Tulosta

Nestehoito varjoainenefropatian (CIN) estossa

Näytönastekatsaukset
11.12.2013
Mikko Haapio

Näytön aste: C

Suun kautta annetun nesteytyksen hyödystä verrattuna laskimonsisäisesti annettuun nesteytykseen varjoainenefropatian (CIN) ehkäisyssä ei ole luotettavaa näyttöä.

Kanadassa tehty systemaattinen katsaus ja meta-analyysi «Hiremath S, Akbari A, Shabana W ym. Prevention of contrast-induced acute kidney injury: is simple oral hydration similar to intravenous? A systematic review of the evidence. PLoS One 2013;8:e60009 »1 selvitti sitä, onko varjoaineen käyttöä sisältäneen toimenpiteen edellä suun kautta annettu nesteytys yhtä tehokasta kuin laskimonsisäisesti annettu nesteytys estämään akuuttia munuaisvauriota. Tutkimukseen sisällytettiin aikuisilla tehdyt RCT:t ja lähteinä tärkeimmät tietorekisterit. Mukaan pääsi kuusi tutkimusta, joissa oli yhteensä 513 potilasta. Päätetapahtumana oli akuutti munuaisvaurio vaihtelevin kriteerein (viidessä seerumin kreatiniin (S-Krea) nousu vähintään 25 % tai 44 µmol/l 48 tai 72 tunnin aikana ja yhdessä 0,3 mg/dl) ja tarve munuaiskorvaushoidolle tai sairaalahoidolle ja kuolema.

Potilailla oli lähtötilanteessa munuaisten vajaatoimintaa lievästä keskivaikeaan: S-Krea vaihteluväli oli 1,14–2,35 mg/dl (100–208 µmol/l). Laskimonsisäinen nesteytys vaihteli eri tutkimusten välillä: neljässä käytettiin isotoonista keittosuolaa, yhdessä 0,45-prosenttista keittosuolaa ja yhdessä keittosuolaa tai bikarbonaattia. Myös oraalinen nesteytys vaihteli tutkimusten välillä; yhdessä oli rajoittamaton p.o. nesteytys, kahdessa oli toimenpidettä edeltäen p.o. nesteytys, mutta toimenpiteen jälkeen i.v. nesteytys, ja kahden p.o. nesteytyksen ohessa otettiin suun kautta keittosuolaa tai natriumbikarbonaattia.

Tutkimusten yhteinen vetosuhde (odds ratio) oli 1,19 (95 % luottamusväli 0,46–3,10, p  =  0,73) viitaten siihen, että nesteytysreitillä ei olisi lopputapahtuman todennäköisyyden suhteen eroa. Tutkimusten suhteen oli kuitenkin merkittävää heterogeenisyyttä, tutkimusten määrä oli pieni ja yleensä ottaen laatu varsin heikko erityisesti sokkouttamisen puuttumisen vuoksi.

Loppupäätelmänä oli, että suun kautta otettu nesteytys on mahdollisesti yhtä tehokasta estämään varjoainenefropatiaa kuin laskimonsisäinen nesteytys.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Munuaisvaurio (akuutti) 1

Kommentti:

Oraalista nesteytystä ei ole koskaan verrattu lumeeseen CIN:n estossa, mutta vanhemmat kohorttiaineistot, joissa ei ole käytetty nesteytystä ollenkaan, sekä RCT:t, joissa on verrattu erilaisia nesteitä toisiinsa tai muihin interventioihin, ovat vakiinnuttaneet käsityksen siitä, että nesteytys on tärkeää CIN:n estossa. Sitä, kumpi reitti (p.o. vai i.v.) on tehokkaampi, on tutkittu varsin vähän. Tutkimuspäätelmä «Hiremath S, Akbari A, Shabana W ym. Prevention of contrast-induced acute kidney injury: is simple oral hydration similar to intravenous? A systematic review of the evidence. PLoS One 2013;8:e60009 »1 perustuu siihen, että akuutin munuaisvaurion kriteerit sekä nesteytysprotokollat olivat sisällytetyissä tutkimuksissa erilaiset. Samoin loppupäätelmään vaikuttaa se, että aiemmin isoissa suosituskokonaisuuksissa (KDIGO, ERA-EDTA) laskimonsisäistä nesteytystä on pidetty peroraalista mahdollisesti parempana ehkäisemään CIN. KDIGO perustaa suosituksensa erityisesti erääseen analyysiin «Weisbord SD, Mor MK, Resnick AL ym. Prevention, incidence, and outcomes of contrast-induced acute kidney injury. Arch Intern Med 2008;168:1325-32 »2, jossa i.v.-nesteytykseen liittyi vähentynyt CIN-riski. Tässäkin päätelmän tekemistä haittaavat eri tutkimusten erilaiset asetelmat ja erityisesti se, onko kyseessä CIN:n suhteen riskipopulaatio (CKD, DM jne.), ja mitä reittiä varjoaine annetaan (erityisesti i.a. vs i.v.).

Kirjallisuutta

  1. Hiremath S, Akbari A, Shabana W ym. Prevention of contrast-induced acute kidney injury: is simple oral hydration similar to intravenous? A systematic review of the evidence. PLoS One 2013;8:e60009 «PMID: 23555863»PubMed
  2. Weisbord SD, Mor MK, Resnick AL ym. Prevention, incidence, and outcomes of contrast-induced acute kidney injury. Arch Intern Med 2008;168:1325-32 «PMID: 18574090»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Munuaisvaurio (akuutti)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko