Tulosta

Parasetamolin yhdistäminen vahvaan opioidiin kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
23.8.2012
Harri Tohmo

Näytön aste: D

Parasetamolin yhdistäminen vahvaan opioidiin ei lievittäne kipua tehokkaammin kuin vahva opioidi yksinään, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Kanadassa ja Australiassa tehdyssä lumekontrolloidussa, kaksoissokeutetussa vaihtovuoroisessa tutkimuksessa «Stockler M, Vardy J, Pillai A ym. Acetaminophen (paracetamol) improves pain and well-being in people with advanced cancer already receiving a strong opioid regimen: a randomized, double-blind, placebo»1 verrattiin opioidin (morfiini ja hydromorfoni) versus parasetamolin (4 g/vrk) + opioidin (mediaani oraalinen morfiiniekvivalentti 200 mg (20–2 100 mg)) analgeettista tehoa syöpää sairastavilla potilailla (N = 30). Parasetamoli- ja lumejakson kesto oli 2 vuorokautta. Kivun mediaani intensiteetti tutkimusjakson alussa oli 4 (interquartile range 2–5) VNS-mittarilla arvioiden (verbaalinen numeerinen asteikko, 0–10).

Parasetamolin yhdistäminen opioidiin paransi analgeettista tehoa vähäisesti mutta tilastollisesti merkitsevästi verrattuna pelkkään opioidiin (ryhmien välinen keskimääräinen ero VNS-asteikolla 0.4, 95 % luottamusväli 0.1–0.8, p = 0.03). VAS-asteikolla arvioiden ryhmät eivät eronneet toisistaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialaisessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa vaihtovuoroisessa tutkimuksessa «Israel FJ, Parker G, Charles M ym. Lack of benefit from paracetamol (acetaminophen) for palliative cancer patients requiring high-dose strong opioids: a randomized, double-blind, placebo-controlled, c»2 verrattiin parasetamolia (4 g/vrk) + opioidia (vähintään 200 mg oraalista morfiiniekvivalenttia) ja lumetta + opioidia palliatiivisilla syöpäpotilailla (N = 22). Ensisijaisina päätemuuttujina olivat hoidon vaikutus kipuun arvioituna NRS-mittarilla (0–10) ja kipupäiväkirjalla sekä läpilyöntikipulääkityksen määrään. Toissijaisina päätemuuttujina olivat hoidon vaikutukset haittavaikutuksiin ja yleiseen hyvinvointiin. Seuranta-aika oli 5 vuorokautta. Lumeryhmässä kivun voimakkuus oli 3.6 ± 1.6 (keskiarvo ± SD) ja parasetamoliryhmässä 3.4 ± 1.4 (p = 0.6). Läpilyöntikivun määrä oli lumeryhmässä 1.4 ± 1.5 ja parasetamoliryhmässä 1.0 ± 1.3 (p = 0.07). Haittavaikutuksissa ei ollut eroa.

Tutkijoiden mukaan tulokset eivät tue yleistä tapaa yhdistää parasetamoli vahvaan opioidiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ruotsalaisessa avoimessa ennen – jälkeen tutkimuksessa «Axelsson B, Stellborn P, Ström G. Analgesic effect of paracetamol on cancer related pain in concurrent strong opioid therapy. A prospective clinical study. Acta Oncol 2008;47:891-5 »3 arvioitiin parasetamolin (2–4 g/vrk) lopettamisen vaikutusta kivun voimakkuuteen ja halukkuuteen jatkaa parasetamolia 34:llä opioidihoitoa saavalla palliatiivisella syöpäpotilaalla (mediaani oraalinen morfiiniekvivalentti 90 mg (20–880 mg)). Kipu oli 56 %:lla potilaista nosiseptiivistä, 15 %:lla neuropaattista ja 29 %:lla sekamuotoista. Tutkimukseen otettiin mukaan potilaita, joiden kivun intensiteetti oli ≤ 3 (NRS-mittari, skaala 0–10). Kivun intensiteetti oli levossa 0.7, liikkeessä 1.9, vuorokauden aikainen minimi 0.5 ja maksimi 3.1. Seuranta-aika oli neljä päivää.

Parasetamolin lopettamisen jälkeen kivun intensiteetissä ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta (p = 0.63–0.95). Tutkimusjakson jälkeen 53 % potilaista halusi lopettaa parasetamolin käytön, 18 % halusi jatkaa säännöllistä parasetamolin käyttöä ja 29 % halusi käyttää parasetamolia tarvittaessa. Suurin osa potilaista (68 %) ei havainnut mitään vaikutusta parasetamolin lopettamisella ja 6 %:lla kivut jopa lievittyivät. Neljänneksellä (26 %) potilaista kivut lisääntyivät parasetamolin lopettamisen seurauksena.

Tutkijoiden mielestä parasetamoli sopii parhaiten käytettäväksi tarvittavana lääkkeenä ja sen mukaan, kokeeko potilas lääkkeen itselleen hyödyllisenä vai ei.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kuolevan potilaan oireiden hoito 1

Kommentit:

«Stockler M, Vardy J, Pillai A ym. Acetaminophen (paracetamol) improves pain and well-being in people with advanced cancer already receiving a strong opioid regimen: a randomized, double-blind, placebo»1: Tutkimusryhmät erosivat toisistaan vain VNS-asteikolla mutta eivät VAS-asteikolla arvioiden.Tutkimukseen ei saatu kerättyä tavoiteltua 50 potilaan aineistoa, koska Australiassa kliinikot eivät halunneet lopettaa parasetamolin käyttöä ja Kanadassa kliinikot eivät puolestaan halunneet aloittaa parasetamolin käyttöä. Tutkimuksen kesto oli lyhyt.

«Israel FJ, Parker G, Charles M ym. Lack of benefit from paracetamol (acetaminophen) for palliative cancer patients requiring high-dose strong opioids: a randomized, double-blind, placebo-controlled, c»2: Läpilyöntikivun lääkitystä ei kuvattu. Tutkimuspotilaiden opioidiannoksen mediaani oli 255 mg oraalista morfiiniekvivalenttia vuorokaudessa. Tutkittujen potilaiden määrä oli vähäinen. Tutkimuksen kesto oli lyhyt.

«Axelsson B, Stellborn P, Ström G. Analgesic effect of paracetamol on cancer related pain in concurrent strong opioid therapy. A prospective clinical study. Acta Oncol 2008;47:891-5 »3: Potilaiden kivun intensiteetti oli hyvin matala. Vain puolella potilaista oli puhdas nosiseptiivinen kipu. Potilaat saivat ottaa tarvittaessa lisäannoksia opioidia. Opioidin käyttöä ei kuitenkaan raportoitu.

Kirjallisuutta

  1. Stockler M, Vardy J, Pillai A ym. Acetaminophen (paracetamol) improves pain and well-being in people with advanced cancer already receiving a strong opioid regimen: a randomized, double-blind, placebo-controlled cross-over trial. J Clin Oncol 2004;22:3389-94 «PMID: 15310785»PubMed
  2. Israel FJ, Parker G, Charles M ym. Lack of benefit from paracetamol (acetaminophen) for palliative cancer patients requiring high-dose strong opioids: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial. J Pain Symptom Manage 2010;39:548-54 «PMID: 20083373»PubMed
  3. Axelsson B, Stellborn P, Ström G. Analgesic effect of paracetamol on cancer related pain in concurrent strong opioid therapy. A prospective clinical study. Acta Oncol 2008;47:891-5 «PMID: 17965980»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kuolevan potilaan oireiden hoito
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko