Tulosta

Olkapään kliinisten testien osuvuus

Näytönastekatsaukset
29.9.2014
Mauri Kallinen

Näytön aste: A

Olkapään kliinisten testien osuvuus on vaihtelevaa.

Hegedus ym. «Hegedus EJ, Goode A, Campbell S ym. Physical examination tests of the shoulder: a systematic review with meta-analysis of individual tests. Br J Sports Med 2008;42:80-92 »1 tutkivat systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin avulla käytössä olevien olkapään sairauksien kliinisten testien osuvuutta. Tietokannoista MEDLINE, CINAHL ja SPORTDiscus poimittiin vuodesta 1966 aina lokakuuhun 2006 kaikki tieteellinen kirjallisuus, joissa oli viittauksia olkapään sairauksien kliinisten testien osuvuuteen. Artikkelit pisteytettiin QUADAS-menetelmällä, jolla arvioitiin tieteellisten artikkeleiden laatua. Meta-analyysi pystyttiin tekemään Neerin ja Hawkins–Kennedy-testistä ahdas olka oireyhtymän osoittamisessa ja Speedin testistä olkanivelen yläosan labrumin patologian osoittamisessa. Meta-analyysissä käytettiin testin osuvuuden arvioinnissa riskikerrointa ja ROC-käyriä.

Kaikkiaan aiheeseen liittyviä tutkimuslyhennelmiä löytyi mainituista tietokannoista ja ajanjaksolta yhteensä 1 790 kappaletta, joista kaksi arvioitsijaa hylkäsi ennalta määrätyn kriteerin perusteella 860. Mukaan otettavissa tutkimuksissa tuli olla vertailuna leikkauslöydökset, MRI-löydökset tai injektiovaste. Tutkimusraporteissa vaadittiin sensitiivisyyden ja spesifisyyden raportointia, ja raporttien tuli olla englanninkielisiä.

Varsinaiseen arviointiin valikoitui yhteensä 45 tutkimusta. Vain puolessa tehdyistä tutkimuksista arvioitiin olevan riittävän laatu ja vain kahdessa oli riittävä otoskoko. Ahdas olka oireyhtymän toteamisessa Neerin ja Hawkins–Kennedy-testin sensitiivisyys oli molemmissa 79 % ja spesifisyydet 53 % ja 59 %. Speedin testin osalta olkanivelen yläosan labrumin repeytymän osoittamisessa sensitiivisyys jäi 32 %:iin ja spesifisyys 61 %:iin. Hornblower’s sign testissä ja olkanivelen labrumin vaurion ja instabiliteetin osoittamiseen tarkoitetuissa testeissä todettiin korkeita sensitiivisyys- ja spesifisyysarvoja. Näistä testeistä useimmat olivat kuitenkin joko liian vähän tutkittuja tai tutkimusten laatu oli heikko.

Tutkijat toteavat, että Neerin ja Hawkins–Kennedyn testin diagnostinen osuvuus ahdas olka oireyhtymässä on rajallinen, kuten myös Speedin testin osuvuus labrumin vaurioiden osoittamisessa. Tarvitaan paremmin tehtyjä ja laajempia tutkimuksia olkapään sairauksien kliinisten testien luotettavuuden selvittämiseksi. Testien merkityksestä erotusdiagnostiikassa on vielä liian vähän tietoa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hegeduksen tuoreemmassa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa «Hegedus EJ, Goode AP, Cook CE ym. Which physical examination tests provide clinicians with the most value when examining the shoulder? Update of a systematic review with meta-analysis of individual te»2 olkapään kliinisten testien osuvuudesta ulotettiin kirjallisuushaku lokakuusta 2006 aina helmikuuhun 2012 saakka. Kirjallisuushaku laajennettiin lisäksi EMBASE- ja Cochrane-tietokantoihin. Tutkimuksessa käytettiin diagnostisten menetelmien tutkimusten uutta laadun arviointityökalua, QUADAS 2:ta.

Kirjallisuushaussa löydettiin 32 uutta kriteerit täyttävää tutkimusta olkapään kliinisistä testeistä. Luotettavimmaksi arvioitiin ahdasolkaoireyhtymässä Neerin testi (sensitiivisyys 72 %, spesifisyys 60 %), Hawkins–Kennedyn testi (sensitiivisyys 79 %, spesifisyys 59 %) ja kipukaaritestaus (sensitiivisyys 53 %, spesifisyys 76 %). ”Belly off”- ja mukailluilla ”belly press” -testeillä oli myös korkeat sensitiivisyydet (86 %, 80 %) ja spesifisyydet (91 %, 88 %) subscapulariksen tendinopatiassa. Kliinisten testien luotettavuutta arvioitiin myös SLAP-, labrum-vaurioiden sekä olkanivelen instabiliteetin osoittamisessa.

Testiyhdistelmillä näytettiin pääsevän hieman parempaan osuvuuteen olkapääsairauksien diagnostiikassa, mutta osuvuuden paraneminen oli marginaalista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hanschard ym. 2013 tekemässä Cochrane-katsauksessa «Hanchard NC, Lenza M, Handoll HH ym. Physical tests for shoulder impingements and local lesions of bursa, tendon or labrum that may accompany impingement. Cochrane Database Syst Rev 2013;(4):CD007427 »3, «»1 otettiin mukaan 33 tutkimusta sisältäen 4 002 olkapäätä 3 852 potilaalta. 28 tutkimusta oli eteneviä, mutta siitä huolimatta niiden taso oli huono. Vain kahdessa tutkimuksessa tutkittavien otos oli riittävän laaja ja edustava ja niissäkin oli vain osa perusterveydenhuollon potilaiden edustajia.

Tutkimusten diagnostiset löydökset jaettiin viiteen ryhmään: subakromiaalinen tai sisäinen impingement, kiertäjäkalvosimen tendinopatia tai repeämä, hauislihaksen pitkänpään jänteen tendinopatia, labrum glenoidalen leesiot ja useat määrittelemättömät vauriot olkapään pehmytkudosrakenteissa. Suurimmassa osassa tutkimuksista kliinisten testien osuvuutta verrattiin kirurgisiin löydöksiin, yleisemmin artroskopiaan. Kahdeksassa tutkimuksessa vertailu tehtiin paikallispuudutukseen (2 tutkimusta), ultraäänitutkimukseen (3 tutkimusta) tai magneettitutkimukseen (4 tutkimusta). Kliinisiä testejä käytettiin erilaisten patologioiden diagnosoinnissa lukuisilla tavoilla. Tutkimuksista löytyi yhteensä 170 diagnostisten löydösten ja kliinisen testin yhdistelmää. Vain kahdessa tutkimuksessa oli käytetty vertailukelpoisia menetelmiä ja kohdejoukkoa. Vertailukelpoisten tutkimusten vähäisyyden vuoksi meta-analyysia ei pystytty tekemään. Kliinisten testien sensitiivisyydet ja spesifisyydet vaihtelivat laajoissa rajoissa diagnoosista, kohdejoukosta ja käytetystä testimenetelmästä riippuen.

Tutkijoiden mukaan meillä on edelleen riittämättömästi tietoa kliinisten testien osuvuudesta ahdas olka oireyhtymissä ja paikallisissa olkapään pehmytkudosongelmissa erityisesti perusterveydenhuollon potilasryhmässä.

Käytettävissä oleva tieto ei riitä loppupäätelmien tekoon testien kliinisestä käyttökelpoisuudesta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Alqunaee ym. raportoivat 2012 systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin «Alqunaee M, Galvin R, Fahey T. Diagnostic accuracy of clinical tests for subacromial impingement syndrome: a systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2012;93:229-36 »4 olkapään kliinisten testien osuvuudesta ahdas olka oireyhtymässä. Katsaukseen valikoitui kymmenen tutkimusta ja 1 684 potilasta. Viittä kliinistä tutkimusmenetelmää verrattiin toisiinsa: testit olivat Hawkins–Kennedy, Neer, ”empty can”, ”drop arm” ja ”lift-off”. Kaikissa tutkimuksissa näitä testejä verrattiin kirurgisiin löydöksiin.

Testien Hawkins–Kennedy, ”empty can” ja Neerin testin sensitiivisyys vaihteli 69–78 % ja spesifisyys vastaavasti 57–62 %. Ollessaan positiivisia nämä testit siis pystyvät paremmin sulkemaan pois ahdas olka oireytymän kuin varmistamaan diagnoosia. Neerin testin ollessa negatiivinen ahdas olka oireyhtymän todennäköisyys putoaa 45 %:sta 14 %:iin. Testien ”Drop arm”- ja ”lift-off”-spesifisyydet (92–97 %) olivat vastaavasti korkeampia ja sensitiivisyydet (21–42 %) matalampia. Näin ollen nämä testit pystyvät ollessaan positiivisia paremmin varmistamaan ahdas olka diagnoosia kuin poissulkemaan sitä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Hegedus EJ, Goode A, Campbell S ym. Physical examination tests of the shoulder: a systematic review with meta-analysis of individual tests. Br J Sports Med 2008;42:80-92 »1: Katsaus ja meta-analyysi osoittavat, että olemme vielä alkutaipaleella olkapään sairauksien kliinisten testien osuvuuden tutkimisessa. Kliinisten testien sensitiivisyys ja spesifisyys vaihtelee riippuen käytetyistä tutkimusmenetelmistä hyvin laajoissa rajoissa. Tarvittaisiin enemmän tietoa testien osuvuudesta erilaissa tilanteissa ja niiden perusteella suosituksia testien käyttökelpoisuudesta palvelujärjestelmän eri tasoilla kuten perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Yksittäisten testien yhdistelyn osuvuudesta ja testien antamasta lisäarvosta pelkkään anamneesiin ja sairaushistoriaan nähden tarvitaan vielä lisäselvityksiä.

«Hegedus EJ, Goode AP, Cook CE ym. Which physical examination tests provide clinicians with the most value when examining the shoulder? Update of a systematic review with meta-analysis of individual te»2: Tarvitaan edelleen laajempia ja paremmin tehtyjä tutkimuksia olkapään kliinisten testien osuvuudesta olkapään sairauksissa. Uusia testejä on tulossa ja ne vaikuttavat lupaavilta, mutta tarvitaan lisänäyttöä niiden paremmuudesta aikaisemmin käytettyihin testeihin nähden.

«Alqunaee M, Galvin R, Fahey T. Diagnostic accuracy of clinical tests for subacromial impingement syndrome: a systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2012;93:229-36 »4: Kliinisten testien osuvuus vaihtelee erittäin laajoissa rajoissa, ja tutkimusten taso on kirjava. Kirurgiaan valikoituneilla potilailla ahdas olka oireyhtymän todennäköisyys on suuri, joten positiivisen tuloksen ennustearvo kohoaa näin korkeaksi.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Olkapään jännevaivat 1

Kirjallisuutta

 1. Hegedus EJ, Goode A, Campbell S ym. Physical examination tests of the shoulder: a systematic review with meta-analysis of individual tests. Br J Sports Med 2008;42:80-92 «PMID: 17720798»PubMed
 2. Hegedus EJ, Goode AP, Cook CE ym. Which physical examination tests provide clinicians with the most value when examining the shoulder? Update of a systematic review with meta-analysis of individual tests. Br J Sports Med 2012;46:964-78 «PMID: 22773322»PubMed
 3. Hanchard NC, Lenza M, Handoll HH ym. Physical tests for shoulder impingements and local lesions of bursa, tendon or labrum that may accompany impingement. Cochrane Database Syst Rev 2013;(4):CD007427 «PMID: 23633343»PubMed
 4. Alqunaee M, Galvin R, Fahey T. Diagnostic accuracy of clinical tests for subacromial impingement syndrome: a systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2012;93:229-36 «PMID: 22289231»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Olkapään jännevaivat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko