Tulosta

Kinesioteipin vaikutus olkapään pinnepotilailla

Näytönastekatsaukset
29.9.2014
Jari Rautiainen

Näytön aste: C

Kinesioteipillä saattaa olla positiivista, lyhytaikaista vaikutusta olkanivelen kinematiikkaan ja kipuun.

Tässä satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa «Simsek HH, Balki S, Keklik SS ym. Does Kinesio taping in addition to exercise therapy improve the outcomes in subacromial impingement syndrome? A randomized, double-blind, controlled clinical trial. A»1 verrattiin kahden olkapään pinnepotilaista koostuvan ryhmän eroja kivun, lihasvoiman, DASH-asteikolla (Disabilities of Arm, Shoulder and Hand) ja liikkuvuuden osalta. Kummassakin ryhmässä oli 19 potilasta, ja kummatkin ryhmät saivat samat harjoitteet, joita tutkittavat toteuttivat kerran päivässä fysioterapeutin valvonnassa.

Harjoitteiden lisäksi toiselle ryhmälle asetettiin terapeuttinen kinesioteippi ja toiselle ryhmälle lumeteippi. Seuranta aika oli 12 vuorokautta, ja väliarviointi oli viiden vuorokauden kohdalla.

Ryhmien eroja verrattiin lähtötilanteeseen 5 ja 12 vuorokauden kohdalla kivun (VAS), DASH-asteikon, Constant-arvon, isometrisen voiman ja passiivisen ja aktiivisen liikkuvuuden (ROM) osalta. Mittaajat olivat sokkoutettu.

Kummassakin ryhmässä tapahtui merkittävää parantumista 5 ja 12 vuorokauden aikana (p < 0,05). Ryhmien välillä tulos oli KT-ryhmän eduksi merkittävästi parempi yökivun (VAS) osalta (lähtötaso KT-ryhmässä oli 6,23 ± 3,42 ja sham-ryhmässä 6,74 ± 3,03, p < 0,624 ja 12 vuorokauden kohdalla KT-ryhmässä 2,37 ± 3,19 ja sham-ryhmässä 4,82 ± 2,95, p < 0,018), yleisen liikekivun (VAS) osalta (KT-ryhmässä lähtötaso oli 7,12 ± 2,21 ja sham-ryhmässä 7,96 ± 1,25, p < 0,370 ja 12 vuorokauden kohdalla KT-ryhmässä 4,32 ± 2,64 ja sham-ryhmässä 6,28 ± 1,93, p < 009), DASH-asteikolla (KT-ryhmässä lähtötaso oli 46,15 ± 19,83 ja sham-ryhmässä lähtötaso oli 52,69 ± 16,42, p < 0,246, viiden vuorokauden kohdalla KT-ryhmässä 30,14 ± 17,77 ja sham-ryhmässä 48,05 ± 18,59, p < 0,004 ja 12 vuorokauden kohdalla KT-ryhmässä 25,14 ± 17,35 ja sham-ryhmässä 47,10 ± 17,87, p < 0,001), ulkorotaatiovoiman (KT-ryhmässä lähtötaso oli 5,68 ± 2,81 kg ja sham-ryhmässä 5,47 ± 3,04 kg, p < 0,665 ja 12 vuorokauden jälkeen KT-ryhmässä 8,16 ± 3,35 kg ja sham-ryhmässä 5,95 ± 2,30 kg, p < 0,030), kivuttoman abduktioliikkuvuuden osalta (KT-ryhmässä lähtötaso 91,05 ± 27,61 astetta ja sham-ryhmässä 93,42 ± 11,06 astetta, p < 297 ja 12 vuorokauden kohdalla KT-ryhmässä 128,53 ± 30,94 astetta ja sham-ryhmässä 103,42 ± 21,67 astetta, p < 0,004).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tässä tutkimuksessa «Van Herzeele M, van Cingel R, Maenhout A ym. Does the application of kinesiotape change scapular kinematics in healthy female handball players? Int J Sports Med 2013;34:950-5 »2 tarkasteltiin kinesioteipin vaikutusta 25 (18,0 ± 1,5 vuotta) oireettoman, Belgian pääsarjatason naiskäsipalloilijan lapaluun kinematiikkaan. Tutkittavien lavan kinematiikkaa tutkittiin kolmiulotteisesti (3-D, Fastrak) olkapään aktiivisten liikkeiden osalta sagittaali-, fronttaali- ja skapulaarisella tasolla.

Tutkimuksessa verrattiin kinesioteipin kanssa tilannetta kinematiikan osalta alkutilanteeseen ilman teippiä.

Olkanivelen kaikilla kolmella liikkeen tasolla (sagittaali-, fronttaali- ja skapulaarisella tasolla) tapahtui selkeää (Cohen`s d > 0,7) lapaluun posteriorisen tiltin parannusta keskimäärin 4,23 astetta (3,23–4,33 astetta, p < 0,001). Samoin kinesioteippi lisäsi olkanivelen abduktio-liikkeessä 30, 60 ja 90 asteen kohdilla myös lapaluun ylöspäin kiertymistä keskimäärin 2,90 astetta (Cohen`s d > 0,7, p < 0,001).

Tutkijat eivät saaneet eroa ryhmien välille lavan ulko- ja sisäkierron osalta tutkituissa liikkeissä. Vaikka tutkimuksessa oli mukana vain terveitä naiskäsipalloilijoita, tutkijoiden mukaan olkapään pinnepotilaat saattaisivat hyötyä varsinkin kinesioteipin vaikutuksesta lavan posteriorisen tiltin lisääntymiseen yläraajan liikkeissä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Taipein yliopiston fysioterapiayksikössä Taiwanissa Hsu tutki työryhmänsä kanssa «Hsu YH, Chen WY, Lin HC ym. The effects of taping on scapular kinematics and muscle performance in baseball players with shoulder impingement syndrome. J Electromyogr Kinesiol 2009;19:1092-9 »3, onko kinesioteipillä vaikutusta olkapään impingement-oireyhtymään baseball-pelaajilla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko teippauksella vaikutusta kinematiikkaa, lihasten aktivaatioon ja voimaan. Tutkijat eivät käyttäneet muuttujia kivun osalta.

17 amatööritason pelaajaa (keski-ikä 23 vuotta), joilla todettiin olkapään impingement, otettiin mukaan tutkimukseen. Inkluusiokriteereinä olivat kipuhistoria vähintään viikon ajan viimeisen kuuden kuukauden aikana, kipukaari aktiivisen liikkeen aikana, palpaatioarkuus kiertäjäkalvosimen kiinnitysalueella, kipu isometrisissä ja vastustetuissa testeissä ja positiivinen tulos Jobe-, Hawkins- ja Neerin testissä.

Kaikki tutkittavat saivat sekä kinesio- että lumeteippauksen alemman trapezius-lihaksen päälle. Testiliikkeenä käytettiin etuelevaatiota skaptiosuunnassa (30 astetta anteriorisesti fronttaalitasosta). Yhden toiston kesto oli kahdeksan sekuntia, isometristä pitoa 125 asteen fleksiossa skaptiosuunnassa ja alemman lapalihaksen testausta isometrisesti päinmakuulla. Liikkeet opittuaan tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään: kinesio- ja lumeteippiryhmään. Tämän jälkeen tutkittavilta mitattiin kolmiulotteista lapaluun liikettä, EMG-aktiviteettiä ylemmästä ja alemmasta trapeziuksesta ja serratus anteriorista käden elevaatiossa. Myös isometrinen voima alemmasta trapeziuksesta testattiin.

Toistetuissa mittauksissa osoittautui, että kinesioteippi lisäsi merkitsevästi lavan posteriorista tilttiä 30 ja 60 asteessa käden etunoston aikana (p < 0,05) ja lisäsi trapezii-lihaksen alaosan aktiviteettiä 60–30 asteessa käden laskeutumisvaiheessa (p < 0,05) verrattuna lumeteippiin.

Loppupäätelmässään tutkijat toteavat tämän olleen ensimmäinen tutkimus, joka osoitti alemman trapezii-lihaksen aktiviteetin parannuksen etuelevaation terminaalivaiheen aikana kinesioteipin avulla. Tutkimuksen heikkoutena tutkijat pitivät harjoitteluajan lyhyyttä. Tulevaisuudessa tutkijoiden mielestä tarvitaan lisää tutkimusta, joka yhdistäisi kinesioteippauksen riittävän pitkään harjoitteluaikaan.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Olkapään jännevaivat 1

Kirjallisuutta

  1. Simsek HH, Balki S, Keklik SS ym. Does Kinesio taping in addition to exercise therapy improve the outcomes in subacromial impingement syndrome? A randomized, double-blind, controlled clinical trial. Acta Orthop Traumatol Turc 2013;47:104-10 «PMID: 23619543»PubMed
  2. Van Herzeele M, van Cingel R, Maenhout A ym. Does the application of kinesiotape change scapular kinematics in healthy female handball players? Int J Sports Med 2013;34:950-5 «PMID: 23670362»PubMed
  3. Hsu YH, Chen WY, Lin HC ym. The effects of taping on scapular kinematics and muscle performance in baseball players with shoulder impingement syndrome. J Electromyogr Kinesiol 2009;19:1092-9 «PMID: 19147374»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Olkapään jännevaivat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko