Tulosta

Eteis-kammiosolmukkeen katkaisu sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla

Näytönastekatsaukset
20.2.2017
Hannu Parikka

Näytön aste: C

Jos vasemman kammion toiminta on alentunut, olisi suositeltavaa asentaa biventrikulaarinen tahdistin eteis-kammiosolmukkeen katkaisun yhteydessä.

Ferreira ym. «Ferreira AM, Adragão P, Cavaco DM ym. Benefit of cardiac resynchronization therapy in atrial fibrillation patients vs. patients in sinus rhythm: the role of atrioventricular junction ablation. Europac»1 julkaisivat takautuvan, satunnaistamattoman analyysin 131 peräkkäisestä sydämen vajaatoimintaa sairastavasta potilaasta, joille asennettiin biventrikulaarinen tahdistin hoitosuositusten mukaisin indikaatioin. Heistä 78 oli sinusrytmissä, 26:lle oli tehty AV-junktion katkaisu ja loput 27 olivat edelleen eteisvärinässä. 6 kuukauden seurannan päätetapahtumat olivat sydänperäinen kuolema, sairaalahoito sydämen vajaatoiminnan vuoksi sekä ≥ NYHA-luokan parantuminen suorituskyvyssä.

Suorituskykyluokka parani 79 %:lla sinusrytmissä olleilla ja 85 %:lla niistä, joille tehtiin AV-junktion katkaisu mutta vain 52 %:lla, jos katkaisua ei ollut tehty (P < 0,008). Eteisvärinä ilman AV-junktion katkaisua ennusti itsenäisesti kuolemanvaaraa (HR 5.22, 95 % luottamusväli 1,60–17,01, P = 0,006) sekä sairaalahoidon tarvetta sydämen vajaatoiminnan vuoksi ensimmäisen seurantavuoden aikana (HR 6,23, 95 % luottamusväli 2,09–18,54, P = 0,001). Tässä tutkimuksessa ne sydämen vajaatoimintaa sairastavat potilaat, jotka olivat sinusrytmissä sekä ne eteisvärinässä olevat, joille oli tehty AV-junktion katkaisu, pärjäsivät seurannassa yhtä hyvin, ja merkittävästi paremmin kuin ne eteisvärinäpotilaat, joilla eteis-kammiojohtuminen edelleen toimi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Gasparini ym. «Gasparini M, Auricchio A, Regoli F ym. Four-year efficacy of cardiac resynchronization therapy on exercise tolerance and disease progression: the importance of performing atrioventricular junction abl»2 seurasivat etenevästi ultraäänitekniikalla biventrikulaarisen tahdistuksen aiheuttamia muutoksia vasemman kammion toimintakykyyn ja muihin remodelling-muutoksiin sekä rasituksensietokykyyn. Tutkimus oli satunnaistamaton.Tutkimuspotilaina oli 48 pysyvässä eteisvärinässä olevaa sydämen vajaatoimintaa sairastavaa potilasta, joilla eteis-kammiojohtumista rajoitettiin lääkityksellä (85 % ajasta biventrikulaarisella tahdistuksella) sekä 114 pysyvässä eteisvärinässä olevaa potilasta, joille oli tehty AV-junktion katkaisu (100 % biventrikulaarisella tahdistuksella). Tuloksia verrattiin 511 sinusrytmissä olevaan resynkronisaatiohoidossa olevaan potilaaseen. Seuranta-aika oli 4 vuotta. Vasemman kammion ejektiofraktio (26,3 ± 6,7 % - 35,2 ± 14,7 %; p <0,001), reverse remodelling-parametrit (vasemman kammion tilavuuden pienentyminen 25 %; p <0,001) sekä rasituksen sieto (NYHA-luokassa III-IV olevien osuus 97 %:sta 24 %:iin; p < 0,001) paranivat merkittävästi ja verrannollisesti sinusrytmissä olevilla sekä niillä eteisvärinäpotilailla, joille oli tehty AV-junktion katkaisu. Paraneminen oli tilastollisesti merkittävästi huonompaa, jos katkaisua ei ollut tehty. Kuolleisuutta tässä tutkimuksessa ei raportoitu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

PAVE-tutkimuksessa «Doshi RN, Daoud EG, Fellows C ym. Left ventricular-based cardiac stimulation post AV nodal ablation evaluation (the PAVE study). J Cardiovasc Electrophysiol 2005;16:1160-5 »3 seurattiin etenevästi 184 valikoimattoman vasemman kammion toimintakyvyn omaavan eteisvärinäpotilaan 6 minuutin kävelytestin tulosta, elämänlaatua sekä vasemman kammion ejektiofraktiota kliinisin indikaatioin suoritetun AV-junktion katkaisun jälkeen. Tahdistustapa satunnaistettiin joko oikean kammion tahdistukseksi (81 potilasta) tai biventrikulaariseksi (103 potilasta). Potilasryhmät olivat verrannolliset kliinisiltä ja ultraääniparametreiltaan.

Kuuden kuukauden seurannassa todettiin, että biventrikulaarinen tahdistus pidensi 6 minuutin kävelymatkaa ja paransi vasemman kammion ejektiofraktiota merkittävästi enemmän kuin oikean kammion tahdistus, mutta elämän laadun mittarit eivät eronneet. Muutokset korostuivat niillä potilailla, joilla vasemman kammion ejektiofraktio oli alentunut (≤ 45 %) tai joilla oli NYHA III -luokan sydämen vajaatoiminta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Asiaa ei ole toistaiseksi tutkittu etenevässä satunnaistetussa tutkimusasetelmassa edustavalla potilasmateriaalilla. Takautuvassa satunnaistamattomassa rekisteriseurantatutkimuksessa potilaiden valinta on sanellut hoitokäytännön ja vinouttanee todellista ennustevaikutusta. Toisaalta sijaismuuttujiin, kuten ejektiofraktio, 6 minuutin kävelymatka, NYHA-luokka, AV-junktion katkaisu ja biventrikulaarinen tahdistus vaikuttaa edullisesti.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Eteisvärinä 1

Kirjallisuutta

  1. Ferreira AM, Adragão P, Cavaco DM ym. Benefit of cardiac resynchronization therapy in atrial fibrillation patients vs. patients in sinus rhythm: the role of atrioventricular junction ablation. Europace 2008;10:809-15 «PMID: 18511438»PubMed
  2. Gasparini M, Auricchio A, Regoli F ym. Four-year efficacy of cardiac resynchronization therapy on exercise tolerance and disease progression: the importance of performing atrioventricular junction ablation in patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2006;48:734-43 «PMID: 16904542»PubMed
  3. Doshi RN, Daoud EG, Fellows C ym. Left ventricular-based cardiac stimulation post AV nodal ablation evaluation (the PAVE study). J Cardiovasc Electrophysiol 2005;16:1160-5 «PMID: 16302897»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Eteisvärinä
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko