Tulosta

Tsolmitriptaanitabletit lasten migreenikohtausten hoidossa

Näytönastekatsaukset
10.9.2015
Mirja Hämäläinen

Näytön aste: B

Tsolmitriptaanitablettien tehoa lasten migreenikohtausten hoidossa ei ole osoitettu .

Vaihtovuoroisessa tutkimusasetelmassa Saksassa 29 iältään 6–18-vuotiasta lasta ja nuorta sai kukin hoidoksi kolmeen migreenikohtaukseen satunnaistetussa järjestyksessä tsolmitriptaania 2,5 mg, ibuprofeenia 200 mg (alle 12-vuotiaat) tai ibuprofeenia 400 mg (12-vuotta täyttäneet) ja lumelääkettä tabletteina «Evers S, Rahmann A, Kraemer C ym. Treatment of childhood migraine attacks with oral zolmitriptan and ibuprofen. Neurology 2006;67:497-9 »1. Neliasteisella mittarilla kipu vähentyi tai poistui 69 %:lla ibuprofeiinia saaneista (p < 0,05 ibuprofeeni vs lume), 62 %:lla tsolmitriptaania saaneista (p < 0,05 tsolmitriptaani vs lume) ja 28 %:lla lumelääkettä saaneista 2 tunnin kuluessa. Oireettomiksi kahdessa tunnissa tuli ibuprofeenilla 48 % (p < 0,01 ibuprofeeni vs lume), tsolmitriptaanilla 45 % (p < 0,01 tsolmitriptaani vs lume) ja lumelääkkeellä 7 %. Vakavia haittavaikutuksia ei raportoitu. Ruoansulatuselimistöön liittyviä haittatapahtumia raportoitiin ibuprofeenille 25 %:lla, tsolmitriptaanille 19 %:lla ja lumeelle 6 %:lla tutkituista, keskushermostoon liittyviä 3 %:lla, 15 %:lla ja 6 %:lla tutkituista, mutta haittoja ei ole sen tarkemmin kuvattu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kaksoissokkoutetun lumekontrolloidun yksiannostutkimuksen «Rothner AD, Wasiewski W, Winner P ym. Zolmitriptan oral tablet in migraine treatment: high placebo responses in adolescents. Headache 2006;46:101-9 »2 tavoitteena oli selvittää tsolmitriptaanitabletin tehoa ja turvallisuutta kolmella eri annoksella. 850 iältään 12–17-vuotiasta migreenipotilasta satunnaistettiin saamaan tsolmitriptaania 2,5 mg, 5 mg tai 10 mg. Potilaat ilmoittivat migreenin intensiteetin 4-portaisella asteikolla. Ensisijainen päätemuuttuja oli pääsäryn lieveneminen. Kliinisesti merkittävänä tuloksena pidettiin kahden tunnin kohdalla 65 % / 50 % aktiivi- vs lumevastetta. Vastetiedot analysoitiin logistisen regression avulla. Mallissa otettiin huomioon hoito, alue ja kivun perusintensiteetti. Analyysi tehtiin portaittain aloittaen 10 mg:n annoksella ja viimeksi 2,5 mg:n annoksella.

Vasteen saaneiden osuudet 2 tunnin kohdalla olivat seuraavat: tsolmitriptaanilla 10 mg 54 %, 5 mg 53 %, 2,5 mg 57 % ja lumelääkkeellä 58 %. Vastaavat oireettomien osuudet olivat 25 %, 19 %, 23 % ja 20 %. Tulosten arveltiin johtuvan korkeasta lumevasteesta ja migreenikohtausten lyhyestä kestosta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Päänsärky (lapset) 1

Kirjallisuutta

  1. Evers S, Rahmann A, Kraemer C ym. Treatment of childhood migraine attacks with oral zolmitriptan and ibuprofen. Neurology 2006;67:497-9 «PMID: 16775229»PubMed
  2. Rothner AD, Wasiewski W, Winner P ym. Zolmitriptan oral tablet in migraine treatment: high placebo responses in adolescents. Headache 2006;46:101-9 «PMID: 16412157»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Päänsärky (lapset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko