Tulosta

Valproaatti lasten migreenin ehkäisyhoidossa

Näytönastekatsaukset
10.9.2015
Heikki Rantala

Näytön aste: C

Valproaatti ei näytä vähentävän migreenikohtauksia 12–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

Yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa «Apostol G, Cady RK, Laforet GA ym. Divalproex extended-release in adolescent migraine prophylaxis: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Headache 2008;48:1012-25 »1 305 migreenipotilasta (ikä 12–17 vuotta) satunnaistettiin saamaan joko extended release -valproaattia annoksilla 250 mg/vrk, 500 mg/vrk tai 1 000 mg/vrk tai lumetta 12 viikon ajan, jota edelsi 4 viikon seulontavaihe. Satunnaistamisen teki sponsori, mutta tapaa ei kerrottu. Tutkimuksen tehoa mitattiin migreenikohtausten vähenemällä kuukaudessa, mikä ilmoitettiin keskiarvoprosentteina (SD). Prosentuaalinen migreenikohtausten vähenemä oli lumeryhmässä 37,1 (44,83), valproaattiryhmässä 250 mg 33,1 (56,16), valproaattiryhmässä 500 mg 36,94 ja valproaattiryhmässä 1 000 mg 39,6 (40,38). Otoskokoon laskennassa oli käytetty olettamuksena, että lumeryhmässä kohtausten vähenemä olisi aikuistutkimuksen perusteella 0,479. Sen sijaan sitä ei ilmoitettu. minkä suuruista eroa pidettiin kliinisesti merkittävänä eikä powerin suuruutta. Luottamusvälejä ei oltu laskettu. Paino nousi 500 mg/vrk ja 1 000 mg/vrk valproaattia saaneilla tytöillä muita ryhmiä merkitsevästi enemmän. Muita eroja haittavaikutuksissa ei esiintynyt.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Päänsärky (lapset) 1

Kommentit

«Apostol G, Cady RK, Laforet GA ym. Divalproex extended-release in adolescent migraine prophylaxis: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Headache 2008;48:1012-25 »1: Otoskoon laskenta ei annettujen tietojen perusteella käy ilmi. Tämä tieto olisi erittäin tärkeä, koska tulos negatiivinen. Tuloksissa ei ole ilmoitettu eroja ryhmien välillä ja niiden luottamusvälejä.

Kirjallisuutta

  1. Apostol G, Cady RK, Laforet GA ym. Divalproex extended-release in adolescent migraine prophylaxis: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Headache 2008;48:1012-25 «PMID: 18705027»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Päänsärky (lapset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko