Tulosta

Glykeeminen indeksi ja diabeteksen hoitotasapaino

Näytönastekatsaukset
16.5.2013
Anne Antikainen

Näytön aste: B

Ruokavalion matala glykeeminen indeksi alentaa HbA1c-tasoa ja glykoituneiden proteiinien määrää diabeetikoilla, joilla hoitotasapaino ei ole optimaalinen, verrattuna ruokavalioon, jossa glykeeminen indeksi on korkea.

Kyseessä on meta-analyysi «Thomas D, Elliott EJ. Low glycaemic index, or low glycaemic load, diets for diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD006296 »1, jossa oli mukana 11 satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta. Tutkimukset oli haettu tietokannoista Cochrane Library, Medline, Embase ja Cinahl. Mukaan otettiin kesäkuun 2008 loppuun mennessä julkaistut tutkimukset. Lisäksi käytiin läpi aiheesta ilmestyneiden katsausartikkelien viiteluettelot. Tutkimukset täyttivät seuraavat kriteerit: satunnaistettu ja kontrolloitu koeasetelma, jossa vähintään neljän viikon mittainen tutkimusjakso, jossa verrattiin matalan glykeemisen indeksin tai kuorman ruokavaliota korkeamman glykeemisen indeksiin tai kuormaan tai diabeetikolle suositeltavaan ruokavalioon. Tutkittavat olivat tyypin 1 tai 2 diabeetikkoja, joiden hoitotasapaino ei ollut optimaalinen. Päätulokset olivat HbA1c tai fruktosamiini-, glykoitunut seerumin albumiini- tai muu glykoitunut proteiinitaso sekä haittavaikutukset. Analyysissa oli mukana 402 iältään 10–63-vuotiasta. Kaksi tutkimusta oli tehty lapsilla.

Tutkimuksissa, joissa oli käytetty rinnakkaiskoeasetelmaa, matalan glykeemisen indeksin tai kuorman ruokavaliolla HbA1c-arvo oli keskimäärin -0,5 % (95 % luottamusväli -0,9 – -0,1, p = 0,02) alempi ja vaihtovuorokoeasetelmaa käyttäneissä tutkimuksissa samoin keskimäärin 0,5 % (95 % luottamusväli -1,0 – -0,1, p = 0,03) alempi kuin korkeamman glykeemisen indeksin tai kuorman tai diabeetikolle suositeltavan ruokavalion. Yhdessä tutkimuksessa hypoglykemioiden määrä oli merkitsevästi pienempi matalan glykeemisen indeksin tai kuorman ruokavaliolla (-0,8 tapahtumaa vähemmän/kk, p < 0,01), toisessa tutkimuksessa yli 15 hypoglykemiaa/kk raportoineiden tutkittavien osuus oli pienempi matalan glykeemisen indeksin tai kuorman ruokavaliolla (35 % vs. 66 %, p = 0,06).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kyseessä on satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus «Wolever TM, Gibbs AL, Mehling C ym. The Canadian Trial of Carbohydrates in Diabetes (CCD), a 1-y controlled trial of low-glycemic-index dietary carbohydrate in type 2 diabetes: no effect on glycated h»2, jossa oli käytetty rinnakkaiskoeasetelmaa. Tutkimuksessa verrattiin kolmea ruokavaliota: runsashiilihydraattinen + korkea glykeeminen indeksi, runsashiilihydraattinen + matala glykeeminen indeksi ja vähähiilihydraattinen, runsaasti kertatyydyttömättömiä rasvahappoja sisältävä. Tutkimushenkilöinä oli 162 ruokavaliohoitoista, iältään 35–75-vuotiasta tyypin 2 diabeetikkoa, joilla oli lähtötilanteessa erinomainen hoitotasapaino; keskimääräinen HbA1c-arvo oli 6,1–6,2 %. Tutkimuksessa oli kahden viikon mittainen alkujakso, jonka aikana kaikki tutkittavat noudattivat samaa ruokavaliota (hiilihydraatteja 55 %, proteiinia 15 % ja rasvaa 30 % kokonaisenergiansaannista). Ruokavalio sisälsi korkeintaan 10 % tyydyttyneitä ja monityydyttymättömiä rasvahappoja kumpaakin ja loput kertatyydyttymättömiä rasvahappoja. Tämän jälkeen tutkittavat ohjattiin noudattamaan ryhmänsä mukaista ruokavaliota.

Tutkimusjakso oli vuoden mittainen. Tutkittavat tapasivat ravitsemusterapeutin ja saivat yksilöllistä ruokavalio-ohjausta jokaisella tutkimuskäynnillä (2 ja 4 viikkoa satunnaistamisen jälkeen, tämän jälkeen kuukauden välein tutkimuksen päättymiseen saakka). Tutkittavat saivat ilmaiseksi ruokavalion keskeiset ruoka-aineet (16–21 kpl): matalan ja korkean glykeemisen indeksin ruokavalioissa tärkkelyspitoisia ruoka-aineita, joiden glykeeminen indeksi oli määritetty, ja joiden ohjatut annosmäärät vastasivat 20–25 %:a kokonaisenergiansaannista. Runsaasti kertatyydyttymättömiä rasvahappoja sisältävän ruokavalion tutkimushenkilöt saivat oliivi- tai rypsiöljyä tai -levitettä, pähkinöitä ja muita runsaasti kertatyydyttymättömiä rasvahappoja sisältäviä ruoka-aineita. Ohjatuilla annosmäärillä näistä ruoista kertyi 10 % ruokavalion rasvasta. Päätulosmuuttujia olivat HbA1c, plasman glukoosi, lipidit ja C-reaktiivinen proteiini (CRP).

Tutkimusjakson lopussa ryhmien välillä ei ollut eroa HbA1c-arvoissa tai plasman lipideissä. Itse asiassa kaikissa ryhmissä HbA1c-taso nousi merkitsevästi vuoden aikana (lähtötaso noin 6,1–6,3 % tutkimuksen päättyessä, p < 0,0001). Plasman glukoosin paastoarvo oli matalin korkean glykeemisen indeksin ruokavaliolla, ja oraalisen sokerirasituskokeen kahden tunnin arvo oli 7 % korkeampi runsaasti kertatyydyttymättömiä rasvahappoja sisältäneellä ruokavaliolla kuin matalan glykeemisen indeksin ruokavaliolla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabetes 1

Kommentti: Ensimmäinen tutkimus «Thomas D, Elliott EJ. Low glycaemic index, or low glycaemic load, diets for diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD006296 »1 on huolellisesti tehty meta-analyysi, jonka aineisto edustaa sekä tyypin 1 että 2 diabeetikkoja, mukana oli myös tyypin 1 diabetesta sairastavia lapsia. Tässä joukossa koeasetelmasta riippumatta matalan glykeemisen indeksin tai kuorman ruokavalio alensi HbA1c-arvoa 0,5 % verrattuna korkean glykeemisen indeksin tai kuorman ruokavalioon tai diabeetikolle suositeltuun ruokavalioon. Meta-analyysissä kuitenkin oli rajattu tutkimushenkilöt niin, että heidän hoitotasapainonsa ei ollut optimaalinen, lisäksi suurin osa tutkimuksista oli lyhytkestoisia (suurin osa 4–6 viikkoa, yksi 6 kuukauden ja 1 vuoden tutkimus).

Tutkimus «Wolever TM, Gibbs AL, Mehling C ym. The Canadian Trial of Carbohydrates in Diabetes (CCD), a 1-y controlled trial of low-glycemic-index dietary carbohydrate in type 2 diabetes: no effect on glycated h»2 ei ollut mukana meta-analyysissä. Se oli huolellisesti toteutettu, pitkäkestoinen tutkimus, jossa tutkimusjakso kesti vuoden. Tutkimus oli toteutettu tyypin 2 diabeetikoilla, joilla ei ollut verensokeria alentavaa lääkitystä ja joiden hoitotasapaino ruokavaliohoidolla oli erinomainen. Tässä tutkimuksessa ei havaittu mitään eroa HbA1c-arvossa matalan glykeemisen indeksin, korkean glykeemisen indeksin tai runsaasti kertatyydyttämättömiä rasvahappoja sisältäneen ruokavalion välillä. Ainakin lyhyellä aikavälillä matalan glykeemisen indeksin ruokavalio voi parantaa HbA1c-arvoa diabeetikoilla, joiden hoitotasapaino ei ole optimaalinen. Säilyykö tämä ero pitempikestoisissa tutkimuksissa tai tuleeko se esiin diabeetikoilla, joilla hoitotasapaino on hyvä, vaatii vielä lisätutkimuksia.

Kirjallisuutta

  1. Thomas D, Elliott EJ. Low glycaemic index, or low glycaemic load, diets for diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD006296 «PMID: 19160276»PubMed
  2. Wolever TM, Gibbs AL, Mehling C ym. The Canadian Trial of Carbohydrates in Diabetes (CCD), a 1-y controlled trial of low-glycemic-index dietary carbohydrate in type 2 diabetes: no effect on glycated hemoglobin but reduction in C-reactive protein. Am J Clin Nutr 2008;87:114-25 «PMID: 18175744»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko