Tulosta

Laihdutusohjauksen vaikutus ylipainoisten ikääntyneiden painoon

Näytönastekatsaukset
28.12.2010
Paula Hakala

Näytön aste: A

Elintapahoito alentaa ylipainoisten ikääntyneiden (yli 60-vuotiaat) painoa useita kiloja.

Englantilaiset tutkijat selvittivät systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin avulla laihdutusinterventioiden vaikutusta ikääntyneiden painoon ja sairauksien riskitekijöihin «Witham MD, Avenell A. Interventions to achieve long-term weight loss in obese older people: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing 2010;39:176-84 »1. Tietolähteinä käytettiin 13 tietokannasta (mm. Medline, CINAHL, psycINFO, Cochrane ja EMBASE) löytyneitä tutkimuksia aikaväliltä 1966–joulukuu 2008. Katsaukseen valinnan kriteerit olivat seuraavat:

  • satunnaistettu ja kontrolloitu tutkimus, jonka ensisijainen tavoite oli laihtuminen
  • tutkittujen ikä keskimäärin vähintään 60 vuotta ja BMI vähintään 30 kg/m2
  • tutkimuksen kesto vähintään vuosi.

Kriteerit täyttäviä tutkimuksia löytyi 9. Tutkimuksissa naisten osuus aineistosta vaihteli välillä 51–100 %, keskimääräinen ikä välillä 61–70 vuotta ja keskimääräinen BMI välillä 31.5–39 kg/m2. Suurin osa tutkimuksista kohdistui johonkin tiettyyn potilasryhmään, tavallisimmin sydän- ja verisuonitautia, diabetesta tai nivelrikkoa sairastaviin. Interventiot perustuivat ruokavalio-ohjaukseen tai liikuntaohjaukseen tai sisälsivät niitä molempia.

Meta-analyysiin soveltuneiden tutkimusten (7 tutkimusta) mukaan laihtumistulos oli vuoden seurantaan mennessä keskimäärin -3 kg (95 % Cl -5.1, -0.9; p=0.005). Niissä tutkimuksissa, joissa oli sovittu laihtumis- tai kalorirajoitustavoite (3 tutkimusta), laihtumistulos oli merkitsevästi parempi (-4 kg; 95 % Cl -7.3, -0.7) kuin tutkimuksissa, joissa em. tavoitetta ei sovittu (-1.3 kg; 95 % Cl -2.9, 0.3) (eron merkitsevyys p<0.001).

Seuraavat kaksi tutkimusta eivät soveltuneet meta-analyysiin, koska niiden seuranta-aika oli pitempi kuin vuosi. Niistä toisessa (ADAPT-tutkimus, «Rejeski WJ, Focht BC, Messier SP ym. Obese, older adults with knee osteoarthritis: weight loss, exercise, and quality of life. Health Psychol 2002;21:419-26 »2, «Messier SP, Loeser RF, Miller GD ym. Exercise and dietary weight loss in overweight and obese older adults with knee osteoarthritis: the Arthritis, Diet, and Activity Promotion Trial. Arthritis Rheum »3) tutkitut olivat nivelrikkopotilaita ja seuranta-aika oli 18 kk. Laihtumistulos oli interventioryhmässä -12.8 kg ja kontrolliryhmässä -2.3 kg (ero -10.5 kg; 95 % Cl -16.4, -4.6). Tutkimuksista toisessa (DPP-tutkimus, «Diabetes Prevention Program Research Group, Crandall J, Schade D ym. The influence of age on the effects of lifestyle modification and metformin in prevention of diabetes. J Gerontol A Biol Sci Med Sc»4) tutkituilla oli alentunut glukoosin sieto, eikä seuranta-ajan pituutta (> 3.2 vuotta) ollut tarkasti määritetty. Laihtumistulos oli interventioryhmässä keskimäärin -6.4 kg ja vertailuryhmässä -0.2 kg (eron merkitsevyys p < 0.001).

Tutkijoiden johtopäätös oli se, että vaikka tutkittujen paino aleni kohtalaisesti, tarvitaan lisää hyvälaatuisten tutkimusten antamaa näyttöä laihdutusinterventioiden hyödystä ikääntyneille.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Lihavuus (aikuiset) 1

Kommentti: Yksi tutkimuksista oli toteutettu Englannissa, loput Yhdysvalloissa.

Kirjallisuutta

  1. Witham MD, Avenell A. Interventions to achieve long-term weight loss in obese older people: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing 2010;39:176-84 «PMID: 20083615»PubMed
  2. Rejeski WJ, Focht BC, Messier SP ym. Obese, older adults with knee osteoarthritis: weight loss, exercise, and quality of life. Health Psychol 2002;21:419-26 «PMID: 12211508»PubMed
  3. Messier SP, Loeser RF, Miller GD ym. Exercise and dietary weight loss in overweight and obese older adults with knee osteoarthritis: the Arthritis, Diet, and Activity Promotion Trial. Arthritis Rheum 2004;50:1501-10 «PMID: 15146420»PubMed
  4. Diabetes Prevention Program Research Group, Crandall J, Schade D ym. The influence of age on the effects of lifestyle modification and metformin in prevention of diabetes. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006;61:1075-81 «PMID: 17077202»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko