Tulosta

Diabetes 8–10 vuotta laihdutusleikkauksen jälkeen

Näytönastekatsaukset
28.12.2010
Vesa Koivukangas ja Tuula Pekkarinen

Näytön aste: B

Lihavuusleikkaus ilmeisesti helpottaa diabeteksen hoitoa ja alentaa sen insidenssiä 8–10 vuoden kuluttua leikkauksesta.

Sjöström ym. «Sjöström L, Lindroos AK, Peltonen M ym. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med 2004;351:2683-93 »1 (SOS) -tutkimus oli prospektiivinen, kontrolloitu ja satunnaistamaton tutkimus. Satunnaistamisen puutteesta aiheutuvaa harhaa pyrittiin vähentämään ryhmien tarkalla samankaltaistamisella. Tutkimuksessa oli yhteensä 2 010 kirurgista potilasta (keskimääräinen BMI 41, ikä keskimäärin 47) ja saman verran kontrollipotilaita. Kontrollipotilaat (keskimääräinen BMI 41, ikä keskimäärin 48) saivat erilaisia konservatiivisia hoitoja tai heitä seurattiin ilman hoitoa terveyskeskuksissa. Leikkauksista 156 oli pantaleikkauksia, 451 mahalaukun tuettuja muotoiluja ja 34 mahalaukun ohitusleikkauksia. Diabetes parani (fP-gluk < 7 mmol/l) leikkausryhmässä 36 % ja kontrolliryhmässä 13 %. Diabeteksen insidenssin vetosuhde (odd ratio) oli kymmenen vuotta leikkauksesta 0.25 suosien leikkausryhmää. Raportointihetkellä tutkimuksessa oli ollut mukana kymmenen vuoden ajan 1 703 henkilöä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Diabeteksen parantuminen oli harvinaisempaa kuin meta-analyyseissa. Suurin osa leikkauksista oli rajoittavia, ja diabetes parani yhtä usein kuin rajoittavien leikkausten meta-analyyseissa. Tämä myös alentaa hiukan sovellettavuutta nykytilanteeseen.

McDonald ym. «MacDonald KG Jr, Long SD, Swanson MS ym. The gastric bypass operation reduces the progression and mortality of non-insulin-dependent diabetes mellitus. J Gastrointest Surg 1997;1:213-20; discussion 22»2 kohorttikontrolloidussa retrospektiivisessä tutkimuksessa vertailtiin diabeteksen kulkua morbidisti obeeseilla leikkauspotilailla (n=154, keskimääräinen BMI 51) ja samassa keskuksessa hoidetuilla diabetespotilailla(n=78, keskimääräinen BMI 49), joita ei operoitu rahoitusongelmien tai potilaan oman halun vuoksi. Leikkaukset tehtiin 1979 ja 1994 välillä. Leikkauspotilailla paastoverensokeri laski keskimäärin arvosta 187 mg/dl arvoon 140 mg/dl. Diabeteslääkitystä tarvitsevien potilaiden määrä kohosi keskimäärin 9 v seurannan aikana konservatiivisessa hoidossa 57 %:sta 88 %:iin ja laski leikkausryhmässä 32 %:sta 9 %:iin. Seurannan aikana leikatuista potilaista kuoli 9 % ja konservatiivisesti hoidetuista 28 %.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimuksen laatu on heikko johtuen retrospektiivisesta tutkimusasetelmasta

Pories ym. «Pories WJ, Swanson MS, MacDonald KG ym. Who would have thought it? An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus. Ann Surg 1995;222:339-50; discussion 350-2 »3 tutkimus oli 600 potilasta (keskimääräinen BMI 50), joista 146 potilaalla diabetes ja 152 potilaalla alentunut sokerinsieto. Seuranta-aika oli keskimäärin kahdeksan ja enintään 14 vuotta. Diabetesta pidettiin parantuneena jos paastoverensokeri ja HbA1c olivat normaalit ilman diabeteslääkkeitä. 83 % diabetespotilaista tulkittiin parantuneiksi keskimäärin 8 vuoden seurannan jälkeen. 99 % potilaista, joilla oli alentunut sokerinsieto ennen leikkausta olivat normoglykeemisiä em. seurannan jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Lihavuus (aikuiset) 1

Kommentti: Potilassarja, jossa oli pitkä seuranta-aika ja suhteellisen suuri määrä potilaita. Näytönastetta nostavat vaikutuksen voimakkuus ja tutkimustulosten yhdenmukaisuus. Tutkimuksen laatu on heikko, koska kyseessä on potilassarja ilman kontrolleja, potilassarjaksi hyvä: seurassa pysyi mukana 90 % potilaista.

Kirjallisuutta

  1. Sjöström L, Lindroos AK, Peltonen M ym. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med 2004;351:2683-93 «PMID: 15616203»PubMed
  2. MacDonald KG Jr, Long SD, Swanson MS ym. The gastric bypass operation reduces the progression and mortality of non-insulin-dependent diabetes mellitus. J Gastrointest Surg 1997;1:213-20; discussion 220 «PMID: 9834350»PubMed
  3. Pories WJ, Swanson MS, MacDonald KG ym. Who would have thought it? An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus. Ann Surg 1995;222:339-50; discussion 350-2 «PMID: 7677463»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko