Tulosta

Trimetopriimi naisen komplisoitumattoman kystiitin hoidossa

Näytönastekatsaukset
28.6.2011
Maarit Wuorela

Näytön aste: A

Kolmen päivän trimetopriimihoito on riittävä naisen kystiitin hoidossa.

Alankomaalaisessa satunnaistetussa tutkijan kannalta sokkoutetussa prospektiivisessa tutkimuksessa «van Merode T, Nys S, Raets I ym. Acute uncomplicated lower urinary tract infections in general practice: clinical and microbiological cure rates after three- versus five-day treatment with trimethopri»1 verrattiin kolmen ja viiden päivän trimetopriimihoitoa akuutin kystiitin hoidossa (oireiden lievittyminen, bakteriologinen vaste 1 ja 3 päivää antibiootin loppumisen jälkeen). Trimetopriimin annosta ei tutkimuksessa mainittu. Tutkimukseen otettiin 13–77-vuotiata naisia, joilla oli akuutin kystiitin oireet. Poissulkukriteerit olivat diabetes, virtsateiden rakenteellinen tai toiminnallinen poikkeavuus, pyeloneftriittiin sopivat oireet, VTI viimeisten 3 kuukauden aikana, pitkäaikainen katetrointi, immunosuppressiivinen lääkehoito ja allergia trimetopriimille. Kolmen päivän hoitoon satunnaistettiin 160 ja viiden päivän hoitoon 164 potilasta. Lähinnä bakteriologisten seurantanäytteiden puuttumisen takia tutkimuksen päätti lopulta 66/63 potilasta.

Oireistaan toipuneiden potilaiden määrä oli kolme päivää kestäneen trimetopriimihoidon jälkeen (1 päivä antibiootin loppumisesta / 3 päivää antibiootin loppumisesta) 33/50 ja 39/59. Viiden päivän hoidon jälkeen vastaavat luvut olivat 35/56 ja 39/62.

Trimetopriimiresistenssi tutkimusnäytteissä ennen trimetopriimihoitoa oli 16 %. Virtsan bakteeriviljelyt olivat negatiiviset (ennen hoitoa / 1 päivä hoidon päättymisen jälkeen / 3 päivää hoidon päättymisen jälkeen) kolmen päivän hoidon saneilla 13/20, 49/74 ja 44/67 sekä viiden päivän hoidon saaneilla 17/27, 49/78 ja 52/83.

Tutkimuksessa 70–75 % potilaista oli oireettomia kolme päivää trimetopriimihoidon loppumisen jälkeen kohtuullisen korkeasta aiheuttajabakteerien trimetopriimisresistenssistä huolimatta. Kolmen ja viiden päivän hoitojen välillä ei ollut kliinisesti merkittäviä eroja paranemisessa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Norjalaisessa prospektiivisessa kaksoissokossa kohorttitutkimuksessa «Gossius G, Vorland L. The treatment of acute dysuria-frequency syndrome in adult women: Double-blind, randomized comparison of three-day vs ten-day trimethoprim therapy. Curr Ther Res Clin Exp.1985;37»2 verrattiin kolmen ja kymmenen päivän trimetopriimihoitoa (200 mg x 2) toisiinsa 16–80-vuotiaiden naisten kystiitin hoidossa. Sisäänottokriteereinä tutkimuksessa olivat kirvely virtsatessa, tihentynyt virtsaamistarve ja pyuria. Poissulkukriteerit olivat raskaus, diabetes, pyelenefriitin oireet, tiedossa oleva nefrologinen, urologinen tai vaikea gynekologinen ongelma, diureettien käyttö, mikrobilääkehoito edeltävien 3 kuukauden aikana, vaikea systeeminen sairaus, solunsalpaaja- tai kortikosteroidihoito, tiedossa oleva munuaisten tai maksan sairaus, sydämen vajaatoiminta tai tunnettu yliherkkyys trimetopriimille. Myös ne, joiden virtsassa kasvava bakteeri oli resistentti tirmetopriimille, jätettiin pois lopullisesta analyysistä, joten tutkimuksen päätetapahtuma eli bakteriologinen vaste arvioitiin vain trimetopriimille herkkien organismien osalta.

135 tutkittavasta 44:llä (32.6 %) oli merkittävä ≥ 105/ml bakteerikasvu virtsassa. Kahdeksan potilasta kehitti hoidon aikana pyelonefriitin, kuusi ei tullut seurantakäynnille ja kahdella potilaalla oli alun perin trimetopriimille resistentti bakteeri virtsassa. Näin olen 72 tutkittavaa voitiin arvioida bakteriologisen vasteen suhteen (n = 35 kolme päivää hoidettujen ja n = 37 kymmenen päivää hoidettujen ryhmässä). Bakteriologisten vasteiden välillä ei ollut eroja 3 (94 %) ja 10 päivää (97 %) hoidettujen potilaiden välillä 2 ja 6 viikkoa hoidon päättymisen jälkeen. Haittavaikutukset olivat yleisempiä 10 päivän hoidon jälkeen (19 %) 3 päivän hoitoon verrattuna (6 %), p < 0.01.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Avoimessa ruotsalaisessa tutkimuksessa «Ahlmén J, Frisén J, Ekbladh G. Experience of three-day trimethoprim therapy for dysuria-frequency in primary health care. Scand J Infect Dis 1982;14:213-6 »3 selvitettiin 3 päivään trimetopriimihoidon (300 mg x 1) vaikutusta dysuriaan ja tihentyneeseen virtsaamistarpeeseen 16–60-vuotiailla avohoitopotilailla. Tutkimuksen poissulkukriteerit olivat raskaus tai sen epäily tai muu diagnoosi, kuten gynekologinen tulehdus. 78 tutkittavasta 77 oli naisia ja 1 mies. Bakteeriviljely oli positiivinen 74 %:lla potilaista mikrobilääkehoidon alkaessa. Hoidon kliininen vaste oli 90 %.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Virtsatieinfektiot 1

Kommentti: Tutkimusten potilasmäärät olivat varsin pienet.

Kirjallisuutta

  1. van Merode T, Nys S, Raets I ym. Acute uncomplicated lower urinary tract infections in general practice: clinical and microbiological cure rates after three- versus five-day treatment with trimethoprim. Eur J Gen Pract 2005;11:55-8 «PMID: 16392777»PubMed
  2. Gossius G, Vorland L. The treatment of acute dysuria-frequency syndrome in adult women: Double-blind, randomized comparison of three-day vs ten-day trimethoprim therapy. Curr Ther Res Clin Exp.1985;37:34-42
  3. Ahlmén J, Frisén J, Ekbladh G. Experience of three-day trimethoprim therapy for dysuria-frequency in primary health care. Scand J Infect Dis 1982;14:213-6 «PMID: 6755659»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Virtsatieinfektiot
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko