Tulosta

Pienten ja keskikokoisten läpäisevien kiertäjäkalvosinjännerepeämien hoito

Näytönastekatsaukset
29.9.2014
Juha Paloneva

Näytön aste: C

Pienten ja keskikokoisten kiertäjäkalvosimen repeämien hoidossa ohjattu aktiivinen fysioterapia saattaa johtaa samanlaiseen lopputulokseen kuin kirurginen hoito yhdistettynä fysioterapiaan.

Moosmayer kollegoineen «Moosmayer S, Lund G, Seljom U ym. Comparison between surgery and physiotherapy in the treatment of small and medium-sized tears of the rotator cuff: A randomised controlled study of 103 patients with »1 tutki Norjassa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa kiertäjäkalvosimen repeämän korjauksen tehoa verrattuna fysioterapiaan. Tutkimusaineiston muodosti 103 aikuista potilasta, joilla todettiin oireinen, kaikukuvauksessa tai MRI-tutkimuksessa varmistettu, jänteen läpäisevä kiertäjäkalvosinvaurio. Tutkimuksen otettiin mukaan pienet ja keskikokoiset (maksimiläpimitta 3 cm) traumaattiset ja ei-traumaattiset repeämät. Merkittävä subscapularis-jänteen repeämä katsottiin poissulkukriteeriksi.

Leikkausryhmään satunnaistetuille potilaille (n = 52, ikä 59 vuotta, vaihteluväli 44–75 vuotta) tehtiin jännekorjaus avoimesti tai miniavauksesta (51/52). Lisäksi tehtiin akromioplastia. Fysioterapiaan satunnaistetut potilaat (n = 51, ikä 61 vuotta, vaihteluväli 46–75 vuotta) toteuttivat ennalta suunnitellun, yksilöllisesti muokatun ohjelman mukaista harjoitteluterapiaa kahdesti viikossa 40 minuuttia kerrallaan 12 viikon ajan ja sen jälkeen harvemmin 6–12 viikon ajan, keskimäärin 24 kertaa (vaihteluväli 9–55). Fysioterapiaryhmässä 9 potilaalla (18 %) olkapään kipu tai toiminta eivät parantuneet riittävästi ja heille tehtiin myöhäiskorjaus (nämä analysoitiin intention-to-treat periaatteella).

Constant-pisteet (päätulosmuuttuja, maksimi 100 pistettä) paranivat leikkausryhmässä lähtötilanteen 35,5:sta (95 % luottamusväli 31,6–39,0) 64,9:ään (60,2–69,7) 6 kuukauden kuluttua ja 76,8:aan (72,6–80,9) 12 kuukauden kuluttua. Fysioterapiaryhmässä vastaavat luvut olivat 38,4 (34,4–42,4), 64,1 (58,5–69,7) ja 66,8 (60,6–73,1). Myös ASES-pisteet (maksimi 100) paranivat, ja kipu lievittyi molemmissa ryhmissä 6 ja 12 kuukauden kuluttua satunnaistamisesta merkitsevästi lähtötilanteeseen verrattuna.

Leikkausryhmään satunnaistetut potilaat saivat Constant-pisteytyksellä vuoden kuluttua keskimäärin 13,0 pistettä (p = 0,002) ja ASES-pisteytyksellä 16,1 pistettä (p < 0,0005) paremman tuloksen kuin fysioterapiaryhmä. Leikkausryhmässä kivuton loitonnusliikelaajuus parani 28,8 astetta (p = 0,003) ja kivun voimakkuus (VAS) pieneni 1,7 cm (p < 0,0005) fysioterapiaryhmää enemmän. SF-36-elämänlaatumittarin tuloksissa tai loitonnusvoimassa ei ryhmien välillä ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kukkonen kollegoineen «Kukkonen J, Joukainen A, Lehtinen J ym. Treatment of non-traumatic rotator cuff tears: A randomised controlled trial with one-year clinical results. Bone Joint J 2014;96B:75-81 »2 tutki Suomessa ilman vammaa syntyneiden kiertäjäkalvosinrepeämien hoitotuloksia vuoden seurannassa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimusasetelmassa. Sisäänottokriteerinä oli MRI:llä todettu supraspinatusjänteen repeämä, joka sai käsittää korkeintaan 75 % jänteen kiinnittymisalueen pinta-alasta. Tutkimusaineiston muodosti 180 yli 55-vuotiasta, jotka satunnaistettiin kolmeen ryhmään. Ryhmä 1:n (keski-ikä 65 vuotta, SD 5,8) hoitomuotona oli fysioterapia, ryhmä 2:n hoitona (65 vuotta, SD 5,1) artroskooppinen akromioplastia sekä fysioterapia ja ryhmä 3:n (65 vuotta, SD 6,0) hoitomuotoina olivat artroskooppinen kiertäjäkalvosinkorjaus, akromioplastia sekä fysioterapia. Kaikkien ryhmien saama fysioterapia sisälsi 10 käyntiä fysioterapeutilla ja fysioterapeutin ohjeistamaa kotona toteutettavaa harjoitteluterapiaa. Harjoittelua tehostettiin asteittain 6 kuukauteen saakka. Ryhmissä 2 ja 3 fysioterapia aloitettiin vasta leikkauksen jälkeen.

Vuoden seurannan suoritti 167 potilasta (ryhmä 1: 55, ryhmä 2: 57 ja ryhmä 3: 55), joten seuranta-aikana tutkimuksesta putosi pois 7,2 % potilaista. Vuoden kuluttua satunnaistamisesta Constant-pisteet olivat 74,1 (SD 14,2) ryhmässä 1, 77,2 (SD 13,0) ryhmässä 2 ja 77,9 (SD 12,1) ryhmässä 3 (p = 0,34). Keskimääräinen parannus Constant-pisteissä oli 17,0 ryhmässä 1, 17,5 ryhmässä 2 ja 19,8 ryhmässä 3 (p = 0,34), joten ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa. Constant-pisteytyksen alaosioissa ryhmien 1, 2 ja 3 välillä oli pieni tilastollisesti merkitsevä ero kivussa (ryhmä1: 12,2 (SD 3,3), ryhmä 2: 13,4 (SD 2,7) ja ryhmä 3: 13,4 (SD 2,9), p = 0,0321) ja päivittäisten toimintojen onnistumisessa (ryhmä1: 14,1 (SD 4,5), ryhmä 2: 16,8 (SD 4,7) ja ryhmä 3: 17,6 (SD 4,0), p < 0,0001) leikkaushoidon hyväksi. Olkapään liikelaajuudessa, voimassa ja potilastyytyväisyydessä ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:

«Moosmayer S, Lund G, Seljom U ym. Comparison between surgery and physiotherapy in the treatment of small and medium-sized tears of the rotator cuff: A randomised controlled study of 103 patients with »1: Huomioitava, että tässä oli mukana sekä traumaattisia että ilman traumaa syntyneitä kiertäjäkalvosinrepeämiä.

«Kukkonen J, Joukainen A, Lehtinen J ym. Treatment of non-traumatic rotator cuff tears: A randomised controlled trial with one-year clinical results. Bone Joint J 2014;96B:75-81 »2: Tutkimustulokset kiertäjäkalvosinkorjauksen tehosta fysioterapiaan verrattuna olivat ristiriitaisia. Huomioitava, että Kukkosen tutkimukseen kelpuutettiin vain ilman vammaa syntyneet repeämät. Vuoden seuranta-aika oli kummassakin tutkimuksessa suhteellisen lyhyt eikä pitkäaikaistuloksia ollut vielä saatavilla.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Olkapään jännevaivat 1

Kirjallisuutta

  1. Moosmayer S, Lund G, Seljom U ym. Comparison between surgery and physiotherapy in the treatment of small and medium-sized tears of the rotator cuff: A randomised controlled study of 103 patients with one-year follow-up. J Bone Joint Surg Br 2010;92:83-91 «PMID: 20044684»PubMed
  2. Kukkonen J, Joukainen A, Lehtinen J ym. Treatment of non-traumatic rotator cuff tears: A randomised controlled trial with one-year clinical results. Bone Joint J 2014;96B:75-81 «PMID: 24395315»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Olkapään jännevaivat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko