Tulosta

Antiseptisilla aineilla kyllästetyt katetrit ja infektioriski

Näytönastekatsaukset
29.6.2011
Kari Sammalkorpi

Näytön aste: B

Antiseptisilla aineilla kyllästettyjen katetrien käyttö ilmeisesti vähentää bakteriuriaa tavanomaiseen kestokatetriin verrattuna lyhytaikaisessa katetroinnissa.

Tässä Cochrane-katsauksessa «Schumm K, Lam TB. Types of urethral catheters for management of short-term voiding problems in hospitalised adults. Cochrane Database Syst Rev 2008;(2):CD004013 »1, «»1 pyrittiin selvittämään antiseptisilla ja antimikrobisilla aineilla kyllästettyjen virtsakatetrien infektioriskejä tavanomaisiin verrattuna lyhytaikaisessa katetroinnissa (korkeintaan 14 vuorokautta) aikuisilla sairaalapotilailla. Analyysiin otettiin mukaan kaikki satunnaistetut tutkimukset tästä aiheesta Cochrane Incontinence Group -tietokannasta. Tämän tietokannan lähteenä ovat tietokannat MEDLINE, CINAHL ja Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL).

Vertailuun kelpuutettiin 23 tutkimusta. Tutkimuksissa oli yhteensä 5 236 potilasta satunnaistetuissa ryhmissä (22 tutkimusta) ja 27 878 potilasta yhdessä tutkimuksessa, jossa oli vaihtovuoroinen koeasetelma. Tutkimusten potilaat olivat erilaisia kirurgisia ja sisätautisia potilaita, ja tutkimusten sukupuolijakaumat erosivat. Eroja oli myös katetrisaation pituudessa ja merkittävän bakteriurian määritelmissä. Tutkimusten kohteina oli erilaisia katetrityyppejä. Näistä hopeaseoksella kyllästetyt katetrit (silver alloy) (yhdeksän tutkimusta) vähensivät merkittävästi (RR 0.54, 95 % CI 0.43–0.67) oireetonta bakteriuriaa alle viikon kestäneessä hoidossa ja hiukan vähemmän merkittävästi (RR 0.64, 95 % CI 0.51–0.80) yli viikon hoidossa. Antibioottikatetreista minosykliinillä ja rifampisiinilla päällystetyt katetrit (RR 0.36, 95 % CI 0.18–0.73) sekä nitrofuranzonilla päällystetyt katetrit (RR 0.52, 95 % CI 0.34–0.78) vähensivät merkittävästi bakteriuriaa alle viikon kestäneessä hoidossa, mutta eivät pitemmällä ajalla. Tutkijat eivät olleet tyytyväisiä läpikäytyjen tutkimusten laatuun. Vaikutusta kliinisiin infektioihin ei ole osoitettu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Nämä kaksi systemaattista katsausta on tehty samalla tavalla saman ryhmän toimesta siten, että ensimmäisen «Johnson JR, Kuskowski MA, Wilt TJ. Systematic review: antimicrobial urinary catheters to prevent catheter-associated urinary tract infection in hospitalized patients. Ann Intern Med 2006;144:116-26 »2 kohteena olivat tutkimukset vuodesta 1966 kesäkuuhun 2005 ja toisen «Drekonja DM, Kuskowski MA, Wilt TJ ym. Antimicrobial urinary catheters: a systematic review. Expert Rev Med Devices 2008;5:495-506 »3 kohteena uudemmat tutkimukset kesäkuusta 2005 helmikuuhun 2008. Käytetyt tietolähteet olivat Medline, Biosis, Pubmed, the Cochrane Library, the US NIH, CINAHL ja CAB Abstracts. Tutkimusten piti olla satunnaistettuja tai ”kvasisatunnaistettuja” ja koskea antimikrobisia katetreja, jotka olivat saatavilla Yhdysvalloissa analyysin tekohetkellä. Ensimmäinen analyysi löysi 12 kelpaavaa tutkimusta ja toinen siihen vain yhden tutkimuksen lisää. Näissä oli yhteensä 13 546 potilasta, jotka olivat valtaosiltaan miespuolisia kirurgisia potilaita. Erilaiset poissulkukriteerit ja erilaiset vertailukatetrit vaikeuttivat tutkimusten yhteistä analyysia. Oireista virtsatulehdusta ei arvioitu yhdessäkään tutkimuksessa. Yhdeksän tutkimusta käsitteli hopealla käsiteltyjä katetreja ja tutkijat kiinnittivät huomiota siihen, että neljässä ennen vuotta 1995 tehdyissä tutkimuksissa katetrin suojateho oli huomattavasti suurempi (RR 0.24–0.44 mediaani 0.32) kuin viidessä sen jälkeisessä tutkimuksessa (RR 0.53–9.94 mediaani 0.84). Mahdollisia selittäviä tekijöitä olivat kontrolliryhmien bakteriuriamäärien erot ja kontrolliryhmien katetrityyppien erot. Neljässä tutkimuksessa käsiteltiin nitrofurantsonikatetreja ja bakteriurian väheneminen vaihteli välillä RR 0.08–0.68, mediaani 0.45.

Tutkijoiden arvion mukaan saadut tulokset ovat johdonmukaisia ja on kohtalaisen hyvänlaatuista näyttöä siitä, että antimikrobiset katetrit vähentävät bakteriuriaa lyhytaikaisessa katetroinnissa. Näyttöä kliinisten infektioiden estosta ei kuitenkaan ole.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Virtsatieinfektiot 1

Kommentti: Antimikrobisten katetrien käytöllä voidaan vähentää bakteriuriaa 1–2 viikon ajan. Vaikutuksen suuruus riippuu käytetyistä katetreista eikä ole samanlainen kaikissa potilasryhmissä. Käytettävissä ei ole näyttöä siitä, estävätkö nämä katetrit kliinisiä infektioita ja onko niiden käyttö taloudellisesti kannattavaa.

Kirjallisuutta

  1. Schumm K, Lam TB. Types of urethral catheters for management of short-term voiding problems in hospitalised adults. Cochrane Database Syst Rev 2008;(2):CD004013 «PMID: 18425896»PubMed
  2. Johnson JR, Kuskowski MA, Wilt TJ. Systematic review: antimicrobial urinary catheters to prevent catheter-associated urinary tract infection in hospitalized patients. Ann Intern Med 2006;144:116-26 «PMID: 16418411»PubMed
  3. Drekonja DM, Kuskowski MA, Wilt TJ ym. Antimicrobial urinary catheters: a systematic review. Expert Rev Med Devices 2008;5:495-506 «PMID: 18573048»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Virtsatieinfektiot
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko