Tulosta

Laihdutus virtsankarkailun hoidossa

Näytönastekatsaukset
15.8.2016
Pauliina Aukee

Näytön aste: A

Laihduttaminen vähentää ylipainoisten naisten virtsankarkailua.

Elämäntapamuutosten virtsankarkailua hoitavaa vaikutusta selvitettiin kesäkuuhun 2013 mennessä julkaistuista tutkimuksista «Imamura M, Williams K, Wells M ym. Lifestyle interventions for the treatment of urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD003505 »1, joista Cochrane-työryhmä katsoi 4 selittävän painonpudotuksen vaikutusta virtsankarkailuun. Kaikissa näissä tutkimuksissa todettiin painonpudotuksen vähentävän virtsankarkailua verrattaessa hoitamattomuuteen tai muuhun ei-kirurgiseen hoitoon.

Vuosina 2004–2006 suoritettiin kahdessa Yhdysvaltain osavaltiossa satunnaistettu tutkimus «Subak LL, Wing R, West DS ym. Weight loss to treat urinary incontinence in overweight and obese women. N Engl J Med 2009;360:481-90 »2, jossa selvitettiin laihduttamisen vaikutusta virtsankarkailuun ylipainoisilla naisilla. Tutkimuksen sisäänottokriteerit olivat yli 30 vuoden ikä, painoindeksi 25–50 m2/kg, vähintään 10 virtsankarkailukertaa viikossa ja kyky kävellä vähintään 2 korttelia 10 minuutissa. Laihduttaminen pyrittiin saamaan aikaan elämäntapa- ja ruokavaliomuutoksin (n = 226). Vertailuryhmälle (n = 112) pidettiin 4 terveysinformaatiotilaisuutta. Päämuuttuja oli virtsankarkailukerrat 7 vuorokauden virtsaamispäiväkirjassa. Lisäksi tehtiin 24 tunnin vaippatesti.

6 kuukauden kuluttua hoitoryhmässä painonpudotus oli keskimäärin 8 % (7,8 kg) ja vertailuryhmässä 1,6 % (1,5 kg). Viikoittaisten virtsankarkailukertojen määrässä oli merkittävä ero ryhmien välillä. Tutkimusryhmässä oli enemmän niitä, jotka kertoivat merkittävästä (≥ 70 %) virtsankarkailukertojen kokonaismäärän vähenemisestä (p < 0,001) sekä ponnistus- (p = 0,009) että pakkovirtsankarkailukertojen (p = 0,04) suhteen kuin vertailuryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Seurantaa jatkettiin 18 kuukauteen asti «Wing RR, Creasman JM, West DS ym. Improving urinary incontinence in overweight and obese women through modest weight loss. Obstet Gynecol 2010;116:284-92 »3. Naisten subjektiivinen tyytyväisyys virtsankarkailun vähenemiseen oli vahvasti yhteydessä painon putoamiseen. 5–10 % painostaan pudottaneet saavuttivat 3,7-kertaa todennäköisimmin vähintään 70 % vähenemisen virtsankarkailukerroissa kuin ne naiset, joilla paino oli noussut.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa «Brown JS, Wing R, Barrett-Connor E ym. Lifestyle intervention is associated with lower prevalence of urinary incontinence: the Diabetes Prevention Program. Diabetes Care 2006;29:385-90 »4 oli mukana 1 957 ylipainoista naista keskimäärin 2,9 vuoden ajan. Tutkittavat jaettiin 3 ryhmään: intensiiviseen elämäntapaohjaukseen osallistui 660 naista, metformiinia sai 636 naista ja lumelääkettä 661 yhdessä tavanomaisen elämäntapaohjauksen kanssa. Päämuuttuja oli virtsankarkailuoireiden ja -tyypin esiintyminen oirekyselylomakkein selvitettynä.

Viikoittaisen ponnistus- ja pakkovirtsankarkailun esiintyminen oli vähäisempää intensiivisen hoidon ryhmässä kuin metformiini- tai lumeryhmässä. Painon putoaminen selitti hoidon vaikutuksesta 35 %, mutta liikunta ja diabetes vain 5 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Virtsankarkailu (naiset) 1

Kommentti: Ylipainoisilla jo 5–10 prosentin painonpudotuksella voi olla merkittävä oireita vähentävä vaikutus.

Kirjallisuutta

 1. Imamura M, Williams K, Wells M ym. Lifestyle interventions for the treatment of urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD003505 «PMID: 26630349»PubMed
 2. Subak LL, Wing R, West DS ym. Weight loss to treat urinary incontinence in overweight and obese women. N Engl J Med 2009;360:481-90 «PMID: 19179316»PubMed
 3. Wing RR, Creasman JM, West DS ym. Improving urinary incontinence in overweight and obese women through modest weight loss. Obstet Gynecol 2010;116:284-92 «PMID: 20664387»PubMed
 4. Brown JS, Wing R, Barrett-Connor E ym. Lifestyle intervention is associated with lower prevalence of urinary incontinence: the Diabetes Prevention Program. Diabetes Care 2006;29:385-90 «PMID: 16443892»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Virtsankarkailu (naiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko