Tulosta

Kestävyystyyppinen liikuntaharjoittelu, fibromyalgia ja kipupisteiden paineluarkuus

Näytönastekatsaukset
13.10.2010
Jyrki Kettunen

Näytön aste: C

Aerobinen liikuntaharjoittelu saattaa vähentää fibromyalgiaa sairastavien potilaiden kipupisteiden paineluarkuutta.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Busch AJ, Barber KA, Overend TJ ym. Exercise for treating fibromyalgia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD003786 »1 tarkasteltiin liikuntaharjoittelun vaikutuksia kipupisteiden paineluarkuuteen fibromyalgiaa sairastavilla potilailla. Katsauksen kirjallisuushaku on tehty vuoden 2005 heinäkuun loppuun mennessä ilmestyneistä julkaisuista. Tutkimusryhmä arvioi tutkimusten menetelmällisen laadun van Tulderin ryhmän «van Tulder MW, Assendelft WJ, Koes BW ym. Method guidelines for systematic reviews in the Cochrane Collaboration Back Review Group for Spinal Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 1997;22:2323-30 »2, «van Tulder M, Furlan A, Bombardier C ym. Updated method guidelines for systematic reviews in the cochrane collaboration back review group. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28:1290-9 »3 ja Jadadin «Jadad AR, Moore RA, Carroll D ym. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials 1996;17:1-12 »4 menetelmillä. Lisäksi he arvioivat liikuntaharjoittelun volyymia American College of Sports Medicinen (ACSM) «American College of Sports Medicine. ACSM's resource manual for guidelines for exercise testing and prescription. 4. painos. 2001: Lippincott Williams and Wilkins»5, «American College of Sports Medicine. ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. 7. painos. Baltimore: Lippincott, Williams and Wilkins; 2006»6 terveille henkilöille laaditun liikuntasuosituksen perusteella.

Kokonaisuutena liikuntaharjoittelua arvioineeseen katsaukseen valittiin 34 tutkimusta (N = 2 276), joissa arvioitiin 47:n eri liikuntaharjoittelua sisältäneen intervention vaikuttavuutta. Tutkittujen keski-ikä vaihteli eri tutkimuksissa 27.5 ja 60.2 vuoden välillä. Tutkituista 96.4 % oli naisia. Tutkimuksista menetelmällisesti tasokkaiksi luokiteltiin neljä, laadultaan kelvollisia oli 15 ja heikkoja 14. Yksittäisten tutkimusten tulokset yhdistettiin, jos se oli mahdollista, ja meta-analyysien tulokset ilmoitettiin "standardised mean difference" ja 95 %:n luottamusvälinä (95 % confidence intervals, CI).

Viiden tutkimuksen (n=309) perusteeella oli suuntauksena, että kestävyystyyppinen liikuntaharjoittelu, joka on toteutettu ACSM:n liikuntasuosituksen mukaisesti, saattaa vähentää hieman kipupisteiden paineluarkuutta (SMD 0.23, 95% CI -0.18–0.65) ainakin lyhytaikaisesti.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Busch AJ, Barber KA, Overend TJ ym. Exercise for treating fibromyalgia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD003786 «PMID: 17943797»PubMed
  2. van Tulder MW, Assendelft WJ, Koes BW ym. Method guidelines for systematic reviews in the Cochrane Collaboration Back Review Group for Spinal Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 1997;22:2323-30 «PMID: 9355211»PubMed
  3. van Tulder M, Furlan A, Bombardier C ym. Updated method guidelines for systematic reviews in the cochrane collaboration back review group. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28:1290-9 «PMID: 12811274»PubMed
  4. Jadad AR, Moore RA, Carroll D ym. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials 1996;17:1-12 «PMID: 8721797»PubMed
  5. American College of Sports Medicine. ACSM's resource manual for guidelines for exercise testing and prescription. 4. painos. 2001: Lippincott Williams and Wilkins
  6. American College of Sports Medicine. ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. 7. painos. Baltimore: Lippincott, Williams and Wilkins; 2006
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko