomized controlled trial. Clin Reha»7 potilailla oli yli 6 kuukautta kestänyt olkapääkipu, kivun voimakkuus vähintään 5 (asteikko 0−10), kipukaari tai positiivinen impingement-testi, ei lihasheikkoutta vastustetuissa kiertäjäkalvosimen lihastesteissä, kaikukuvauksella todettu tendinoosi tai osittainen repeämä (alle 1 cm) sekä vastaamattomuus konservatiiviseen hoitoon. Potilaiden keski-ikä oli hieman alle 60 vuotta. Potilaat satunnaistettiin kaikukuvausohjauksessa suoritettuun PRP-infuusioon (3 ml useisiin kohtiin jänteessä repeämän läheisyydessä; n = 20) tai pelkkään neulalla käsittelyyn ilman infuusiota (lidokaiinilla puudutuksen jälkeen 40–50 pistoa jänteeseen; n = 19). Kumpikin toimenpide suoritettiin kaksi kertaa 4 viikon välein. Potilaiden seurannat olivat injektioiden jälkeen, 2 viikkoa jälkimmäisestä toimenpiteestä sekä 3 ja 6 kuukauden kuluttua toimenpiteestä. Päävastemuuttujana oli SPADI, toissijaisina vastemuuttujina olkapään liikkuvuudet goniometrillä arvioituna sekä haittavaikutukset. Potilaiden keski-ikä oli 53 vuotta (vaihteluväli 35−79 vuotta).

SPADI-indeksi parantui selvästi enemmän PRP-ryhmässä jo kahden viikon kohdalla jälkimmäisestä toimenpiteestä. Kuuden kuukauden kohdalla SPADI:n muutos oli PRP-ryhmässä 44,6 (62,3:sta 17,7:ään) ja vertailuryhmässä 33,5 (62,8:sta 29,5:een), (p < 0,05). PRP-ryhmässä liikkuvuudet paranivat hieman enemmän 3 ja 6 kuukauden kohdalla. Kuuden kuukauden kohdalla suoritetussa kontrollikaikukuvassa 4/16 potilaalla PRP-ryhmässä ja 1/14 potilaalla kontrolliryhmässä oli havaittavissa jänteen parantumista. Haittavaikutuksina todettiin lievää 3–4 vuorokautta kestänyttä kipua kummassakin ryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Turkkilaisessa tutkimuksessa «Kesikburun S, Tan AK, Yilmaz B ym. Platelet-rich plasma injections in the treatment of chronic rotator cuff tendinopathy: a randomized controlled trial with 1-year follow-up. Am J Sports Med 2013;41:2»8 potilailla oli heittoaktiviteeteista johtuva krooninen (> 3 kuukautta) olkapääkipu. Potilailla tuli olla olkapään palpaatiokipu tai liikerajoitus johonkin liikesuuntaan, magneettitutkimuksessa tendinoosin tai osittaisen jänneruptuuran löydös sekä positiivinen Neerin testi (subakromiaalisella puudutuksella helpottuva liikekipu). Potilaat satunnaistettiin saamaan yksittäinen PRP-infuusio (5 ml, n = 20) tai keittosuola-injektio (5 ml, n = 20) leesioon ja neljään kohtaan sen ympärille. Toimenpiteen jälkeen molemmissa ryhmissä potilaat saivat kuntoutusta, johon kuului kylmähoito ja parasetamoli sekä progressiivisesti lisätty 6 viikkoa kestänyt lihasharjoittelu ja venyttely. Päävastemuuttujana oli WORC (Western Ontario Rotator Cuff index). Toissijaisina vastemuuttujina olivat SPADI, kivun voimakkuus Neerin testissä (asteikko 0–100) ja passiivinen liikkuvuus goniometrillä arvioituna. Seurantakäynnit olivat 3 ja 6 viikon, 3 ja 6 kuukauden sekä yhden vuoden kuluttua toimenpiteestä. Potilaiden keski-ikä oli hieman alle 50 vuotta.

Kummassakin ryhmässä tapahtui merkittävä paraneminen WORC- ja SPADI-indekseissä, mutta ryhmien välillä ei ollut eroa missään aikapisteessä. Vuoden kohdalla SPADI oli parantunut 62,9 pistettä PRP-ryhmässä (77,5:stä 14,6:een) ja 62,8 (78,2:sta 15,4:ään) kontrolliryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti:

Suurimmassa osassa tutkimuksia oli arvioitu leikkauksen yhteydessä laitetun PRP-geelin vaikutusta oireisiin ja jänteen paranemiseen. Oireiden parantumisessa PRP-hoito ei ole tavanomaista leikkaustoimenpidettä parempi. Hieman on viitettä, että pienissä repeämissä (< 3 cm) PRP-hoidosta voisi olla hyötyä. Tämä näyttö on peräisin lähinnä kuitenkin alaryhmäanalyyseistä, joten kovin paljon painoarvoa sille ei voi antaa.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Olkapään jännevaivat 1

Kirjallisuutta

 1. Chahal J, Van Thiel GS, Mall N ym. The role of platelet-rich plasma in arthroscopic rotator cuff repair: a systematic review with quantitative synthesis. Arthroscopy 2012;28:1718-27 «PMID: 22694941»PubMed
 2. Rodeo SA, Delos D, Williams RJ ym. The effect of platelet-rich fibrin matrix on rotator cuff tendon healing: a prospective, randomized clinical study. Am J Sports Med 2012;40:1234-41 «PMID: 22495146»PubMed
 3. Ruiz-Moneo P, Molano-Muñoz J, Prieto E ym. Plasma rich in growth factors in arthroscopic rotator cuff repair: a randomized, double-blind, controlled clinical trial. Arthroscopy 2013;29:2-9 «PMID: 23276410»PubMed
 4. Weber SC, Kauffman JI, Parise C ym. Platelet-rich fibrin matrix in the management of arthroscopic repair of the rotator cuff: a prospective, randomized, double-blinded study. Am J Sports Med 2013;41:263-70 «PMID: 23204506»PubMed
 5. Gumina S, Campagna V, Ferrazza G ym. Use of platelet-leukocyte membrane in arthroscopic repair of large rotator cuff tears: a prospective randomized study. J Bone Joint Surg Am 2012;94:1345-52 «PMID: 22854988»PubMed
 6. Jo CH, Shin JS, Lee YG ym. Platelet-rich plasma for arthroscopic repair of large to massive rotator cuff tears: a randomized, single-blind, parallel-group trial. Am J Sports Med 2013;41:2240-8 «PMID: 23921338»PubMed
 7. Rha DW, Park GY, Kim YK ym. Comparison of the therapeutic effects of ultrasound-guided platelet-rich plasma injection and dry needling in rotator cuff disease: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2013;27:113-22 «PMID: 23035005»PubMed
 8. Kesikburun S, Tan AK, Yilmaz B ym. Platelet-rich plasma injections in the treatment of chronic rotator cuff tendinopathy: a randomized controlled trial with 1-year follow-up. Am J Sports Med 2013;41:2609-16 «PMID: 23893418»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Olkapään jännevaivat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko