Tulosta

Kestävyystyyppinen liikuntaharjoittelu, fibromyalgia ja kipu

Näytönastekatsaukset
16.12.2015
Jyrki Kettunen

Näytön aste: B

Kestävyysliikuntaharjoittelu ilmeisesti vähentää kipua fibromyalgiaa sairastavilla potilailla.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Busch AJ, Barber KA, Overend TJ ym. Exercise for treating fibromyalgia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD003786 »1 tarkasteltiin liikuntaharjoittelun vaikutuksia kipuun fibromyalgiaa sairastavilla potilailla. Katsauksen kirjallisuushaku on tehty vuoden 2005 heinäkuun loppuun mennessä ilmestyneistä julkaisuista.

Kokonaisuutena liikuntaharjoittelua arvioineeseen katsaukseen valittiin 34 tutkimusta (N = 2 276), joissa arvioitiin 47:n eri liikuntaharjoittelua sisältäneen intervention vaikuttavuutta. Tutkittujen keski-ikä vaihteli eri tutkimuksissa 27,5 ja 60,2 vuoden välillä. Tutkituista 96.4 % oli naisia. Yksittäisten tutkimusten tulokset yhdistettiin, jos se oli mahdollista, ja meta-analyysien tulokset ilmoitettiin "standardised mean difference" ja 95 %:n luottamusvälinä (95 % confidence intervals, CI).

Kolmen tutkimuksen (n = 183) perusteella oli suuntauksena, että kestävyysharjoittelu saattaa vähentää kipua (SMD 0,65, 95 % CI -0,09 1,35) ainakin lyhytaikaisesti. Tutkijat arvioivat, että suotuisa vaikutus kipuun interventioryhmässä on keskimäärin 1,3 pistettä (0–10) enemmän kuin ei-harjoitelleilla verrokeilla.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Häuser W, Klose P, Langhorst J ym. Efficacy of different types of aerobic exercise in fibromyalgia syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Arthritis Res Ther 2»2 tarkasteltiin kestävyysharjoittelun vaikuttavuutta kipuun fibromyalgiaa sairastaneilla potilailla. Katsauksen kirjallisuushaku on tehty Cochrane Library, EMBASE, MEDLINE, PsychInfo ja SPORTDISCUS tietokannoista maaliskuun loppuun 2009 mennessä ilmestyneistä julkaisuista. Kestävyysharjoittelun vaikuttavuutta verrokkihoitoon arvioitiin 35 satunnaistetun, kontrolloidun tutkimuksen (randomised, controlled trial, RCT) perusteella. Potilaita oli 2 494. Yksittäisten tutkimusten keski-iän mukainen mediaali-ikä oli 45 vuotta ja suurin osa potilaista oli naisia.

Kestävyysharjoittelu oli toteutettu ohjatusta 32 tutkimuksessa ja sisälsi mm. pyöräilyä, kävelyä, vesijuoksua, pelejä ja tanssia. Harjoittelu toteutettiin useissa tutkimuksissa nousujohteisesti ja tavoitteena oli kohtuukuormitteinen liikunta. Verrokkihoitoina käytettiin tavanomaista hoitoa tai muuta aktiivihoitoa, kuten rentoutus, lämpöpakkaukset, venyttely, käyttäytymisterapia ym.

Katsauksen meta-analyysituloksen mukaan kestävyysharjoittelu (N = 554) vähentää potilaiden kipua hieman enemmän kuin verrokkihoito (N = 484) (SDM -0,31, 95 % CI -0,46, -0,16).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kipu 1
  • Liikunta 2

Kirjallisuutta

  1. Busch AJ, Barber KA, Overend TJ ym. Exercise for treating fibromyalgia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD003786 «PMID: 17943797»PubMed
  2. Häuser W, Klose P, Langhorst J ym. Efficacy of different types of aerobic exercise in fibromyalgia syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Arthritis Res Ther 2010;12:R79 «PMID: 20459730»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko