Tulosta

Integroitu psykososiaalinen interventio ja psykoosiriski

Näytönastekatsaukset
23.1.2013
Raimo Salokangas

Näytön aste: B

Useita psykososiaalisia hoitomuotoja sisältävä integroitu interventio ilmeisesti vähentää psykoottisen häiriön riskiä varhaisvaiheen prodromaalioireilevilla potilailla.

Satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa «Bechdolf A, Wagner M, Ruhrmann S ym. Preventing progression to first-episode psychosis in early initial prodromal states. Br J Psychiatry 2012;200:22-9 »1, johon valittiin varhaisen alkuvaiheen prodromaalioireista (perusoireista) kärsiviä potilaita, joista 63 sai integroitua psykologista interventiota (IPI) ja 65 tukea-antavaa ohjantaa (SC) 12 kuukauden ajan, jonka jälkeen potilaita seurattiin toiset 12 kuukautta. Päätemuuttuja oli psykoosin ilmaantuminen.

Manuaalin mukainen IPI käsitti kognitiivis-behavioraalisen yksilöterapian, sosiaalisten taitojen harjoittelun, kognitiivisen remediaation ja psykoedukatiivisen monen perheen ryhmäterapian. Potilaat eivät saaneet psykoosilääkettä, mutta kylläkin masennuslääkettä, minkä suhteen ryhmien välillä ei ollut eroa.

12 kuukautta kestäneen interventiojakson aikana 3,2 % IPI- ja 16,9 % SC-ryhmästä sairastui psykoosiin (p = 0,008). Koko 24 kuukauden seurannan aikana vastaavat osuudet olivat 6,3 % ja 20,0 % (p = 0,019). Interventioon ei liittynyt haittavaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Bechdolf A, Wagner M, Ruhrmann S ym. Preventing progression to first-episode psychosis in early initial prodromal states. Br J Psychiatry 2012;200:22-9 «PMID: 22075649»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko