Tulosta

Diabetes kaksi vuotta laihdutusleikkauksen jälkeen

Näytönastekatsaukset
28.12.2010
Vesa Koivukangas

Näytön aste: A

Lihavuusleikkaus vähentää tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon tarvetta kahden vuoden ajaksi leikkauksesta, jolloin suuri osa diabeetikoista on ilman lääkitystä normoglykeemisiä.

Hakustrategia: Medline-tietokanta hakusanoilla bariatric surgery, diabetes, diabetes mellitus, gastric bypass, laparoskopic gastric band, sleeve gastrectomy, vertical banded gastrectomy. THL raportin (Sairaalloisen lihavuuden kirurginen hoito) kirjallisuushaku, viitataan sen hakukriteereihin. Kaikki RCT:t ja kontrolloidut tutkimuksen ja potilassarjat, joissa vähintään 100 potilasta seurattu 5 vuotta.

Dixonin ym. «Dixon JB, O'Brien PE, Playfair J ym. Adjustable gastric banding and conventional therapy for type 2 diabetes: a randomized controlled trial. JAMA 2008;299:316-23 »1 tutkimus oli RCT, jossa verrattiin pantaleikkausta ja diabeteksen konservatiivista hoitoa. Kaikilla potilailla oli diabetes. Potilaiden keskimääräinen BMI oli 37. Tutkimuksessa oli yhteensä 60 potilasta. Kirurgisten potilaiden preoperatiivinen HbA1c oli 7.8 % ja konservatiivisesti hoidettujen 7.6 %. Potilaista 92 % pystyttiin seuraamaan suunniteltu kahden vuoden aika. Seurannassa diabetes parani leikatuista potilaista 73 %:lla ja konservatiivisesti hoidetuista 13 %:lla. Diabetesta pidettiin parantuneena, jos potilaiden paastoverensokeri oli alle 7.0 mmmol/l ja HbA1c alle 6.2 % ilman diabeteslääkitystä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Pantaleikkauksia ei Suomessa enää juurikaan tehdä. On kuitenkin todennäköistä, että Suomessa tavallisimmin käytössä olevan leikkausmenetelmän (mahalaukun ohitusleikkaus) diabetesvaikuttavuus on suurempi kuin pantaleikkauksen «Buchwald H, Estok R, Fahrbach K ym. Weight and type 2 diabetes after bariatric surgery: systematic review and meta-analysis. Am J Med 2009;122:248-256.e5 »2. Konservatiivinen hoito ei ollut parasta mahdollista.

Buchwald ym. «Buchwald H, Estok R, Fahrbach K ym. Weight and type 2 diabetes after bariatric surgery: systematic review and meta-analysis. Am J Med 2009;122:248-256.e5 »2 meta-analyysiin löydettiin yhteensä 135 246 lihavuusleikkauksella hoidettua potilasta, joista 7 258:lla potilaan diabeteksen kulku leikkauksen jälkeen raportoitiin. Potilaiden keskimääräinen BMI oli 48. Tutkimukset oli julkaistu 1990–2006. Diabetes parani 78 %:lla potilaista ja parani tai helpottui 87 %:lla potilaista. Useimmissa tutkimuksissa diabeteksen pidettiin parantuneen, jos potilaat olivat normoglykeemisiä ilman diabeteslääkkeitä ja HbA1c oli alle 6 %. Kahden vuoden kuluessa leikkauksesta raportoitiin diabeteksen parantuneen 80 %:lla potilaista ja yli kahden vuoden seurannassa vuotta 75 %:lla. Diabetes parani useammin ohittavien kuin rajoittavien leikkausten jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Diabeteksen parantumistiedot erillisten julkaisujen osalta ovat puutteellisesti raportoidut. Suuri määrä potilaita, mutta valtaosa tutkimuksista oli potilassarjoja. Laadukkaita tutkimuksia oli vain 10 (1.6 %). Meta-analyysiin hyväksyttiin tutkimukset, joissa seurantatieto oli saatavilla vähintään 50 % lta leikatuista potilaista.

Cochrane-katsauksessa «Colquitt JL, Picot J, Loveman E ym. Surgery for obesity. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD003641 »3 todettiin diabeteksen parantuvan usein lihavuusleikkauksen jälkeen. Diabeteksen osalta katsauksessa ovat mukana Dixon «Dixon JB, O'Brien PE, Playfair J ym. Adjustable gastric banding and conventional therapy for type 2 diabetes: a randomized controlled trial. JAMA 2008;299:316-23 »1 ja Sjöstöm «Sjöström L, Lindroos AK, Peltonen M ym. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med 2004;351:2683-93 »4 ja O´Brien «O'Brien PE, Dixon JB, Laurie C ym. Treatment of mild to moderate obesity with laparoscopic adjustable gastric banding or an intensive medical program: a randomized trial. Ann Intern Med 2006;144:625-3»5. Dixon ja Sjöstromin artikkelit referoidaan toisaalla tässä näytönastekatsauksessa. O´Brienin «O'Brien PE, Dixon JB, Laurie C ym. Treatment of mild to moderate obesity with laparoscopic adjustable gastric banding or an intensive medical program: a randomized trial. Ann Intern Med 2006;144:625-3»5 RCT-tutkimuksessa selviteltiin pantaleikkauksen vaikutusta kohtalaisessa lihavuudessa (BMI 30–35). Ennen leikkausta metabolinen syndrooma oli sekä kirurgisessa että konservatiivisessa ryhmässä 15/40 potilaalla. 2 vuoden seurannan jälkeen se oli kirurgisesti hoidetuista 1/37 potilaalla ja konservatiivisesti hoidetuista 8/33 potilaalla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Vain em. kolme alkuperäistutkimusta mukana.

Pontiroli ym. «Pontiroli AE, Folli F, Paganelli M ym. Laparoscopic gastric banding prevents type 2 diabetes and arterial hypertension and induces their remission in morbid obesity: a 4-year case-controlled study. Di»6 prospektiivisessa ja kontrolloidussa tutkimuksessa selviteltiin diabeteksen parantumista ja ilmaantumista pantaleikkauksen ja lihavuuden konservatiivisen hoidon jälkeen. Kirurgisessa ryhmässä oli 73 potilasta (keskimääräinen BMI 45), joista 17 sairasti diabetesta, joista 7 parani leikkauksen jälkeen (45 %). Kontrolliryhmässä oli 49 potilasta(keskimääräinen BMI 45), joista 20 sairasti diabetesta, joista yksi parani leikkauksen jälkeen (4 %:). 56 kirurgisesta potilaasta kukaan ei saanut diabetesta seurannan aikana. 5 konservatiivisesti hoidettu potilasta 29:stä sairastui diabetekseen (17 %). Tutkimuksessa ei mainita millä kriteereillä diabetesta pidettiin parantuneena. 4 vuoden kuluttua koko diabetespotilaiden leikkausryhmällä keskimääräinen HbA1c oli 8.0 % ja konservatiivisesti hoidetuilla diabeetikoilla 8.6 %.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Maggardin ym. «Maggard MA, Shugarman LR, Suttorp M ym. Meta-analysis: surgical treatment of obesity. Ann Intern Med 2005;142:547-59 »7 meta-analyysissa diabeteksen raportointi löydettiin 21 tapaustutkimuksesta. Diabetes parani tai helpottui 64–100 % potilaista. SOS-tulokset kuvataan erikseen. Diabeteksen parantumiskriteerejä ei kerrota.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimukset yleensä heikkotasoisia. Diabetestutkimukset ovat SOS-tutkimusta lukuun ottamatta potilassarjoja.

Pournarasin ym. tutkimuksessa «Pournaras DJ, Osborne A, Hawkins SC ym. Remission of type 2 diabetes after gastric bypass and banding: mechanisms and 2 year outcomes. Ann Surg 2010;252:966-71 »8 verratiin ohitusleikkauksen ja pantaleikkausen vaikutusta diabetekseen 24–36 kk aikana. Tutkitut olivat yhdessä keskuksessa kolmen vuoden aikana peräkkäisesti leikattuja potilaita. Ohitusleikkaus tehtiin 22 potilaalle (ikä keskimäärin 46 vuotta, painoindeksi 47, insuliinihoidossa 54 %, Hb A1c 9,1). Pantaleikkaus tehtiin12 potilaalle (ikä keskimäärin 47, painoindeksi 47, insuliinihoidossa 33 %, HbA1c 8.4). Diabetestä pidettiin parantuneena jos paastosokeri oli alla 7mmol/L ilman lääkehoitoa, 2h arvo sokerirasituskokeessa oli alle 11,1 mmol/l ja HbA1c oli alle 6% vähintään 3 kk lääkkeettömän jakson jälkeen. Potilaiden painoindeksi leikkauksen jälkeen oli ryhmissä sama (33) HbA1c parani ohitusryhmässä 2.9% ja pantaryhmässä 1,9%.Viimeisellä seurantakäynnillä (24–36 kk leikkauksesta) 72% ohituspotilaista ja 17% pantapotilaista voitiin pitää parantuneena yllä olevien kriteerien mukaisesti. Tutkimuksen toisessa osassa todettiin vain ohitusleikkauksen parantaneen potilaiden insuliiniresistenssiä, insuliinin eristystä ja aterian jälkeistä GLP-1 eritystä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Lihavuus (aikuiset) 1

Kommentti: Melko pieni tutkimus, jossa kuitenkin kattava ja tarkka diabeteksen seuranta.

Kirjallisuutta

 1. Dixon JB, O'Brien PE, Playfair J ym. Adjustable gastric banding and conventional therapy for type 2 diabetes: a randomized controlled trial. JAMA 2008;299:316-23 «PMID: 18212316»PubMed
 2. Buchwald H, Estok R, Fahrbach K ym. Weight and type 2 diabetes after bariatric surgery: systematic review and meta-analysis. Am J Med 2009;122:248-256.e5 «PMID: 19272486»PubMed
 3. Colquitt JL, Picot J, Loveman E ym. Surgery for obesity. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD003641 «PMID: 19370590»PubMed
 4. Sjöström L, Lindroos AK, Peltonen M ym. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med 2004;351:2683-93 «PMID: 15616203»PubMed
 5. O'Brien PE, Dixon JB, Laurie C ym. Treatment of mild to moderate obesity with laparoscopic adjustable gastric banding or an intensive medical program: a randomized trial. Ann Intern Med 2006;144:625-33 «PMID: 16670131»PubMed
 6. Pontiroli AE, Folli F, Paganelli M ym. Laparoscopic gastric banding prevents type 2 diabetes and arterial hypertension and induces their remission in morbid obesity: a 4-year case-controlled study. Diabetes Care 2005;28:2703-9 «PMID: 16249543»PubMed
 7. Maggard MA, Shugarman LR, Suttorp M ym. Meta-analysis: surgical treatment of obesity. Ann Intern Med 2005;142:547-59 «PMID: 15809466»PubMed
 8. Pournaras DJ, Osborne A, Hawkins SC ym. Remission of type 2 diabetes after gastric bypass and banding: mechanisms and 2 year outcomes. Ann Surg 2010;252:966-71 «PMID: 21107106»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko