Tulosta

Kuolevan vanhuspotilaan kivun hoito

Näytönastekatsaukset
23.8.2012
Marja-Liisa Laakkonen

Näytön aste: B

Kuolevan vanhuspotilaan kipu on ilmeisesti usein alihoidettua.

Amerikkalaisen tutkimuksen «Bernabei R, Gambassi G, Lapane K ym. Management of pain in elderly patients with cancer. SAGE Study Group. Systematic Assessment of Geriatric Drug Use via Epidemiology. JAMA 1998;279:1877-82 »1 aineistopohjana oli 363 354 vanhainkodeissa asuvaa henkilöä. Heistä 30 039 (8.3 %) sairasti syöpää. Heistä tutkimukseen ei otettu alle 65-vuotiaita ja henkilöitä, jotka asuivat vanhainkodissa edeltävästi aineiston keruun alkaessa sekä henkilöitä, jotka olivat tulleet vanhainkotiin muualta kuin sairaalasta tai olivat koomassa.

Lopulliseksi tutkimusaineistoksi tuli 13 625 syöpää sairastavaa vanhainkotipotilasta. Heidän keski-ikänsä oli 81 vuotta. Aineisto perustui Resident Assessment Instrument (= RAI) minimun data set (= MDS) aineistoon. Lisäksi kerättiin kunkin asukkaan lääkitystiedot, mitä he olivat saaneet 7 päivää ennen MDS-arviota. Kipuarvioinnissa huomioitiin 7 vuorokauden seuranta. Kivun arviointiin osallistui asukas itse, hoitaja ja/tai läheiset. Päivittäinen kipu määriteltiin miksi tahansa fyysiseksi kivuksi tai epämukavuudeksi, joka esiintyi kehossa päivittäin. Henkilökuntaa oli pyydetty kysymään asukkailta suoraan, oliko heillä kipua. Jos potilas ei kyennyt ilmaisemaan itseään suullisesti, eleet, itku jne. oli arvioinnissa mukana. 4 003 potilaalla oli päivittäistä kipua. Heistä 16 % sai WHO I tason lääkettä, 32 % WHO II tason lääkettä ja 26 % sai morfiinia. Yli 85-vuotiaat tai vanhemmat (N = 4 672) saivat vähiten opioideja, kun verrataan 65–74-vuotiaisiin (N = 2 949) (13 % vs 38 %).

26 % syöpäpotilaista, joilla oli päivittäistä kipua, eivät saaneet lainkaan kipulääkitystä. Heistä todennäköisemmin iäkkäät yli 85-vuotiaat eivät saaneet lääkitystä kipuunsa (OR 1.40; 95 % luottamusväli 1.13–1.73). Toinen itsenäinen selittävä tekijä, ettei potilas saanut lainkaan kipulääkitystä päivittäiseen kipuunsa, oli kognition heikentyminen (OR 1.23; 95 % luottamusväli 1.05–1.44). Heikentynyt kognitio liittyi vähentyneeseen hoitajien kivun raportointiin tai havainnointiin. Kipulääkkeitä, erityisesti WHO III tason lääkkeitä, määrätään vähemmän iäkkäille yli 85-vuotiaille ja dementiaa sairastaville syöpäpotilaalle.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalaisessa prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa «Morrison RS, Siu AL. Survival in end-stage dementia following acute illness. JAMA 2000;284:47-52 »2 seurattiin yli 70-vuotiaita henkilöitä, jotka joutuivat sairaalaan akuutisti lonkkamurtuman vuoksi. Heistä 59:llä oli normaali kognitio (keski-ikä 82 vuotta) ja 38:lla vaikea dementia (keski-ikä 88 vuotta). Kognitiivisesti normaaleilta lonkkamurtumapotilailta tiedusteltiin kivuliaisuutta asteikolla 0 (= ei kipua) – 4 (= hyvin vaikea kipu). Kipua tiedusteltiin tilanteessa, missä potilas ei liikkunut, ennen leikkausta ja 1–3 leikkauksen jälkeisenä päivänä. Ryhmien välillä ei ollut eroa masennus- tai epilepsialääkkeiden käytössä. Potilasryhmät olivat samanlaiset leikkaustapojen ja leikkauksenjälkeisen hoidon suhteen muuten, tosin kolmen dementiapotilaan lonkkaa ei leikattu lainkaan. Potilaille määrätyt ja annetut analgeetit kirjattiin ja niitä verrattiin dementiaa sairastavien lonkkamurtumapotilaiden saamaan kipulääkitykseen. Dementiaa sairastavat potilaat saivat 1/3 morfiini-ekvivalenttia siitä, mitä kognitiivisesti normaalit potilaat saivat. 44 % kognitiivisesti normaaleista potilasta raportoi vaikeaa – hyvin vaikeaa kipua leikkausta edeltävästi ja 42 % vastaavaa kipua leikkauksen jälkeen. Puolet kognitiivisesti normaaleista potilaista, jotka kokivat kohtalaista – vaikeaa kipua, saivat riittämättömän kivun lievityksen.

Tutkijat arvioivat, että 83 % kognitiivisesti normaaleista potilaista ja 76 % dementiapotilaista ei saanut riittävästi tehoavaa kipulääkitystä. Todennäköisesti suurin osa iäkkäistä dementoituneista lonkkamurtumapotilaista ei saanut riittävää kipulääkitystä «Morrison RS, Siu AL. A comparison of pain and its treatment in advanced dementia and cognitively intact patients with hip fracture. J Pain Symptom Manage 2000;19:240-8 »3. Lonkkamurtumapotilailla 6 kuukauden mortaliteetti oli dementiapotilailla 55 % ja potilailla, joilla kognitio oli normaali, 12 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Bernabei R, Gambassi G, Lapane K ym. Management of pain in elderly patients with cancer. SAGE Study Group. Systematic Assessment of Geriatric Drug Use via Epidemiology. JAMA 1998;279:1877-82 »1: Suureen aineistoon perustuva tutkimus tuo varsin luotettavasti esiin iäkkäiden yli 85-vuotiaiden ja kognition heikentymiseen liittyvän kivun hoidon riittämättömyyden.

«Morrison RS, Siu AL. Survival in end-stage dementia following acute illness. JAMA 2000;284:47-52 »2: Dementiapotilailta ei kipua arvioitu. Heidän osaltaan kipulääkityksen vajavuuden osoitus on epäsuora, mutta tulos suunnan suhteen todennäköinen.

Samasta aineistosta oli kaksi tutkimusta «Morrison RS, Siu AL. Survival in end-stage dementia following acute illness. JAMA 2000;284:47-52 »2 ja «Morrison RS, Siu AL. A comparison of pain and its treatment in advanced dementia and cognitively intact patients with hip fracture. J Pain Symptom Manage 2000;19:240-8 »3, joista toisessa kuvataan mortaliteetti.

Kirjallisuutta

  1. Bernabei R, Gambassi G, Lapane K ym. Management of pain in elderly patients with cancer. SAGE Study Group. Systematic Assessment of Geriatric Drug Use via Epidemiology. JAMA 1998;279:1877-82 «PMID: 9634258»PubMed
  2. Morrison RS, Siu AL. Survival in end-stage dementia following acute illness. JAMA 2000;284:47-52 «PMID: 10872012»PubMed
  3. Morrison RS, Siu AL. A comparison of pain and its treatment in advanced dementia and cognitively intact patients with hip fracture. J Pain Symptom Manage 2000;19:240-8 «PMID: 10799790»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko