Tulosta

Selkäkivun ja virtsankarkailun yhteys toisiinsa

Näytönastekatsaukset
2.12.2011
Minna Törnävä

Näytön aste: C

Selkäkipu ja virtsankarkailu saattavat olla yhteydessä toisiinsa.

Ruotsalaisessa vertailevassa kyselytutkimuksessa «Eliasson K, Elfving B, Nordgren B ym. Urinary incontinence in women with low back pain. Man Ther 2008;13:206-12 »1 tutkittiin selkäkivun yhteyttä virtsankarkailuun. Kysely suoritettiin kahdellesadalle ei-raskaana olevalle 17–46-vuotiaalle naiselle, jotka kärsivät alaselän kivusta. Vertailuryhmänä oli 725 naista, jotka olivat saman tutkijaryhmän pitkittäistutkimuksessa «Eliasson K, Nordlander I, Mattsson E ym. Prevalence of urinary leakage in nulliparous women with respect to physical activity and micturition habits. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2004;15:149»2, «Eliasson K, Nordlander I, Larson B ym. Influence of physical activity on urinary leakage in primiparous women. Scand J Med Sci Sports 2005;15:87-94 »3, jossa oli tutkittu virtsankarkailun esiintyvyyttä ennen ja jälkeen raskauden. Tutkimuksessa todettiin, että synnyttämättömillä (OR 2.3, CI 2.11–6.43) ja synnyttäneillä (OR 4.3, CI 2.9–7.1) selkäkipuisilla naisilla on suurentunut riski virtsankarkailun esiintyvyyteen verrattuna naisiin, joilla ei esiintynyt selkäkipua «Eliasson K, Elfving B, Nordgren B ym. Urinary incontinence in women with low back pain. Man Ther 2008;13:206-12 »1.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialainen tutkijaryhmä «Smith MD, Russell A, Hodges PW. Disorders of breathing and continence have a stronger association with back pain than obesity and physical activity. Aust J Physiother 2006;52:11-6 »4 tarkasteli selkäkivun yhteyttä virtsankarkailun esiintyvyyteen kolmeen ikäkauteen jaetun 38 050 naisen pitkittäistutkimuksessa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että 18–23-vuotiailla (OR 2.5, CI 1.4–4.7), 40–45-vuotiailla (OR 2.3, CI 1.7–3.1) ja 70–75-vuotiailla (OR 2.3, CI 1.7–2.9) naisilla, joilla esiintyi virtsankarkailua, oli suurempi riski usein esiintyvään selkäkipuun kuin saman ikäluokan naisilla, joilla ei esiintynyt virtsankarkailua.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialaisessa lähes 29 000 naiseen kohdistuneessa pitkittäistutkimuksessa «Smith MD, Russell A, Hodges PW. Is there a relationship between parity, pregnancy, back pain and incontinence? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008;19:205-11 »5 tutkittiin selkäkivun, raskauden, synnyttäneisyyden ja virtsankarkailun yhteyttä toisiinsa. Tutkimuksessa todettiin, että raskaana olevilla, joilla esiintyi virtsankarkailua, oli suurentunut riski selkäkipuun verrattuna raskaana oleviin, joilla ei esiintynyt virtsankarkailua. Raskaana olevilla virtsankarkailusta kärsivillä riski selkäkipuun harvoin tai joskus oli noin nelinkertainen (OR 3.8, CI 1.8–7.9) ja riski selkäkipuun usein oli lähes yhdeksänkertainen (OR 8.5, CI 3.8–19.4) verrattuna raskaana oleviin, joilla ei esiintynyt virtsankarkailua.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksen muuttuja raskaus saattaa vääristää tuloksia, sillä raskaus on riskitekijä niin virtsankarkailulle kuin selkäkivullekin.

Yhteenveto: Selkäpotilaita tutkittaessa ja kuntouttaessa tulee huomioida mahdollinen virtsankarkailuongelma. Myös virtsankarkailupotilaita hoitaessa tulee huomioida mahdollinen alaselkäkipuongelma.

Kirjallisuutta

 1. Eliasson K, Elfving B, Nordgren B ym. Urinary incontinence in women with low back pain. Man Ther 2008;13:206-12 «PMID: 17363318»PubMed
 2. Eliasson K, Nordlander I, Mattsson E ym. Prevalence of urinary leakage in nulliparous women with respect to physical activity and micturition habits. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2004;15:149-53 «PMID: 15167991»PubMed
 3. Eliasson K, Nordlander I, Larson B ym. Influence of physical activity on urinary leakage in primiparous women. Scand J Med Sci Sports 2005;15:87-94 «PMID: 15773862»PubMed
 4. Smith MD, Russell A, Hodges PW. Disorders of breathing and continence have a stronger association with back pain than obesity and physical activity. Aust J Physiother 2006;52:11-6 «PMID: 16515418»PubMed
 5. Smith MD, Russell A, Hodges PW. Is there a relationship between parity, pregnancy, back pain and incontinence? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008;19:205-11 «PMID: 17665083»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko