Tulosta

Skitsofreniaa sairastavien tupakasta vieroitus bupropionilla

Näytönastekatsaukset
2.12.2011
Klas Winell

Näytön aste: A

Bupropioni on tehokas lääke skitsofreenikkojen vieroituksessa.

Cochrane-katsaukseen «Tsoi DT, Porwal M, Webster AC. Interventions for smoking cessation and reduction in individuals with schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2010;6:CD007253 »1, «»1 otettiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa vieroitettiin skitsofreniaa tai skitsoaffektiivista sairautta sairastavia. 21 tutkimusta täytti hakuehdot, näistä 11 tähtäsi vieroitukseen ja 4 tupakoinnin vähentämiseen.

Seitsemän tutkimusta, joissa oli yhteensä 340 potilasta, vertasi bupropionia lumelääkkeeseen vieroituksessa. Hyöty oli ilmeinen, RR 2.84 (95 % LV 1.61–4.99), ja 6 kuukauden seurannassa (viisi tutkimusta ja 214 potilasta) 2.78 (95 % LV 1.02–7.58). Vieroitus ei heikentänyt psyykkistä vointia.

Muista hoidoista ei ollut tilastollisesti merkitsevää apua vieroituksessa, eikä mikään hoito auttanut tupakoinnin vähentämisessä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus 1

Kommentti

Myös vaikeasti psyykkisesti sairaita tulisi vieroittaa ja tarjota vieroitukseen lääkitystä.

Kirjallisuutta

  1. Tsoi DT, Porwal M, Webster AC. Interventions for smoking cessation and reduction in individuals with schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2010;6:CD007253 «PMID: 20556777»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko