Tulosta

Laihdutusohjauksen vaikutus sairauksien vaaratekijöihin ylipainoisilla ikääntyneillä

Näytönastekatsaukset
28.12.2010
Paula Hakala

Näytön aste: C

Elintapahoito saattaa vähentää ylipainoisilla ikääntyneillä (yli 60-vuotiaat) sairauksien vaaratekijöitä.

Englantilaiset tutkijat selvittivät systemaattisessa katsauksen ja meta-analyysin avulla laihdutusinterventioiden vaikutusta ikääntyneiden painoon ja sairauksien riskitekijöihin «Witham MD, Avenell A. Interventions to achieve long-term weight loss in obese older people: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing 2010;39:176-84 »1. Tietolähteinä käytettiin 13 tietokannasta (mm. Medline, CINAHL, psycINFO, Cochrane ja EMBASE) löytyneitä tutkimuksia aikaväliltä 1966–joulukuu 2008. Katsaukseen valinnan kriteerit olivat seuraavat:

 • satunnaistettu ja kontrolloitu tutkimus, jonka ensisijainen tavoite oli laihtuminen
 • tutkittujen ikä keskimäärin vähintään 60 vuotta ja BMI vähintään 30 kg/m2
 • tutkimuksen kesto vähintään vuosi.

Kriteerit täyttäviä tutkimuksia löytyi 9. Tutkimuksissa naisten osuus aineistosta vaihteli välillä 51–100 %, keskimääräinen ikä välillä 61–70 vuotta ja keskimääräinen BMI välillä 31.5–39 kg/m2. Suurin osa tutkimuksista kohdistui johonkin tiettyyn potilasryhmään, tavallisimmin sydän- ja verisuonitautia, diabetesta tai nivelrikkoa sairastaviin. Interventiot perustuivat ruokavalio-ohjaukseen tai liikuntaohjaukseen tai sisälsivät niitä molempia.

Seerumin kolesterolipitoisuuden (mitattiin 4 tutkimuksessa) muutos oli keskimäärin -0.36 mmol/l (95 % CL -0.75, 0.04; p=0.08). LDL- ja HDL-kolesteroli- sekä triglyseridipitoisuuksissa (mitattiin 3 tutkimuksessa) ei tapahtunut merkitseviä muutoksia.

Verenpaineen muutoksia seurattiin kahdessa tutkimuksessa. Niistä toisessa (TONE-tutkimus, «Whelton PK, Appel LJ, Espeland MA ym. Sodium reduction and weight loss in the treatment of hypertension in older persons: a randomized controlled trial of nonpharmacologic interventions in the elderly»5) verenpaine aleni interventioryhmässä enemmän kuin tavanomaista hoitoa saaneessa kontrolliryhmässä (4.0/1.1 vs. 0.8/0.8 mmHg; syst. verepaine p<0.001; 3 kk:n seuranta). Verenpainelääkitys voitiin lopettaa interventioryhmässä 93 %:lta (kontrolliryhmässä 87 %:lta). Tutkimuksista toisessa (Toobert 2000) verenpaineessa ei tapahtunut muutoksia.

Veren sokeritason muutoksia seurattiin kahdessa tutkimuksessa. Niistä toisessa «Glasgow RE, La Chance PA, Toobert DJ ym. Long-term effects and costs of brief behavioural dietary intervention for patients with diabetes delivered from the medical office. Patient Educ Couns 1997;32:»2 ei havaittu mitään eroa HbA1c -arvoissa tutkimusryhmien välillä, mutta toisessa (DPP-tutkimus, Crandall ym. 2006) diabeteksen ilmaantuvuus oli huomattavasti vähäisempää interventioryhmässä kuin kontrolliryhmässä (adjusted hazard ratio 0.50; 95 % Cl 0.29–0.89).

Sairastuvuutta seurattiin vain yhdessä tutkimuksessa (TONE-tutkimus, «Whelton PK, Appel LJ, Espeland MA ym. Sodium reduction and weight loss in the treatment of hypertension in older persons: a randomized controlled trial of nonpharmacologic interventions in the elderly»5). Siinä päätetapahtumia (verenpainetaudin uusiutuminen tai sydän- ja verisuonitautitapahtuma) oli interventioryhmässä vähemmän kuin kontrolliryhmässä (hazard ratio 0.65; 95 % Cl 0.50–0.85). Terveyteen liittyvää elämänlaatua seurattiin kahdessa tutkimuksessa SF-36 -mittarin avulla. Niistä toisessa «Bowen DJ, Fesinmeyer MD, Yasui Y ym. Randomized trial of exercise in sedentary middle aged women: effects on quality of life. Int J Behav Nutr Phys Act 2006;3:34 »3 elämänlaatu parani interventioryhmässä ja huononi kontrolliryhmässä (eron merkitsevyys p=0.02). Tutkimuksista toisessa «Rejeski WJ, Focht BC, Messier SP ym. Obese, older adults with knee osteoarthritis: weight loss, exercise, and quality of life. Health Psychol 2002;21:419-26 »4 tutkittujen elämänlaadussa ei tapahtunut muutoksia. Tutkijoiden mukaan tarvitaan lisää hyvälaatuisten tutkimusten antamaa näyttöä laihdutusinterventioiden hyödystä ikääntyneille.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Lihavuus (aikuiset) 1

Kommentti: Yksi tutkimuksista oli toteutettu Englannissa, loput Yhdysvalloissa.

Kirjallisuutta

 1. Witham MD, Avenell A. Interventions to achieve long-term weight loss in obese older people: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing 2010;39:176-84 «PMID: 20083615»PubMed
 2. Glasgow RE, La Chance PA, Toobert DJ ym. Long-term effects and costs of brief behavioural dietary intervention for patients with diabetes delivered from the medical office. Patient Educ Couns 1997;32:175-84 «PMID: 9423499»PubMed
 3. Bowen DJ, Fesinmeyer MD, Yasui Y ym. Randomized trial of exercise in sedentary middle aged women: effects on quality of life. Int J Behav Nutr Phys Act 2006;3:34 «PMID: 17020620»PubMed
 4. Rejeski WJ, Focht BC, Messier SP ym. Obese, older adults with knee osteoarthritis: weight loss, exercise, and quality of life. Health Psychol 2002;21:419-26 «PMID: 12211508»PubMed
 5. Whelton PK, Appel LJ, Espeland MA ym. Sodium reduction and weight loss in the treatment of hypertension in older persons: a randomized controlled trial of nonpharmacologic interventions in the elderly (TONE). TONE Collaborative Research Group. JAMA 1998;279:839-46 «PMID: 9515998»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko