Tulosta

A-streptokokin ja kurkkukipuoireen ilmaantuvuus väestössä

Näytönastekatsaukset
25.1.2012
Hans Blomberg

Näytön aste: C

Kurkkukipuoireen ilmaantuvuus lapsiperheissä on vuoden aikana lapsilla 35 % ja aikuisilla 14 %. Tämä lienee kolme kertaa suurempi kuin viljelyllä varmistettujen StrA-infektioiden (12 %:lla lapsista ja 5 %:lla aikuisista) ja neljä kertaa suurempi kuin serologisesti varmistettujen StrA-infektioiden määrä (8 %:lla lapsista ja 3 %:lla aikuisista).

Australiassa seurattiin vuodesta 2001 alkaen 16 kuukauden ajan 202 perhettä (853 henkeä) «Danchin MH, Rogers S, Kelpie L ym. Burden of acute sore throat and group A streptococcal pharyngitis in school-aged children and their families in Australia. Pediatrics 2007;120:950-7 »1. Näissä perheissä oli ainakin yksi 3–12 vuoden ikäinen lapsi. Perheet valittiin Melbournen esikaupungista satunnaisotannalla, ja 97 % perheistä pysyi seurannassa mukana koko tutkimuksen ajan. Kaikilta otettiin nieluviljely 3–4 kuukauden välein. Kun perheessä ilmeni nielutulehdus ja ainakin yksi ylähengitystietulehduksen muu oire, otettiin potilaasta nieluviljely. Jos viljelystä kasvoi StrA, otettiin nieluviljely kaikista perheenjäsenistä. Tämän lisäksi sairastuneesta tutkittiin myös serologia. Serologinen tutkimus toistettiin kahden viikon kuluttua. Antistreptolysiini O (ASO) tai anti-DNasi B (ADB) tiitterin nousu > 0.2 log-10 merkitsi, että StrA oli varmistettu serologisesti.

Kurkkukipua sairasti lapsista (1–18-vuotiaat) vuoden aikana 35 %. StrA-faryngiittia viljelyvarmistetusti sairasti 12 % ja serologisesti varmistettu StrA-infektio 8 %. Vuoden aikana 14 % aikuisista ilmeni kurkkukipuoire, 5 % todettiin viljelyvarmistettu StrA-faryngiitti ja 3 % serologisesti varmistettu StrA-infektio. StrA-kantajia oli vuodenajasta riippumatta 2 %. Toistetuissa nieluviljelyissä lapsista StrA-kantajia oli keväällä 13 %, kesällä 8 % ja talvella 16 %. Aikuisten kantajuus oli 2 %, heillä ei voitu osoittaa kantajuuden vuodenaikavaihtelua.

Kommentti: Tutkimuksessa oli selvästi määritelty tutkimukseen otettavat perheenjäsenet (aikuiset jäsenet, joilla oli kurkkukipuoire + ≥ 1 Centor-pistettä ja lapset, joilla kurkkukivun lisäksi oli muita oireita). Sekundaarisairaustapaukset (n = 32) otettiin tutkimukseen viljelytuloksen eikä kurkkukipuoireen perusteella. Näin ollen sekundaaritapaukset vaikeuttavat tutkimustulosten tulkintaa. Suurin osa heistä on todennäköisesti ilman kurkkukipuoiretta, ja he muodostavat kuitenkin suuren osan (N = 32) suhteutettuna StrA-viljelypositiivisiin kurkkukipuisten primaaritapauksiin (n = 54). Kuitenkin StrA-viljelypositiivisilla potilailla oli yhtä suuri osuus serologisesti varmistettua StrA-tulehdusta. Tämä viittaa siihen, että he sairastivat StrA-tautia ilman selviä oireita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Nielutulehdus 1

Kirjallisuutta

  1. Danchin MH, Rogers S, Kelpie L ym. Burden of acute sore throat and group A streptococcal pharyngitis in school-aged children and their families in Australia. Pediatrics 2007;120:950-7 «PMID: 17974731»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Nielutulehdus
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko