Tulosta

Viskoanestesia

Näytönastekatsaukset
7.9.2010
Juha Välimäki

Näytön aste: C

Pintapuudutetuilla potilailla viskoaineeseen valmiiksi lisätyn säilöntäaineettoman lidokaiinin (viskoanestesia) käyttö ei näyttäisi tuovan merkittävää etua. Pienten otoskokojen takia ei ole voida luotettavasti arvioida viskoanestesian mahdollisesti potilaan sarveiskalvoa komplisoivaa vaikutusta.

Ranskassa tehdyssä tutkimuksessa «Perone JM, Popovici A, Ouled-Moussa R, Herasymyuk O, Reynders S. Safety and efficacy of two ocular anesthetic methods for phacoemulsification: topical anesthesia and viscoanesthesia (VisThesia). Eur J»1 mitattiin viskoaineeseen valmiiksi lisätyn 1 % lidokaiinin hyötyä ja turvallisuutta pintapuudutuksessa tehdyssä kaihileikkauksessa. 114 leikattavaa silmää jaettiin kahteen ryhmään: 59 silmää leikattiin pintapuudutuksen lisäksi käyttäen viskoanestesiaa, 54 silmää leikattiin pelkässä pintapuudutuksessa. Ryhmien välistä eroa potilaan kokeman subjektiivisen leikkauksen aikaisen epämiellyttävän tunteen/kivun suhteen mitattiin käyttäen asteikkoa 0–10. Endoteelisolujen määrä laskettiin spekulaarimikroskooppia käyttäen molemmista ryhmistä ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen 1 kuukauden päästä.

Ryhmien välillä ei todettu eroa kivun määrässä (kipupisteet 1.3 ± 4.6 vs. 1.1 ± 6.8; p=0.59). Koska endoteelisolujen määrän todettiin laskeneen tilastollisesti merkittävästi leikkauksen jälkeisessä kontrollissa viskoanestesia potilasryhmässä, kirjoittajat esittävät että viskoanestesia saattaisi olla toksinen sarveiskalvon endoteelisoluille.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomessa tehdyssä tutkimuksessa «Välimäki J, Törnblom RM. Viscoanaesthesia in cataract surgery: a prospective, randomized clinical trial. Acta Ophthalmol 2009;87:378-81; PMID: 19302077»2 98 pintapuudutuksessa kaihileikattavaa potilasta satunnaistettiin kahteen ryhmään. Toisen ryhmän potilaille (n=49) annosteltiin säilöntäaineetonta lidokaiinia etukammioon leikkauksen alussa ja toisen ryhmän (n=49) potilaille käytettiin viskoainetta, johon oli jo valmiiksi lisätty lidokaiini, eli viskoanestesiaa. Ryhmät eivät eronneet toisistaan iän, sukupuolen, leikkausta edeltävän keskimääräisen silmänpaineen, leikkauksen jälkeisen keskimääräisen silmänpaineen tai leikkauksessa käytetyn keskimääräisen fakoenergian suhteen. Leikkauksen aikainen kipu oli molemmissa ryhmissä vähäistä, eikä ryhmien välillä voitu todeta tilastollisesti merkitsevää eroa leikkauksen aikaisen kivun/epämiellyttävien tuntemusten määrässä (95 % CI 0.003–0487; p=0.05). Viskoanestesia ryhmän potilailla esiintyi enemmän leikkauksen jälkeistä sarveiskalvon turvotusta kuin vertailu ryhmän potilailla (95 % CI 11.64–57.24; p=0.003).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Espanjassa tehdyssä tutkimuksessa «Poyales-Galan F, Pirazzoli G. Clinical evaluation of endothelial cell decrease with VisThesia in phacoemulsification surgery. J Cataract Refract Surg 2005;31:2157-61; PMID: 16412932»3 tutkittiin 50 pintapuudutuksessa leikatun potilaan sarveiskalvon endoteelisolujen määrää, kun leikkauksen aikana käytettiin viskoanestesiaa. Endoteelisolujen määrän todettiin vähentyneen 3 kuukauden päästä leikkauksesta verrattuna leikkausta edeltäneeseen mittaukseen. Tutkijoilla ei ollut vertailuryhmää, joten tuloksia verrattiin kirjallisuudesta löytyviin arvoihin tilanteessa, jossa endoteelisolujen määrää oli tutkittu kaihileikkauksen jälkeen käytettäessä samanlaista viskoainetta ilman lidokaiinia. Tutkijat toteavat, että endoteelisolujen lasku heidän tutkimuksessaan oli samaa tasoa kuin kirjallisuudessa, eikä näin johtuisi viskoanestesian käytöstä

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Julkaistu vain yllämainitut kolme kliinistä potilastutkimusta aiheesta.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kaihi 1

Kirjallisuutta

  1. Perone JM, Popovici A, Ouled-Moussa R, Herasymyuk O, Reynders S. Safety and efficacy of two ocular anesthetic methods for phacoemulsification: topical anesthesia and viscoanesthesia (VisThesia). Eur J Ophthalmol 2007;17:171-7; PMID: 17415688
  2. Välimäki J, Törnblom RM. Viscoanaesthesia in cataract surgery: a prospective, randomized clinical trial. Acta Ophthalmol 2009;87:378-81; PMID: 19302077
  3. Poyales-Galan F, Pirazzoli G. Clinical evaluation of endothelial cell decrease with VisThesia in phacoemulsification surgery. J Cataract Refract Surg 2005;31:2157-61; PMID: 16412932
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kaihi
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko