Tulosta

Lonkkanivelrikkopotilaan maalla tapahtuvan terapeuttisen harjoittelun vaikutus kipuun

Näytönastekatsaukset
5.10.2012
Petri Salo ja Jyrki Kettunen

Näytön aste: C

Maalla tapahtuvalla terapeuttisella harjoittelulla ei liene vaikutusta kipuun lonkan nivelrikkopotilailla.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Fransen M, McConnell S, Hernandez-Molina G ym. Exercise for osteoarthritis of the hip. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD007912 »1 selvitettiin maalla tapahtuvan (erotuksena vedessä tapahtuvasta harjoittelusta) terapeuttisen harjoittelun vaikuttavuutta lonkan nivelrikkopotilaiden kokemaan nivelkipuun. Haku oli toteutettu vuodesta 1966 vuoden 2008 elokuuhun huomioiden satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa oli mukana lonkan nivelrikkopotilaita ja jotka koskivat maalla tapahtuvaa harjoittelua verrattuna ryhmiin, joissa ei harjoiteltu. Katsaukseen otettiin mukaan viisi tutkimusta, joista ainoastaan yhdessä tutkimuksessa oli mukana pelkästään lonkan nivelrikkopotilaita, kun taas neljässä muussa tutkimuksissa oli mukana myös polven nivelrikkopotilaita. Harjoittelun vaikutuksesta nivelkipuun saatiin tietoa 204 lonkan nivelrikkopotilaalta, joista sekä harjoittelu- että kontrolliryhmässä oli 102 potilasta. Tutkittavat olivat eri tutkimuksissa keski-iältään 65–70-vuotiaita naisia ja miehiä.

Tutkimuksissa toteutettujen harjoitteiden sisällöissä ja annosteluissa oli suuria eroavaisuuksia. Kahdessa tutkimuksessa tutkittaville tarjottiin vain 10 ohjattua harjoittelukertaa, kun kolme muuta tutkimusta tarjosivat vähintään 18 harjoittelukertaa. Neljässä tutkimuksessa harjoittelu toteutettiin ryhmäharjoitteluna ja yhdessä yksilöllisenä harjoitteluna fysioterapeutin ohjauksessa. Yhdessä tutkimuksessa interventio oli Tai Chi -tyyppistä harjoittelua ja neljässä muuta tavanomaista harjoittelua. Myös tutkimuksiin rekrytoitujen oireissa oli suuria eroja. Osalla potilaista oireita oli ollut vasta alle vuoden, kun taas osalla oireet olivat edenneet niin pitkälle, että he olivat leikkausjonossa.

Maalla tapahtuva terapeuttinen harjoittelulla oli tendenssi vähentää hieman nivelkipua lonkan nivelrikkopotilailla verrattuna kontrolliryhmään mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (SMD 0.33, 95 % luottamusväli -0.84–0.17, P = 0.19).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Katsauksen jälkeen julkaistuissa tutkimuksissa «Fernandes L, Storheim K, Sandvik L ym. Efficacy of patient education and supervised exercise vs patient education alone in patients with hip osteoarthritis: a single blind randomized clinical trial. O»2, «Bearne LM, Walsh NE, Jessep S ym. Feasibility of an Exercise-Based Rehabilitation Programme for Chronic Hip Pain. Musculoskeletal Care 2011. [Epub ahead of print] »3, «Juhakoski R, Tenhonen S, Malmivaara A ym. A pragmatic randomized controlled study of the effectiveness and cost consequences of exercise therapy in hip osteoarthritis. Clin Rehabil 2011;25:370-83 »4 selvitettiin terapeuttisen harjoittelun vaikutusta kipuun yhteensä 277 lonkan nivelrikkopotilaalla. Potilaat satunnaistettiin saamaan joko aktiivista ohjattua harjoittelua osana kuntoutusta tai kontrollihoitona potilasohjausta tai lääkärin kontrollit. Harjoittelujaksot eri tutkimuksissa olivat pituudeltaan 5–12 viikkoa.

Bearnen työryhmän «Bearne LM, Walsh NE, Jessep S ym. Feasibility of an Exercise-Based Rehabilitation Programme for Chronic Hip Pain. Musculoskeletal Care 2011. [Epub ahead of print] »3 toteuttamassa tutkimuksessa ei havaittu ryhmäeroa kivussa (WOMAC-kipu) kuuden viikon ja kuuden kuukauden seurannoissa. Vastaavaan tulokseen päätyivät Fernandes ja kumppanit «Fernandes L, Storheim K, Sandvik L ym. Efficacy of patient education and supervised exercise vs patient education alone in patients with hip osteoarthritis: a single blind randomized clinical trial. O»2 tutkimuksessaan, jossa he arvioivat kipua (WOMAC-kipu) 4, 10 ja 16 kuukauden seurannassa harjoittelu- ja kontrolliryhmän välillä. Myöskään Juhakosken ja kumppaneiden tutkimuksessa «Juhakoski R, Tenhonen S, Malmivaara A ym. A pragmatic randomized controlled study of the effectiveness and cost consequences of exercise therapy in hip osteoarthritis. Clin Rehabil 2011;25:370-83 »4 ei havaittu ryhmäeroa kivussa (WOMAC-kipu) aina kahteen vuoteen jatkuneissa seurannoissa.

Kommentit:

«Fransen M, McConnell S, Hernandez-Molina G ym. Exercise for osteoarthritis of the hip. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD007912 »1: Vaikka katsauksen laatijat pystyivät analysoimaan lonkan nivelrikkoa sairastavien tulokset erikseen, vain yhdessä tutkimuksessa harjoitteluohjelma oli laadittu pelkästään lonkan nivelrikkoa sairastaneille potilaille «Fernandes L, Storheim K, Sandvik L ym. Efficacy of patient education and supervised exercise vs patient education alone in patients with hip osteoarthritis: a single blind randomized clinical trial. O»2.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Polvi- ja lonkkanivelrikko 1

Kirjallisuutta

  1. Fransen M, McConnell S, Hernandez-Molina G ym. Exercise for osteoarthritis of the hip. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD007912 «PMID: 19588445»PubMed
  2. Fernandes L, Storheim K, Sandvik L ym. Efficacy of patient education and supervised exercise vs patient education alone in patients with hip osteoarthritis: a single blind randomized clinical trial. Osteoarthritis Cartilage 2010;18:1237-43 «PMID: 20633669»PubMed
  3. Bearne LM, Walsh NE, Jessep S ym. Feasibility of an Exercise-Based Rehabilitation Programme for Chronic Hip Pain. Musculoskeletal Care 2011. [Epub ahead of print] «PMID: 21695751»PubMed
  4. Juhakoski R, Tenhonen S, Malmivaara A ym. A pragmatic randomized controlled study of the effectiveness and cost consequences of exercise therapy in hip osteoarthritis. Clin Rehabil 2011;25:370-83 «PMID: 21078702»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Polvi- ja lonkkanivelrikko
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko