Tulosta

Laser (matalaenerginen, low-level) TMD-oireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
22.10.2013
Marja Pöllänen, Yrsa Le Bell, Aune Raustia, Pentti Kemppainen ja Mauno Könönen

Näytön aste: B

Laserhoidolla (matalaenerginen, low-level) ei ilmeisesti ole tehoa kroonisten lihas- tai nivelperäisten TMD-vaivojen hoidossa.

Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi vuoteen 2010 asti tietokannoista Pubmed, Science Direct, Cochrane Clinical Trials Register ja PEDro. Kaiken kaikkiaan 323 tutkimuksesta mukaan valittiin 6 RCT-tutkimusta (n = 191 yhteensä), joissa oli lumekontrolli ja joissa matalaenergistä laseria käytettiin kroonisen lihas- tai nivelperäisen TMD:n hoitoon. Tutkimukset, joissa laseria oli käytetty muun hoidon lisänä, invasiivisesti kirurgian yhteydessä, yleissairailla potilailla (esimerkiksi reuma) tai tutkimuksen rekisteröinnissä oli puutteita (esimerkiksi kipua ei ollut numeerisesti arvioitu), suljettiin pois. Ensisijainen vastemuuttuja oli VAS:lla arvioitu kipu (muutos alkutilanteen ja seurannan välillä). Toissijaisena muuttujana oli leukanivelen toiminta, jota mitattiin maksimaalisella suun avauksella ja alaleuan liikelaajuuksilla eteenpäin ja sivuille. Leukanivelen toimintaa oli tutkittu kolmessa tutkimuksessa kuudesta.

Meta-analyysissä todettiin, että kivun VAS-muutos oli 7,77 mm (95 % luottamusväli -2,47–18,02) suurempi laserryhmässä, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Alaleuan maksimaalinen avaus oli kahdessa tutkimuksessa 4,04 mm (95 % luottamusväli 3,06–5,02mm) parempi laserhoitoryhmässä kuin kontrolliryhmässä, ja tämä tulos oli tilastollisesti merkitsevä. Muissa alaleuan liikkeissä ei todettu merkitseviä eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Vaikka tutkimukset valittiin huolellisesti, ei silti pystytty poistamaan kaikkia virhelähteitä. Osassa tutkimuksia potilasmäärät olivat pienet, sokkouttamisessa ja satunnaistamisessa oli puutteita, eivätkä tutkimuksissa käytetyt laserannokset olleet yhteneväiset. Tilastollisesti merkittäväksi todettu 4 mm:n ero suun avauksessa on kliiniseltä merkitykseltään pieni. Katsauksessa ei ollut mukana tutkimuksia akuutin TMD-kivun hoidosta laserilla

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) 1

Kirjallisuutta

  1. Petrucci A, Sgolastra F, Gatto R ym. Effectiveness of low-level laser therapy in temporomandibular disorders: a systematic review and meta-analysis. J Orofac Pain 2011;25:298-307 «PMID: 22247925»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko