Tulosta

Ibuprofeeni lasten migreenikohtausten hoidossa

Näytönastekatsaukset
10.9.2015
Mirja Hämäläinen

Näytön aste: B

Ibuprofeeni on ilmeisesti tehokas lasten migreenin kohtaushoidossa.

88 iältään 4–15-vuotiasta lasta osallistui kolmivaiheiseen vaihtovuoroiseen, satunnaistettuun kaksoissokkotutkimukseen. Heitä pyydettiin hoitamaan kotona kolme migreenikohtausta mikstruuroilla, yksi parasetamolilla (15 mg/kg), yksi ibuprofeenilla (10 mg/kg) ja yksi lumelääkkeellä «Hämäläinen ML, Hoppu K, Valkeila E ym. Ibuprofen or acetaminophen for the acute treatment of migraine in children: a double-blind, randomized, placebo-controlled, crossover study. Neurology 1997;48:10»1. Lääkkeiden tehon mittaamisessa käytettiin viisiluokkaista kipuasteikkoa, jossa merkittäväksi kliiniseksi vasteeksi katsottiin kivun väheneminen kahdella luokalla. Ibuprofeenin kokonaisteho oli parempi, vaikka parasetamolin vaikutus tuli näkyviin nopeammin. Parasetamolin teho ei enää juuri lisääntynyt ensimmäisen tunnin jälkeen. Yksi ibuprofeeniannos auttoi merkittävästi 68 % lapsista ja yksi parasetamoliannos 54 % lapsista kahdessa tunnissa, kun 37 %:lla kipu lievittyi lumelääkkeellä. Ibuprofeenilla OR migreenikivun lievittämisessä oli siten 2,86 (95 % luottamusväli 1,01–8,09). Parasetamolilla OR oli 1,97 (95 % luottamusväli 0,91–4,31). 40 tutkimuspotilaasta, jotka saivat ibuprofeenia ja joilla oli arviointiin riittävät päiväkirjamerkinnät, 24 (60 %) tuli oireettomiksi 2 tunnin seuranta-ajassa, OR 3,5 (95 % luottamusväli 1,03–11,92). 41 tutkimuspotilaasta, jotka saivat parasetamolia ja joilla oli riittävät päiväkirjamerkinnät, 16 (39 %) tuli oireettomiksi 2 tunnin seuranta-ajassa, OR 1,61 (95 % luottamusväli 0,63–4,17). Lumetta saaneista 43 potilaasta riittävin päiväkirjamerkinnöin 12 (28 %) toipui 2 tunnissa. Ero ibuprofeenin ja lumeen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ja arvioitiin kliinisesti merkitseväksi. Ero parasetamolin ja lumeen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä enää 2 tunnin kohdalla, vaikka se oli ollut sitä 1 tunnin kohdalla (OR 3,86, 1,37–10,97).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa 84 iältään 6–12-vuotiasta lasta osallistui satunnaistettuun, rinnakkaisasetelmalla tehtyyn kaksoissokkotutkimukseen «Lewis DW, Kellstein D, Dahl G ym. Children's ibuprofen suspension for the acute treatment of pediatric migraine. Headache 2002;42:780-6 »2, jossa 49 lasta sai migreenikohtauksen hoidoksi 7,5 mg/kg ibuprofeenimikstruuraa ja 39 lasta lumetta. Päänsäryn lievittymistä mitattiin neliportaisella asteikolla (vaikea, kohtalainen, lievä, kivuton). Ibuprofeeniryhmässä kipu väheni lievään 76 %:lla ja lumeryhmässä 53 %:lla 2 tunnissa (p = 0,006) OR 2,7 (1,1–6,7), vastaavasti kahdella asteella kipu väheni 62 %:lla ja 28 %:lla (p ≤ 0,004). Lapsista tuli kivuttomiksi ibuprofeenilla 44 % ja lumelääkkeellä 25 %. Poikien vaste hoidolle oli parempi (84 % ibuprofeeni vs 43,4 % lume). Tytöillä ei saatu eroa hoitojen välille korkean lumevasteen vuoksi (65 % ibuprofeeni vs 66,7 % lume).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vaihtovuoroisessa tutkimusasetelmassa Saksassa 29 iältään 6–18-vuotiasta lasta ja nuorta sai kukin hoidoksi kolmeen migreenikohtaukseen satunnaistetussa järjestyksessä tsolmitriptaania 2,5 mg, ibuprofeenia 200 mg (alle 12-vuotiaat) tai ibuprofeenia 400 mg (12-vuotta täyttäneet) ja lumelääkettä tabletteina «Evers S, Rahmann A, Kraemer C ym. Treatment of childhood migraine attacks with oral zolmitriptan and ibuprofen. Neurology 2006;67:497-9 »3. Neliasteisella mittarilla kipu vähentyi tai poistui 69 %:lla ibuprofeiinia saaneista (p < 0,05 ibuprofeeni vs lume), 62 %:lla tsolmitriptaania saaneista (p < 0,05 tsolmitriptaani vs lume) ja 28 %:lla lumelääkettä saaneista 2 tunnin kuluessa. Oireettomiksi kahdessa tunnissa tuli ibuprofeenilla 48 % (p < 0,01 ibuprofeeni vs lume), tsolmitriptaanilla 45 % (p < 0,01 tsolmitriptaani vs lume) ja lumelääkkeellä 7 %. Vakavia haittavaikutuksia ei raportoitu. Ruoansulatuselimistöön liittyviä haittatapahtumia raportoitiin ibuprofeenille 25 %:lla, tsolmitriptaanille 19 %:lla ja lumeelle 6 %:lla tutkituista, keskushermostoon liittyviä 3 %:lla, 15 %:lla ja 6 %:lla tutkituista, mutta haittoja ei ole sen tarkemmin kuvattu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Päänsärky (lapset) 1

«Evers S, Rahmann A, Kraemer C ym. Treatment of childhood migraine attacks with oral zolmitriptan and ibuprofen. Neurology 2006;67:497-9 »3: Voima oli laskettu. Luottamusvälejä ei ole ilmoitettu. Lääkeannosta painokiloa kohti ei ole ilmoitettu.

Kirjallisuutta

  1. Hämäläinen ML, Hoppu K, Valkeila E ym. Ibuprofen or acetaminophen for the acute treatment of migraine in children: a double-blind, randomized, placebo-controlled, crossover study. Neurology 1997;48:103-7 «PMID: 9008503»PubMed
  2. Lewis DW, Kellstein D, Dahl G ym. Children's ibuprofen suspension for the acute treatment of pediatric migraine. Headache 2002;42:780-6 «PMID: 12390641»PubMed
  3. Evers S, Rahmann A, Kraemer C ym. Treatment of childhood migraine attacks with oral zolmitriptan and ibuprofen. Neurology 2006;67:497-9 «PMID: 16775229»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Päänsärky (lapset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko