Tulosta

Syöpäkipu ja WHO:n ohjeistus

Näytönastekatsaukset
16.8.2012
Katri Hamunen

Näytön aste: B

Syöpäkivun hoidon WHO:n ohjeistuksen mukaisesta hoidosta voitaneen tarvittaessa poiketa siirtymällä käyttämään suoraan vahvoja opioideja.

Avoimessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Marinangeli F, Ciccozzi A, Leonardis M ym. Use of strong opioids in advanced cancer pain: a randomized trial. J Pain Symptom Manage 2004;27:409-16 »1 verrattiin vahvoja opioideja ensilinjan lääkkeenä loppuvaiheen syöpään liittyvän kivun hoidossa WHO:n porrasteisen mallin mukaan toteutettuun kipulääkitykseen. Tutkimukseen osallistui 100 kotihoidossa olevaa palliatiivista potilasta. Sisäänottokriteerinä oli kivun voimakkuus (VAS korkeintaan 6/10). Muita kivunlievitysmenetelmiä oli mahdollisuus käyttää tarpeen mukaan. Kerran viikossa arvioitiin seuraavat asiat: elämänlaatu (kyselylomake), haittavaikutukset, lääkkeen siedettävyys, potilaan tyytyväisyys kivunhoitoon edellisen viikon aikana (tyytyväinen, ei tyytyväinen) ja Karnofsky (suorituskykyä mittaava asteikko). Potilaat kirjasivat päiväkirjaan päivittäin kivun voimakkuuden (VAS 0–10), yleiskunnon (VAS 0–10), haittavaikutusten voimakkuuden (0–2) ja mahdolliset ongelmat. Omainen arvioi potilaan yleiskuntoa (VAS 0–10) päivittäin.

8 potilasta suljettiin pois tutkimuksesta (syyt ilmoitettu). 48 potilasta hoidettiin WHO-ohjeiden mukaan (kumulatiivinen seuranta-aika 503 viikkoa) ja 44 suoraan vahvoilla opioideilla (seuranta-aika 467 viikkoa). Molemmissa ryhmissä kivun voimakkuus väheni hoidon myötä. Suoraan vahvoilla opioideilla hoidetuilla potilailla kivun lievitys oli merkitsevästi suurempi ja potilaan itse arvioima yleistila parempi kuin WHO-ohjeiden mukaan hoidetuilla potilailla. Elämänlaadussa ja Karnofskyssa ei ollut eroa ryhmien välillä. Suoraan vahvoilla opioideilla hoidetuilla potilailla oli suurempi kumulatiivinen määrä viikkoja, jolloin he olivat tyytyväisiä kivunhoitoon ja vähemmän lääkemuutoksia verrattuna WHO:n ohjeiden mukaan hoidettuihin potilaisiin. Omaisten arvioimassa yleiskunnossa ei ollut eroa ryhmien välillä.

Lääkemuutokset lievittivät kipua molemmissa ryhmissä, mutta vain suoraan vahvoilla opioideilla hoidetuilla potilailla yleiskunto koheni kivun lievityksen paranemisen myötä. Haittavaikutuksista pahoinvoinnin esiintymisessä oli eroa; WHO:n portaiden mukaan hoidetuilla potilailla pahoinvointia oli vähemmän. Ryhmässä, jota hoidettiin WHO:n ohjeiden mukaan, 48 % potilasta siirtyi käyttämään vahvoja opioideja. Vahvojen opioidien annoksissa ei ollut eroja ryhmien välillä. Kukaan potilaista ei saanut muita kivunlievitysmenetelmiä. Muita lääkkeitä kivun hoitoon (muun muassa antidepressantit, antiepileptit) käytettiin yhtä paljon molemmissa ryhmissä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kuolevan potilaan oireiden hoito 1

Kirjallisuutta

  1. Marinangeli F, Ciccozzi A, Leonardis M ym. Use of strong opioids in advanced cancer pain: a randomized trial. J Pain Symptom Manage 2004;27:409-16 «PMID: 15120769»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kuolevan potilaan oireiden hoito
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko