KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Laihdutus virtsankarkailun hoidossa

Näytönastekatsaukset
2.12.2011
Pauliina Aukee

Näytön aste: A

Laihduttaminen vähentää ylipainoisten naisten virtsankarkailua.

Vuosina 2004–2006 suoritettiin kahdessa Yhdysvaltain osavaltiossa satunnaistettu tutkimus «Subak LL, Wing R, West DS ym. Weight loss to treat urinary incontinence in overweight and obese women. N Engl J Med 2009;360:481-90 »1, jossa selvitettiin laihduttamisen vaikutusta virtsankarkailuun ylipainoisilla naisilla. Tutkimuksen sisäänottokriteerit olivat yli 30 vuoden ikä, painoindeksi 25–50, vähintään kymmenen virtsankarkailukertaa viikossa ja kyky kävellä vähintään kaksi korttelia kymmenessä minuutissa. Laihduttaminen pyrittiin saamaan aikaan elämäntapa- ja ruokavaliomuutoksin (n = 226). Vertailuryhmälle (n = 112) pidettiin neljä terveysinformaatiotilaisuutta. Päämuuttuja oli virtsankarkailukerrat 7 vuorokauden virtsaamispäiväkirjassa. Lisäksi tehtiin 24 tunnin vaippatesti. Kuuden kuukauden kuluttua hoitoryhmässä painonpudotus oli keskimäärin 8 % (7.8 kg) ja vertailuryhmässä 1.6 % (1.5 kg). Viikoittaisten virtsankarkailukertojen määrässä oli merkittävä ero ryhmien välillä. Tutkimusryhmässä olin enemmän niitä, jotka kertoivat merkittävästä (≥ 70 %) virtsankarkailukertojen kokonaismäärän vähenemisestä (p < 0.001) sekä ponnistus- (p = 0.009) että pakkovirtsankarkailukertojen (p = 0.04) suhteen kuin vertailuryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Seurantaa jatkettiin 18 kuukauteen asti «Wing RR, Creasman JM, West DS ym. Improving urinary incontinence in overweight and obese women through modest weight loss. Obstet Gynecol 2010;116:284-92 »2. Naisten subjektiivinen tyytyväisyys virtsankarkailun vähenemiseen oli vahvasti yhteydessä painon putoamiseen. 5–10 % painostaan pudottaneet saavuttivat 3.7-kertaa todennäköisimmin vähintään 70 % vähenemisen virtsankarkailukerroissa kuin ne naiset, joilla paino oli noussut.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa «Brown JS, Wing R, Barrett-Connor E ym. Lifestyle intervention is associated with lower prevalence of urinary incontinence: the Diabetes Prevention Program. Diabetes Care 2006;29:385-90 »3 oli mukana 1 957 ylipainoista naista keskimäärin 2.9 vuoden ajan. Tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään: intensiiviseen elämäntapaohjaukseen osallistui 660 naista, metformiinia sai 636 naista ja lumelääkettä 661 yhdessä tavanomaisen elämäntapaohjauksen kanssa. Päämuuttuja oli virtsankarkailuoireiden ja -tyypin esiintyminen oirekyselylomakkein selvitettynä. Viikoittaisen ponnistus- ja pakkovirtsankarkailun esiintyminen oli vähäisempää intensiivisen hoidon ryhmässä kuin metformiini- tai lumeryhmässä. Painon putoaminen selitti hoidon vaikutuksesta 35 %, mutta liikunta ja diabetes vain 5 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Ylipainoisilla jo 5–10 prosentin painonpudotuksella voi olla merkittävä oireita vähentävä vaikutus.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Virtsankarkailu (naiset) 1

Kirjallisuutta

  1. Subak LL, Wing R, West DS ym. Weight loss to treat urinary incontinence in overweight and obese women. N Engl J Med 2009;360:481-90 «PMID: 19179316»PubMed
  2. Wing RR, Creasman JM, West DS ym. Improving urinary incontinence in overweight and obese women through modest weight loss. Obstet Gynecol 2010;116:284-92 «PMID: 20664387»PubMed
  3. Brown JS, Wing R, Barrett-Connor E ym. Lifestyle intervention is associated with lower prevalence of urinary incontinence: the Diabetes Prevention Program. Diabetes Care 2006;29:385-90 «PMID: 16443892»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Virtsankarkailu (naiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko