Tulosta

Maalla tapahtuvan terapeuttisen harjoittelun vaikutus kipuun polven nivelrikossa

Näytönastekatsaukset
10.9.2012
Petri Salo

Näytön aste: A

Voimaharjoittelu ja aerobinen harjoittelu vähentävät kipua polven nivelrikossa.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Fransen M, McConnell S. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2008;(4):CD004376 »1 selvitettiin maalla tapahtuvan terapeuttisen harjoittelun (erotuksena vedessä tapahtuvasta harjoittelusta) vaikuttavuutta polven nivelrikkopotilaiden kokemaan nivelkipuun. Haku ulottui vuoden 2007 joulukuuhun huomioiden satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa oli mukana polven nivelrikkopotilaita ja joka koski maalla tapahtuvaa harjoittelua verrattuna ryhmiin, joissa ei toteutettu harjoittelua. Katsaukseen otettiin mukaan 32 tutkimusta, joista saatiin tietoa harjoittelun vaikutuksesta kipuun 3 616 potilaalla. Naisten osuus tutkittavista vaihteli välillä 42–92 % ollen vain yhdessä tutkimuksessa alle 50 %. Tutkittavien keski-ikä eri tutkimuksissa vaihteli välillä 56 ja 74 vuotta.

Tutkimusten välillä oli suuria eroavaisuuksia koskien muun muassa potilaiden oireiden vaikeusastetta ja kestoa, toteutettujen harjoitteiden sisältöä ja annostelua sekä intervention kestoa. Tutkimuksista 14 ilmoitti käyttäneensä American College of Rheumatologyn kriteereitä nivelrikon asteesta tutkittavien sisäänottokriteereissä. Yhdessä tutkimuksessa noin puolet tutkimukseen rekrytoiduista ilmoitti oireiden keston olleen alle vuoden, ja kahdessa tutkimuksessa tutkittavien oireiden kesto oli keskimäärin yli 10 vuotta. Suurin osa tutkimuksista käytti 12 viikon pituista interventiota (10 tutkimusta) tai 8 viikon interventiota (8 tutkimusta). Muiden tutkimusten intervention kesto oli 4 viikosta 2.5 vuoteen. Yleisimmin harjoitteita tehtiin kolme kertaa viikossa (13 tutkimusta) tai 1–2 kertaa viikossa (10 tutkimusta). Harjoittelun sisältöjä oli katsauksessa ryhmitelty seuraavasti: yksinkertaiset polven ojentajia vahvistavat harjoitteet (4 tutkimusta), monipuolisesti alaraajoja vahvistavat harjoitteet (9 tutkimusta), voimaharjoittelu + aerobinen harjoittelu (9 tutkimusta), kävelyharjoittelu (4 tutkimusta), muut harjoitteet, esimerkiksi Tai chi (7 tutkimusta). WOMAC (koettu kipu, jäykkyys ja toimintakyky) oli yleisin kivun tai toimintakyvyn arvioinnissa käytetty mittari (17 tutkimusta). VAS-kipujanaa käytti kivun arviointiin 8 tutkimusta. Tutkimusten laatua arvioitiin kolmeportaisella asteikolla: matala harhan riski (9 tutkimusta), kohtalainen harhan riski (14 tutkimusta) ja suuri harhan riski (9 tutkimusta).

Tehdyn meta-analyysin mukaan terapeuttinen harjoittelu vähensi koettua kipua verrattuna kontrolliryhmiin (SMD -0.40, 95 % luottamusväli -0.50 – -0.30). Suhteellinen parannus (absoluuttinen muutos jaettuna kontrolliryhmän alkutilanteen keskiarvolla) oli VAS-kipujanalla 14.4 % (n = 669, 8 tutkimusta). Neljän tutkimuksen mukaan (n = 456) 3–12 kuukauden seurannassa intervention päättymisestä kipu oli vielä 14–64 % alkutilannetta alhaisempi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Polvi- ja lonkkanivelrikko 1

Kommentit:

«Fransen M, McConnell S. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2008;(4):CD004376 »1: Nivelrikon vaikeusasteen suhteen tutkittavat olivat hyvin heterogeeninen joukko.

Kirjallisuutta

  1. Fransen M, McConnell S. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2008;(4):CD004376 «PMID: 18843657»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Polvi- ja lonkkanivelrikko
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko