Tulosta

Akupunktio lasten toistuvien päänsärkyjen ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
27.4.2010
Tarja Pölkki ja Liisa Metsähonkala

Näytön aste: D

Akupunktio saattaa ehkäistä lasten toistuvia päänsärkyjä, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Israelissa toteutettuun satunnaistettuun kontrolloituun sokkotutkimukseen osallistui 22 migreenidiagnoosin (Prenskyn kriteerit; vähintään kolme kohtausta/3 kk) saanutta lasta, jotka olivat iältään 7–15-vuotiaita «Pintov S, Lahat E, Alstein M ym. Acupuncture and the opioid system: implications in management of migraine. Pediatr Neurol 1997;17:129-33 »1. Lapset satunnaistettiin varsinaiseen akupunktioryhmään (n = 12, tyttöjä 7, poikia 5, keski-ikä 9.8 + 1.2) ja lumeryhmään (n = 10, tyttöjä 6, poikia 4, keski-ikä 10.4 + 1.6 vuotta). Osallistujista kukaan ei jäänyt pois tutkimuksesta eivätkä lapset tienneet, kumpaan ryhmään heidät satunnaistettiin. Akupunktioryhmään kuuluvat saivat perinteistä kiinalaiseen lääketieteeseen perustuvaa hoitoa, jossa neulat pistettiin orvasketeen (vs. lumeryhmässä marrasketeen pistetyt neulat). Hoitoja annettiin kerran viikossa 10 viikon ajan, ja seuranta-aika päättyi 10 viikon kuluttua hoitojen päättymisestä. Lapset arvioivat vanhempiensa avustamana päänsäryn esiintymiskertojen lukumäärää, voimakkuutta ja kestoa sekä tekivät niistä merkintöjä päiväkirjaan (10 viikkoa x 3; ennen, aikana ja jälkeen hoidon tai lumeen). Päänsäryn voimakkuuden arvioinnissa käytettiin apua VAS-asteikkoa (0–10). Akupunktioryhmässä migreenin esiintymiskerrat (9.3 + 1.6 vs. 1.4 + 0.6/kk) ja voimakkuus (8.7 + 0.4 vs. 3.3 +1.0) (ka + SD) vähenivät merkitsevästi annetun hoidon jälkeen lähtötasosta. Sen sijaan lumeryhmässä merkitsevää eroa ei ilmennyt migreenin esiintymiskerroissa (9.4 + 1.5 vs. 9.3 + 1.4/kk) eikä voimakkuudessa (7.8 + 0.6 vs. 6.2 + 0.4). Tuloksista ei ilmene, oliko itse ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saksassa tehtyyn satunnaistettuun kontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen osallistui 48 migreenin tai jännityspäänsäryn diagnoosin saanutta lasta (IHS-kriteerit) «Gottschling S, Meyer S, Gribova I ym. Laser acupuncture in children with headache: a double-blind, randomized, bicenter, placebo-controlled trial. Pain 2008;137:405-12 »2. Heistä 43 jatkoi tutkimuksen loppuun (keski-ikä 12.3 vuotta, migreeni n = 22, jännityspäänsärky n = 21). Lapset satunnaistettiin saamaan laserilla toteutettua akupunktiohoitoa (n = 22) tai vastaavalla laitteella annettua hoitoa ilman aktiivista lasersädettä (lume, n = 21). Hoidot toteutettiin niin, että sekä potilas että akupunktion toteuttaja eivät tienneet, kummasta hoitomuodosta oli kysymys. Laserilla ja lumeena toteutettu akupunktio sisälsivät neljä hoitokertaa yli kuukauden aikana. Pääsärkymittaukset tehtiin päiväkirjamerkintöjen perusteella 4 viikkoa ennen hoitoa ja viikoilla 1–4, 5–8, 9–12 ja 13–16 lähtötasosta. Päänsärkyjen lukumäärä kuukaudessa laski keskimäärin 6.4 päivällä hoitoryhmässä (p < 0.001) ja 1.0 päivällä lumeryhmässä (p = 0.22). Lisäksi hoitoryhmässä päänsärkyjen kestossa (tunnit/kk) ja kivun voimakkuudessa (VAS-asteikolla 0–10) tapahtui tilastollisesti merkitsevä lasku verrattuna lähtötasoon tutkimuksen kaikissa vaiheissa (p < 0.001). Nämä erot olivat myös tilastollisesti merkitseviä verrattuna lumeryhmään (p < 0.001).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Artikkeli Pintov S ym. «Pintov S, Lahat E, Alstein M ym. Acupuncture and the opioid system: implications in management of migraine. Pediatr Neurol 1997;17:129-33 »1: Ryhmien koot jäivät pieniksi. Luottamusvälejä ei ilmoitettu. Lisäksi voidaan kyseenalaistaa, ovatko marrasketeen pistetyt neulat todellinen lume. Hoidon antaja ei voi olla sokkoutettu.

Artikkeli Gottschling S ym. «Gottschling S, Meyer S, Gribova I ym. Laser acupuncture in children with headache: a double-blind, randomized, bicenter, placebo-controlled trial. Pain 2008;137:405-12 »2: Tuloksissa on ilmoitettu pääsääntöisesti vain p-arvot arvioitaessa tilastollista merkitsevyyttä eikä niihin liittyviä tarkkoja lukuja esitetä. Ryhmien välisiä vertailuja ei oltu tehty päänsärkytyyppien mukaan.

Kirjallisuutta

  1. Pintov S, Lahat E, Alstein M ym. Acupuncture and the opioid system: implications in management of migraine. Pediatr Neurol 1997;17:129-33 «PMID: 9367292»PubMed
  2. Gottschling S, Meyer S, Gribova I ym. Laser acupuncture in children with headache: a double-blind, randomized, bicenter, placebo-controlled trial. Pain 2008;137:405-12 «PMID: 18022318»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko