Tulosta

Rutiinimainen hapen anto epästabiilissa angina pectoriksessa ja sydäninfarktissa ilman ST-nousuja

Näytönastekatsaukset
28.4.2014
Markku Kuisma

Näytön aste: D

Rutiinimainen hapen anto ei liene tarpeen epästabiilissa angina pectoriksessa ja sydäninfarktissa ilman ST-nousuja.

Potilaat: Cochrane-katsaus «Cabello JB, Burls A, Emparanza JI ym. Oxygen therapy for acute myocardial infarction. Cochrane Database Syst Rev 2010;6:CD007160 »1 satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista, joissa potilailla oli epäilty tai diagnosoitu akuutti sydäninfarkti, jonka oireiden alusta oli alle 24 tuntia. Kolmessa tutkimuksessa potilaiden yhteismäärä oli 387.

Interventio: Normaalipaineisen hapen hengittäminen naamarilla tai viiksillä riippumatta siitä, minkälaisia liitännäishoitoja potilaat saivat edellyttäen, että liitännäishoidot olivat samoja molemmissa tutkittavissa ryhmissä.

Kontrolli: Ilman hengittäminen.

Outcome: Kuoleman riskisuhde happea saaneilla oli 2,88 (95 % luottamusväli 0,88–9,39) intention-to-treat-analyysissä ja 3,03 (95 % luottamusväli 0,93–9,83) potilailla, joilla sydäninfarktidiagnoosi varmistui. Hapen anto ei parantanut potilaiden ennustetta. Tulos viittasi siihen, että hapen anto voisi jopa lisätä kuolleisuutta, mutta kuolemantapausten pienen määrän (n = 14) huomioiden tämä voi hyvin olla selitettävissä sattumalla. Hapen anto ei vähentänyt potilaille annettujen kipulääkkeiden tarvetta RR 0,97 (95 % luottamusväli 0,78–1,20).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Cochrane-katsaus osoitti, että rutiininomaisesta hapenannosta ei ole hyötyä (kuolleisuus, kipulääkityksen tarve) äkillisen sydäninfarktin akuuttihoidossa. Epästabiilin angina pectoriksen hoidosta ei vastaavia tutkimuksia ole, mutta sydäninfarktipotilailla tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan antaa asiantuntijasuositus. Vastaavan asiantuntijasuosituksen hapen käytöstä äkillisten sydäntapahtumien yhteydessä on antanut European Resuscitation Council «Arntz HR, Bossaert LL, Danchin N ym. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 5. Initial management of acute coronary syndromes. Resuscitation 2010;81:1353-63 »2. Cochrane-katsauksen tulokset eivät ole sovellettavissa potilaisiin, joilla on hypoksia, hengitysvajaus tai akuutti sydämen vajaatoiminta. Tulevaisuudessa tarvitaan satunnaistettu kontrolloitu tutkimus selvittämään, onko rutiininomaisesti annettu happi jopa haitallista äkillisten sydäntapahtuminen hoidossa.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja 1

Kirjallisuutta

  1. Cabello JB, Burls A, Emparanza JI ym. Oxygen therapy for acute myocardial infarction. Cochrane Database Syst Rev 2010;6:CD007160 «PMID: 20556775»PubMed
  2. Arntz HR, Bossaert LL, Danchin N ym. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 5. Initial management of acute coronary syndromes. Resuscitation 2010;81:1353-63 «PMID: 20956048»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko