Tulosta

Ravinnon rasvan laadun vaikutus valtimosairaustapahtumiin

Näytönastekatsaukset
1.2.2013
Ursula Schwab, Mikko Syvänne ja Eeva Ketola

Näytön aste: A

Pitkäkestoiset ruokavaliomuutokset, jotka tähtäävät tyydyttyneen rasvan vähentämiseen ja monityydyttymättömän rasvan lisäämiseen, pienentävät sairastuvuutta ateroskleroottisiin sydän- ja verisuonitauteihin.

Seurantatutkimuksessa «Jakobsen MU, O'Reilly EJ, Heitmann BL ym. Major types of dietary fat and risk of coronary heart disease: a pooled analysis of 11 cohort studies. Am J Clin Nutr 2009;89:1425-32 »1 yhdistettiin 11 amerikkalaisen ja eurooppalaisen kohorttitutkimuksen tulokset. 4–10 vuoden seurannassa havaittiin 5 249 sepelvaltimotautitapahtumaa ja 2 155 sepelvaltimotautikuolemaa 344 696 henkilöllä.

Tyydyttyneen rasvan määrän pienentyminen 5 prosenttiyksiköllä energiansaannista (E%) ja monityydyttymättömän rasvan määrän suurentuminen vastaavalla määrällä vähensi sepelvaltimotautitapahtumia (RR 0,87; 95 % luottamusväli 0,77–0,97) ja sepelvaltimotautikuolleisuutta (RR 0,74; 95 % luottamusväli 0,61–0,89). Tyydyttyneen rasvan määrän pienentyminen 5 E%-yksiköllä ja hiilihydraattien määrän suurentuminen vastaavalla määrällä lisäsi sepelvaltimotautitapahtumia (RR 1,07; 95 % luottamusväli 1,01–1,14), mutta ei sepelvaltimotautikuolleisuutta (RR 0,82; 95 % luottamusväli 0,82–1,13). Kertatyydyttymättömän rasvan määrä ei ollut yhteydessä sepelvaltimotautiin tai sepelvaltimotautikuolleisuuteen. Sukupuoli ja ikä eivät modifioineet havaittuja yhteyksiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Suurella aineistolla analysoitu päätetapahtumatutkimus.

Meta-analyysi «Mozaffarian D, Micha R, Wallace S. Effects on coronary heart disease of increasing polyunsaturated fat in place of saturated fat: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.»2, jossa oli 8 satunnaistettua primaari- ja sekundaaripreventiotutkimusta, kesto > 12 kuukautta, tutkittavien kokonaismäärä 13 614 (yhteensä 1 042 sepelvaltimotautitapahtumaa).

Meta-analyysissä havaittiin, että korvattaessa 5 E%-yksikön verran tyydyttyneitä rasvahappoja monityydyttymättömillä rasvahapoilla sepelvaltimotaudin suhteellinen riski pieneni 10 % (RR = 0,90; 95 % luottamusväli 0,83–0,97). Hiilihydraattien korvaaminen tyydyttyneellä rasvalla ei vähentänyt tai suurentanut sepelvaltimotautiriskiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Varsin pitkäkestoisten dieettitutkimusten meta-analyysi.

Cochrane-katsaukseen «Hooper L, Summerbell CD, Thompson R ym. Reduced or modified dietary fat for preventing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2012;5:CD002137 »3, «»1 otettiin 48 tutkimusta, joissa tehtiin yhteensä 60 ryhmien välistä vertailua. 10 vertailua käsitti suuririskisiä (edeltävä valtimosairaus), 17 vertailua keskisuuressa riskissä olevia (sukurasitus, dyslipidemia, diabetes, kohonnut verenpaine tai krooninen munuaisten vajaatoiminta) ja 33 vertailua pieniriskisiä. Tutkimukset olivat satunnaistettuja ja kontrolloituja, niissä vähennettiin tai modifioitiin aikuisikäisten tutkittavien rasvan käyttöä (pelkästään n–3-rasvahappoihin kohdistuneita interventioita ei otettu mukaan), ja interventioiden kesto oli vähintään kuusi kuukautta.

Kaikkiaan 7 % tutkittavista sai seurannan aikana kardiovaskulaaritapahtuman. Ruoan rasvan määrän pienentäminen tai laadun parantaminen pienensi ateroskleroottisten sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä 14 % (RR 0,86; 95 % luottamusväli 0,77–0,96; 24 tutkimusta, joissa yhteensä 65 508 osallistujaa, 4 887:llä tautitapahtuma). Alaryhmäanalyysissä tämä vähenemä nähtiin niissä rasvan laatua modifioineissa tutkimuksissa, jotka olivat kestäneet vähintään kaksi vuotta ja tehty miehillä. Rasvan kokonaismäärän vähentäminen ei näyttänyt vähentävän sairastuvuutta. Selvää vaikutusta ei todettu kokonaiskuolleisuuteen (RR 0,98; 95 % luottamusväli 0,93–1,04, 71 790 osallistujaa, 4 292 kuolemaa, 6 %) eikä kardiovaskulaarikuolleisuuteen (RR 0,94; 95 % luottamusväli 0,85–1,04, 65 978 osallistujaa, 1 407 CV-kuolemaa, 2 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit: Rasvan laadun parantaminen (tyydyttyneen rasvan korvaaminen tyydyttymättömällä rasvalla) vähentää ateroskleroottisia sydän- ja verisuonitauteja, mutta ei ole selvää, eroavatko kerta- ja monityydyttymättömät rasvahapot vaikutuksiltaan. Rasvan laadun muuttaminen kovasta pehmeäksi näyttää suojaavan sydän- ja verisuonitapahtumilta yli kaksi vuotta kestäneissä tutkimuksissa.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Dyslipidemiat 1

Kirjallisuutta

  1. Jakobsen MU, O'Reilly EJ, Heitmann BL ym. Major types of dietary fat and risk of coronary heart disease: a pooled analysis of 11 cohort studies. Am J Clin Nutr 2009;89:1425-32 «PMID: 19211817»PubMed
  2. Mozaffarian D, Micha R, Wallace S. Effects on coronary heart disease of increasing polyunsaturated fat in place of saturated fat: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS Med 2010;7:e1000252 «PMID: 20351774»PubMed
  3. Hooper L, Summerbell CD, Thompson R ym. Reduced or modified dietary fat for preventing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2012;5:CD002137 «PMID: 22592684»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Dyslipidemiat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko