Tulosta

Itsehoidon ohjauksen vaikutus oireiden hallintaan polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Näytönastekatsaukset
5.9.2012
Eeva-Eerika Helminen

Näytön aste: B

Itsehoidon ohjaus ilmeisesti vähentää ahdistusta ja lisää minäpystyvyyttä (self-efficacy) oireiden hallinnassa polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla.

Iso-Britanniassa tehdyssä satunnaistetussa kontrolloidussa kokeessa «Buszewicz M, Rait G, Griffin M ym. Self management of arthritis in primary care: randomised controlled trial. BMJ 2006;333:879 »1 812 polvi- tai lonkkanivelrikkopotilasta (ikä ≥ 50 vuotta, keskiarvo 68 vuotta) valittiin tutkimukseen 74 perusterveydenhuollon toimipisteestä ja satunnaistettiin ohjausryhmään ja kontrolliryhmään. Ohjausryhmän jäsenet saivat nivelrikon potilasoppaan ja kutsun osallistua kuuteen ryhmätapaamiseen nivelrikon itsehoidosta. Ohjausryhmässä yli puolet osallistui vähintään neljään ryhmätapaamiseen. Kontrolliryhmän jäsenet saivat potilasoppaan. Tutkimukseen otettiin potilaat, joilla yleislääkäri oli todennut polvi- tai lonkkanivelrikon vähintään vuotta aiemmin. Tutkimukseen ei hyväksytty potilaita, joilla oli suunnitteilla tekonivelleikkaus, huono liikkumiskyky tai englannin kielitaito, neurologinen sairaus tai kognitiivinen heikkous. Potilaita seurattiin vuosi postikyselyillä, joihin vastasi alussa 95 %, 4 kuukauden kohdalla 80 % ja vuoden kohdalla 76 % osallistuneista.

Vuoden seurannassa ohjausryhmään osallistuvilla oli merkitsevästi vähemmän ahdistusta ja merkitsevästi lisääntynyt minäpystyvyys kivun ja muiden nivelrikko-oireiden suhteen. Ohjausryhmässä kipu, jäykkyys ja toimintakykyhaitta pienenivät etenevästi 4 ja 12 kuukauden seurannoissa, mutta näissä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä. Ohjaus- ja kontrolliryhmän välillä ei ollut myöskään merkitsevää eroa perusterveydenhuollon lääkärikäyntien määrässä 12 kuukautta ennen tutkimusta tai tutkimuksen seuranta-aikana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Polvi- ja lonkkanivelrikko 1

Kommentit:

«Buszewicz M, Rait G, Griffin M ym. Self management of arthritis in primary care: randomised controlled trial. BMJ 2006;333:879 »1: Nivelrikkodiagnoosi perustui yleislääkärin arvioon, sen kriteerit epäselvät.

Kirjallisuutta

  1. Buszewicz M, Rait G, Griffin M ym. Self management of arthritis in primary care: randomised controlled trial. BMJ 2006;333:879 «PMID: 17040926»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Polvi- ja lonkkanivelrikko
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko