Tulosta

Vaikeaa sepsistä sairastavan potilaan pitkäaikaisennuste

Näytönastekatsaukset
16.12.2013
Sari Karlsson

Näytön aste: C

Vaikean sepsiksen jälkeen saattaa ilmetä uusia kognition ja toimintakyvyn muutoksia.

Tutkimuksessa «Iwashyna TJ, Ely EW, Smith DM ym. Long-term cognitive impairment and functional disability among survivors of severe sepsis. JAMA 2010;304:1787-94 »1 haluttiin selvittää vaikean sepsiksen jälkeinen vaikutus kognitioon ja toimintakykyyn potilasryhmässä, jonka toimintakyky on dokumentoitu kansallisessa yli 50-vuotiaiden kansalaisten seurantatutkimuksessa (the Health and Retirement Study, HRS) 2 vuoden välein tapahtuvin haastatteluin. Näissä haastatteluissa kartoitetaan esimerkiksi kognitiivista ja toiminnallista suoriutumista. Tutkimukseen otettiin potilaat, joita oli haastateltu vuosina 1998–2004 HRS-seurannassa ja jotka olivat olleet hoidossa vaikean sepsiksen vuoksi 1998–2005. Näitä potilaita seurattiin joko kuolemaan asti tai vuoden 2006 haastatteluun. 1 194/9 223 vastaajalla oli seurantavuosien aikana ollut 1 520 sepsisjaksoa. 90 päivän mortaliteetti oli 41,3 % ja 5 vuoden mortaliteetti 81,9 %. Eloonjääneet 516 potilasta muodostivat tutkittavat potilaat, joiden keski-ikä oli 76,9 vuotta. Potilaista 86,8 %:lla kognitio oli aiemmin todettu normaaliksi ja lopuilla joko vähän, kohtalaisesti tai vakavasti häiriintyneeksi. Vaikeaa sepsistä sairastaneita verrattiin potilaisiin, joilla oli ollut muusta kuin sepsiksestä johtuvia sairaalajaksoja. Käytännössä seurantapotilaat olivat yli 65-vuotiaita, koska sepsistiedot haettiin Medicare-vakuutusjärjestelmästä.

Keskivaikean tai vaikean kognitiivisen häiriön osuus lisääntyi vaikean sepsiksen sairastaneilla potilailla 10,6 % (OR 3,34, 95 % luottamusväli 1,53–7,25). Uusia toimintakyvyn rajoituksia ilmaantui sepsiksen jälkeen keskimäärin 1,57 (95 % luottamusväli 0,99–2,15) niille potilaille, joilla ei aikaisemmin ollut rajoituksia. Potilaille, joilla oli ollut jo ennen vaikeaa sepsistä lieviä tai kohtalaisia toimintakyvyn rajoituksia, ilmaantui keskimäärin 1,5 uutta rajoitetta (95 % luottamusväli 0,87–2,12). Kun vaikeaa sepsistä sairastaneita verrattiin potilaisiin, joilla oli ollut sairaalahoitojaksoja muiden syiden takia, jälkimäisillä ei havaittu muutosta keskivaikeissa tai vaikeissa kognitiivisissa häiriöissä (OR, 1,15; 95 % luottamusväli 0,80–1,67, p = 0,01 verrattaessa sepsis-potilaisiin). Muista syistä sairaalahoidossa olleille potilaille kehittyi harvemmin uusia toimintakyvyn rajoituksia (hyvän aikaisemman toimintakyvyn omaaville keskimäärin 0,48; 95 % luottamusväli 0,39–0,57, p < 0,001 verrattuna sepsispotilaisiin) ja lievän tai keskivaikean toimintakyvyn rajoituksen omaaville 0,43; 95 % luottamusväli 0,23–0,63; p = 0,001 verrattuna jälleen sepsispotilaisiin). Nämä muutokset kognitiivisissa toiminnoissa ja fyysisessä toimintakyvyssä kestivät ainakin 8 vuotta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Sepsis (aikuiset) 1

Kommentit

«Iwashyna TJ, Ely EW, Smith DM ym. Long-term cognitive impairment and functional disability among survivors of severe sepsis. JAMA 2010;304:1787-94 »1: Iäkkäillä potilailla muutokset olivat huomattavia, mutta nuoremmassa ikäryhmässä ei sitä ole tutkittu. Eri elinhäiriöiden vaikutusta ei tässä tutkimuksessa katsottu eikä myöskään deliriumin keston tai sen puuttumisen vaikutusta kognitiivisten häiriöiden kehittymiseen.

Kirjallisuutta

  1. Iwashyna TJ, Ely EW, Smith DM ym. Long-term cognitive impairment and functional disability among survivors of severe sepsis. JAMA 2010;304:1787-94 «PMID: 20978258»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Sepsis (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko